Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Қорақалпоқ поэзиясида лирик туркумларнинг поэтикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Оразимбетова Маржангул Келимбетовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
82-1/-9
Yaratilgan vaqti:
2021-03-09 14:27:43
Тадқиқотнинг мақсади лирик туркум истилоҳи назарий сатҳи, унинг композицион яхлитликда тутган ўрни, лирик қаҳрамон бадиий тадрижи, ифода тимсолий тафовути ва жанрий таснифини ѐритишдан иборат.

Қорақалпоқ шеъриятида бадиий шакл ва жанрий изланишлар (1930 йиллар қорақалпоқ шеърияти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мамбетов Икрам Камалович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
82-1/-9
Yaratilgan vaqti:
2021-03-09 14:25:12
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср 30-йилларидаги қорақалпоқ шеър тузилиши ва бадиий шаклларнинг ўзига хослигини очиб беришдан иборат.

Мустақиллик даври қорақалпоқ ҳикояларининг поэтикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ктайбекова Зулфия Кенгесбаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
82.32
Yaratilgan vaqti:
2021-03-09 14:21:06
Тадқиқотнинг мақсади мустақиллик давридаги қорақалпоқ ҳикояларининг ғоявий-тематик йўналишлари, сюжет тузишдаги изланишлари, бадиий тил хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Қорақалпоқ халқ эртакларининг лексик-семантик ва лингвомаданий таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кунназарова Шолпанай Махсетбаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
494.3:413.1
Yaratilgan vaqti:
2021-03-09 12:39:49
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ халқ эртаклари тилининг лексик-семантик хусусиятларини аниқлаш, эртаклар тилидаги халқнинг урф-одат ва анъаналарини лингвомаданий аниқлашдан иборат.

Ҳозирги қорақалпоқ лирикасида композицион изланишлар (1990-2010 йиллар)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тлеуниязова Гулмира Байниязовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
82.0(512.121)
Yaratilgan vaqti:
2021-03-09 12:35:16
Тадқиқотнинг мақсади бадиий композиция борасидаги муайян илмий-назарий қарашларни умумлаштириш асосида ҳозирги қорақалпоқ лирикасидаги композицион изланишларни аниқлашдан иборат.

Ўзбекистон мойли ва толали экинлар тажриба станцияси атрофида тарқалган тупроқлар эволюцияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Фахрутдинова М., Мирахматова Д., Хаидмухамедова З.
Yaratilgan vaqti:
2021-03-09 12:34:11
"Ўтлоқи аллювиал тупроқлар бўз тупроқлар ҳамда чўл минтақаси тупроқлари орасида сергумусли унумдор тупроқлар қаторига киради. Тадқиқот олиб борилаѐтган тажриба станциясида тарқалган тупроқларнинг келиб чиқиши, ривожланиши, морфологияси, хосса ва хусусиятларини хар томанлама ўрганиш билан асосида уларнинг унумдорлигини бошқариш муаммолари тўғрисида тавсияларни бериш жуда катта аҳамиятга эга. "

Доривор лимонўт (Melissa officinalis L.) нинг морфо - биологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Маткаримова А.А. , Жамолова Д.Н.
Yaratilgan vaqti:
2021-03-09 12:32:48
"Республикамизда доривор ўсимликларнинг халқ табобатида қўлланилиши ва фармацевтика соҳасидаги эҳтиѐжларни қондиришга катта эътибор қаратилмоқда. Айниқса эфир мойли ўсимликларга бўлган талаб ҳозирги кунда муҳим аҳамиятга эга. Бутундунѐ соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумоти бўйича, 60% доривор препаратлар ўсимликлардан тайѐрланади. Ялпиздошлар оиласига мансуб лимонўт ҳам эфир мойга бойлиги ва дориворлиги билан катта аҳамиятга эгадир. "

"Турли ѐшдаги каламушлар қони ва жигар митохондрияларида липидларнинг пероксидланиш жараѐнига табиий бирикмаларнинг таъсири "


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Далимова С.Н., Кузиев Ш.Н., Умарова Г.Б., Мухамаджонова Г.М., Бурхонова М., Мардиева К., Далимова Д.
Yaratilgan vaqti:
2021-03-09 12:31:43
"ЛПО жараѐнида ҳосил бўладиган тўйинмаган альдегидлар ва МДА мутаген бўлиб, гликолиз ва оксидланувчи фосфорланишни ингибирлайдилар. Бизнинг тадқиқотларимиз натижаларида ўрганилган ГК+Р супрамолекуляр комплекси адабиѐтдаги маълумотларга мос келиб, қари ҳайвонлар организмида антиоксидант хусуссиятни намоѐн қилди. "

Биотехнологик ғўза линияларидаги қимматли хўжалик белгиларни маҳаллий навларга интрогрессия қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Аюбов М.C., Эркаева О.Б., Норов Т.М., Шапулатов У.М., Тураев О.С., Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю.
Yaratilgan vaqti:
2021-03-09 12:30:09
"Мақолада тола сифати юқори бўлган биотехнологик ғўза линиялари асосида айрим маҳаллий навларнинг тола сифат кўрсаткичларини яхшилашда олиб борилган тадқиқотлар натижаси ѐритилган. Яратилган дурагайларнинг геномида pHellsGate-8_PHYA1 вектор констуркцияси мавжуд бўлган генотиплар танлаб олинди ҳамда,тола сифат кўрсаткичлари ўрганилди. "

Қорақалпоқ адабиётшунослигининг шаклланиши ва ривожланиш тенденциялари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Байниязова Тазагул Қырқбаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
82.09(512.121)
Yaratilgan vaqti:
2021-03-09 12:27:55
Тадқиқотнинг мақсади миллий адабиёт бўйича фундаментал изланишлар асосида қорақалпоқ адабиётшунослигининг шаклланиши ва ривожланиш тенденцияларини, илмий тафаккурнинг тадрижи хусусиятларини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit