Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларининг касбий-педагогик фаолиятини такомиллаштириш (инглиз тили материаллари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азизова Гулноза Ганижановна
Год издания:
2019
Номер УДК:
378.046.7
Дата создания:
2019-07-19 10:30:23
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим тизимида инглиз тили ўқитувчиларининг касбий-педагогик фаолиятини такомиллаштириш тамойиллари, шакл, метод ва воситаларини аниқлаштириш асосида илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш.

Ўйинлар воситасида ўқувчиларда дўстона муносабатларга асосланган ижтимоий ҳамкорлик кўникмаларини ривожлантириш тизими


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Садуллаев Баходир Бахтиёрович
Год издания:
2019
Номер УДК:
37;37(077); 39
Дата создания:
2019-07-18 17:11:55
Тадқиқотнинг мақсади ўйинлар воситасида ўқувчиларда дўстона муносабатларга асосланган ижтимоий ҳамкорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг дидактик имкониятларини аниқлаш ҳамда мазкур жараённи такомиллаштиришга йўналтирилган илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Метаннинг мониторинги учун кимёвий сенсорлар яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшқобилова Мавжуда Эргашбоевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
Дата создания:
2019-07-18 10:04:35
Метан газини сезгир ва селектив кимёвий сенсорларини ишлаб чиқиш ва улар асосида табиий газни юқори самарали сигнализаторлари ва газ анализаторларини яратишдан иборат.

Асоси қумдан барпо қилинган ва кўчувчи қум билан ифлосланган, вибродинамик юкламани қабул қилувчи темир йўл балласт қатламининг юк кўтариш имконияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамадалиев Азиз Юсупалиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
Дата создания:
2019-07-17 14:22:23
Бaллaст қaтлaмидa вa ундaн тaшқaридa тебранишлар амплитудаси тaрқaлишини ҳисoбгa oлгaн ҳoлдa кўчувчи қумлар билaн ифлoслaнгaн бaллaст қaтлaмининг юк кўтариш имкониятини ошириш усулини такомиллаштиришдан ибoрaт.

Суюқликлар динамик силжиш эластиклигини ва ёпишқоқлигини ўлчаш натижаларининг метрологик кузатувчанлиги ва ноаниқлигини таъминлаш методологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джаббаров Рустам Равшанович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 621.787
Дата создания:
2019-07-16 14:40:31
Тадқиқотнинг мақсади суюқликларнинг силжиш қовушқоқ-эластиклик хоссаларини ультратовушли импеданс усулда ўлчаш кузатувчанлиги ва ноаниқлигини баҳолашнинг илмий ва амалий асосларини халқаро метрологик амалиёт билан уйғунлаштириб яратиш ҳамда баҳолаш амалларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тебранишлардан ҳимояланувчи тақсимланган параметрли чизиқлимас системаларнинг устуворлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ходжабеков Мураджон Усарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
531:621-752:681
Дата создания:
2019-07-16 14:16:05
Тадқиқотнинг мақсади гармоник, тасодифий ва оқ шовқинли тасодифий қўзғалишлар таъсиридаги гистерезис типидаги диссипатив характеристикали пластинка ва динамик сўндиргичнинг биргаликдаги чизиқлимас тебранишлари устуворлигини текшириш асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини узлуксиз ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Матназарова Мехрибон Бахтияровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
37;378
Дата создания:
2019-07-15 14:30:10
Олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини узлуксиз ривожлантириш механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

Инновацион бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини ривожлантириш стратегияси (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қалмуратов Бахтияр Сейтмуратович
Год издания:
2019
Номер УДК:
658.114.4+338.24(575.1)
Дата создания:
2019-07-15 11:48:30
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида минтақада инновацион бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини ривожлантириш стратегиясини шакллантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Миллий ҳиcоблар тизими уcлубияти аcоcида макроиқтиcодий кўрcаткичларни cтатиcтик ҳиcоблаш уcулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мырзанов Бердақ Жолдаcбаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
31 (575.1)
Дата создания:
2019-07-15 11:46:23
Миллий ҳиcоблар тизими уcлубияти аcоcида макроиқтиcодий кўрcаткичларни cтатиcтик ҳиcоблаш уcулларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ва тавcиялар ишлаб чиқиш ҳиcобланади.

Қора ўралар атрофида астрофизик жараёнлар ва юқори энергияли космик нурлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турсунов Арман Алтаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
530.12:531.51
Дата создания:
2019-07-15 09:56:52
Астрофизик қора ўралар ва улар атрофидаги моддаларнинг электромагнит ва энергетик характеристикаларини ўрганиш ҳамда натижаларни юқори энергияли космик нурлар физикасига, қора ўралардан релятивистик плазма ажралиши, қора ўралар соялари ва бошқа бир қатор кузатув ҳодисаларини тадқиқ қилишга қўллаш
Сообщить об ошибке Транслит