Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Bino va inshootlar konstruksiyasi bino interyer jihozlari va arxitektura qismlarini loyihalash


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
M.I. RazIkbeRdIyev, O.S. QOSIMOv
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«Faylasuflar» nashriyoti
Количество страниц:
110
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-16 16:35:32
Mazkur «bino interyer jihozlari va arxitektura qismlarini loyihalash» nomli o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlarining «bino va inshootlar arxitektu rasi» mutaxassisligi uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda binoning konstruktiv tizimlari va arxitekturaviy shakllari hamda arxitekturaviy chizma haqida tu shuncha, arxitekturaviy loyihalashning boshlang‘ich o‘quv mavzulari, interyer tarixi, interyer va undagi uslublar, arxitekturaviy grafika usullari haqida tu shunchalarni asosiy maqsad qilib oladi

Bino va inshootlar konstruksiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
M.M. VOHIDOV
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«ILM ZIYO»
Количество страниц:
182
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-16 16:28:52
Respublikamiz mustaqillikka erishgach, pirovard maqsad qilib inson, uning erkin va farovon yashashi belgilandi. Ma’lumki, insonning erkin va farovon yashashini ta’minlashda iqtisodiyotni rivojlantirish muhim o‘rin tutadi. Bu muammoning yechimi qator omillarga, õususan, mahalliy õomashyodan sanoat hamda iste’mol mollarini ishlab chiqarish, ularni õorijga eksport qilish va shu asnoda chet el valutasi tushumini ko‘paytirishga bog‘liqdir.

Bibliografiya


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Z. Berdiyeva, H. Mamatraimova, Ò. Zokirova
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
„O‘QIÒUVCHI“ NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI
Количество страниц:
204
Номер УДК:
UO‘K: 011/019 KBK 78.5ya 721 B 56
Дата создания:
2018-01-16 16:20:51
O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng jamiyat taraqqiyotining barcha o‘g‘inlarida — siyosatda, iqtisodda, shuningdek, ma’naviyatda va madaniyatda ham tub o‘zgarishlar yuz berdi. Mustaqillik yillarida to‘plangan tajribalar, dunyo jamoatchiligi tomonidan o‘zbek modeli deb tan olingan o‘zimizga xos va o‘zimizga mos bo‘lgan taraqqiyot yo‘li — kelajagi buyuk davlatni barpo etish yo‘lidagi amalga oshirilayotgan barcha tarixiy o‘zgarish va yangilanishlar yurtdoshlarimizning qalbi va ongiga hamda shuuriga ulkan ta’sir ko‘rsatmoqda.

Bastakorlar ijodi


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
SOIBJON BEGMATOV
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«NISO POLIGRAF»
Количество страниц:
141
Номер УДК:
UO‘K 85.313 KBK 85.313ya721 B 45
Дата создания:
2018-01-16 16:01:01
O‘zbek xalq mumtoz musiqa ijodiyoti xalqimiz ma’naviy merosining negizlaridan hisoblanadi. Moddiy-ma’naviy boyliklar asosida yuzaga kelgan ulkan merosning zaminida xalqimizning milliy an’analari, qadriyatlari mujassam topgan.

Avtotransportda qonunchilik asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
K.J. MATKARIMОV
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«DAVR NASHRIYOTI»
Количество страниц:
328
Номер УДК:
UO‘K: 656:34(075) KBK 67.404.2 M39
Дата создания:
2018-01-16 15:37:57
O‘zbekistоn Respublikasi chuqur ijtimоiy-siyosiy islоhоtlar avrini bоshdan kechirmоqda: mamlakat iqtisоdiyoti bоzоr munоsabatlariga o‘tmоqda; jamiyatda umuminsоniy qadriyatlar bоrgan sari ko‘prоq qarоr tоpmоqda; shaxs huquqlari va erkinliklari, sha’ni va qadr-qimmatini himоya qilish davlatning burchiga aylanmоqda.

Ashyoda kompozitsiya


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
AHMADJON ORINOV
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«NISO POLIGRAF»
Количество страниц:
148
Номер УДК:
UO‘K 78.071.1(575.1) KBK 85.143(5O‘) O 80
Дата создания:
2018-01-16 15:23:15
Teatr va televideniye san’atining yangi turlari paydo bo‘lib, an’anaviy san’at turlariga notanish bo‘lgan, voqelikni umumlashtiruvchi va uyg‘unlashtiruvchi yangi badiiy vosita va imkoniyatlar olib keldi.

Anorganik kimyo


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
I. A. Òashev, R. R. Ro‘ziyev, I. I. Ismoilov
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
„O‘QIÒUVCHI“ NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI
Количество страниц:
295
Номер УДК:
UO‘K 547 (075) KBK 24.1ya722
Дата создания:
2018-01-16 15:16:45
Ushbu o‘quv qo‘llanma akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining 160 va 80 soatlik dastur bo‘yicha chuqurlashtirilmagan ta’lim olayotgan o‘quvchilariga mo‘ljallangan.

Akusherlik va ginekologiya


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Ya. N. Allayorov
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti
Количество страниц:
423
Номер УДК:
UO‘T: 681.2(075) KBT 57.16ya722
Дата создания:
2018-01-16 15:11:12
O‘zbekiston Respublikasida “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” hamda “Soliqni saqlash tizimini isloh qilish davlat dasturi”ning hayotga tadbiq etilishi jahon andozalariga mos, raqobatbardosh, davlat ta’lim standartlari talablariga javob bera oladigan mutaxassis larni tayyorlash ehtiyojini keltirib chiqardi.

Аbonent kirish tarmoqlari


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
A.M. ESHMURADOV, D.T. NORMATOVA
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«NISO POLIGRAF»
Количество страниц:
102
Номер УДК:
UO‘K: 004.722.2
Дата создания:
2018-01-16 15:05:12
Zamonaviy axborot-kommutatsiya olami juda tez rivojlanmoqda. Sayyoramizning har bir odamiga internet, ma’lumotlarni uzatish tarmog‘i odatiy bo‘lib qolgan. Odam qayerda bo‘lmasin, yuqori texnologiyalar uning ajralmas qismi hisoblanadi.

Молгузар тизмаси флораси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азимова Дилноз Эргашевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
581.9.527.4
Дата создания:
2018-01-16 14:41:06
Тадқиқотнинг мақсади Молгузар тизмаси флорасини тўлиқ инвентаризация қилиш ва унинг Тоғлиўртаосиё провинцияси Кўҳистон округи флораси таркибида мустақил ботаник-географик ўрнини асослашдан иборат. Тадқиқотнинг объекти Молгузар тизмасининг юксак ўсимликлар флораси ҳисобланади. Тадқиқотнинг предмети Молгузар тизмаси флораси конспекти, таксономияси, географияси ва флоранинг қиёсий таҳлили ҳисобланади. Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда флористиканинг маршрутли, ярим стационар, систематик, ареологик, биоморфологик усуллар ва ГАТ асосида турларни тарқалиш хариталарини тузишнинг замонавий усулларидан фойдаланилган.
Сообщить об ошибке Транслит