Фильтры

Коронар артериялар ва миокарднинг патологик ўзгаришлари ташхисида МСКТ ва МРТ замонавий усулларининг қўлланилиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Максудов М.Ф.
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.132.2:616.127-073.756.8:681.31
Дата создания:
2021-12-15 09:52:57
Коронар артериялари ва миокард патологиялари бўлган беморларни мультиспирал компютер томография ва магнит резонанас томографияси ёрдамида комплекс ташхислаш самарадорлигини такомиллаштиришдан иборат.

Методы томографической визуализации в диагностике кистозных образований шеи


- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юнусова Л.Р.
Год издания:
2021
Номер УДК:
617.553.006.07.089
Дата создания:
2021-10-19 16:00:46
бўйин сохаси кистоз хосиллалар структурасини ва қўлланиладиган нур текишируви усулларининг ҳолатини баҳолаш; МРТ маълумотлари билан солиштириш асосида бўйин соҳаси кистоз хосиллалар булган беморларни текширишнинг базавий методи сифатида сонографиянинг ташхислаш самарадорлигини баҳолаш; кистоз хосиллаларни рецидив холатларда самарадорлиги баҳолашда МРТ ва сонографиянинг ўрнини баҳолаш; турли локализацияга эга буйин сохаси кистоз хосиллалар нур текширув усулларини қўллаш алгоритмини такомиллаштиришдан иборат. Тадқиқотнинг объекти сифатида 2017-2019 йилларда Тошкент давлат стоматология институтининг клиникасининг юз-жағ жаррохлик бўлимида буйин соҳаси кистоз хосиллага гумон бўлган 121 нафар бемор ташкил қилган.

Тизза бўғими ички структураси жароҳатлари ва асоратларнинг ультратовуш диагностикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хамидов О.А.
Год издания:
2021
Номер УДК:
616-079.1[616-001]- 616-001.513(616.728.3+616-089-06)
Дата создания:
2021-09-16 12:29:57
Тизза бўғими ички структураси шикастланишининг мультимодал нурли ташҳисотини такомиллаштиришда ультратовуш текширувининг аҳамиятини баҳолашдан иборат

Сут бези саратони нур ташхисида магнит-резонанс томографиянинг ахамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нишанова Ю.Х.
Год издания:
2021
Номер УДК:
618.19-006.6-073.756.8-073.8
Дата создания:
2021-07-24 12:18:38
МР-маммографияни қўллаш билан сут бези саратони мультимодал нур ташхисотини такомиллаштиришдан иборат

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА ПЕРИФЕРИК АРТЕРИЯ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ УЛЬТРАТОВУШ СКРИНИНГ ДАСТУРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
АЙТИМОВА Г.Ю.
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 616.137.83-002-073
Дата создания:
2021-07-02 11:52:04
Оёқ артериялари облитерацияловчи касалликларининг тарқалиши дунёда касалланишнинг асосий сабабчиси ҳисобланиб, соғлиқни сақлаш тизимидан ортиқча молиявий сарф-ҳаражат талаб қилади. Бугунги кунда жаҳон бўйича тахминан 237 миллион киши периферик артерия касаллигидан азият чекмокда ва унинг тарқалиши аҳолини қариши ва қандли диабетли беморларнинг сонини ўсиб бораётгани туфайли тобора ортиб бормоқда. Периферик артерия касаллигини тадқиқотига бағишланган йирик тадқиқотлар маълумотларига асосан «...оёқлардаги атеросклероз билан жароҳатланиш клиник белгилари мавжуд бўлган беморларда ўлим ҳолати 5 йил ичида тахминан 30%гача ташкил қилади. Касаллик симптомсиз кечадиган беморлар орасида бу кўрсаткич янада юқори ва 1000 беморга 41,1 %ни ташкил қилади, улар орасида ўлим хавфи 2,2 баробарга ошади...» . Шу сабабли оёқ артериялари облитерацияловчи касалликларининг эпидемиологияси, аҳоли орасида периферик артерия касалликлари учун махсус скрининг билан солиштиришма рандомизацияланган текширувлар ўтказиш, умумий популяцияда асимптоматик периферик артерия касалликларининг тарқалиши фақат инвазив бўлмаган, арзон ва қулай тадқиқот усуллари билан баҳоланиши мумкинлиги бугунги кундаги долзарб муаммолардан биридир.

ҚЎШМА НУР ТЕРАПИЯСИДАН КЕЙИН БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИНИ ҚАЙТАЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
МАНСУРОВА Г.Б.
Год издания:
2021
Номер УДК:
618.146-006.6:615.849.114]-036.87
Дата создания:
2021-05-07 11:11:20
Жаҳонда қўшма нур терапиясидан кейин бачадон бўйни саратонини қайталанишига таъсир этувчи омилларини такомиллаштиришга қаратилган қатор илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу борада бачадон бўйни саратони билан хасталанган беморларнинг даволашдан олдинги клиник хусусиятларини, қўшма нур терапиясидан сўнг қайталаниш мавжудлиги ёки йўқлиги, беморларни дистанцион ва бўшлиқ ичи нурлантириш стратегияси ишлаб чиқиш билан биргаликда саратон ривожланиши ва қайталаниш қўшимча нур терапиясидан сўнг башорат қилиш алгоритми асосида даволаш тартибини илмий асослаш алоҳида ахамият касб этади.

Панкреатодуоденал соҳа ўсма касалликларининг диагностикасида нур ташхиси усулларнинг ахамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахмонова Г.Э.
Год издания:
2020
Номер УДК:
616-073-006.04+616.37
Дата создания:
2020-10-10 11:46:56
Илк бор панкреатодуоденал соҳа хавфли ўсмаларини ташхислашда эндоскопик УТТ, МСКТ ангиография, МРТ холангиография ҳамда ПЭТ/КТни тизимлаштирилган комплекс қўлланилгандаги ахбороти афзаллиги асосланган; панкреатодуоденал соҳа хавфли ўсмаларни турли босқичларини визуализация усулида самардорлигини патоморфологик белгилар билан солиштирма таҳлил натижаларини инобатга олган ҳолда ташхислаш ва даволаш тактикаси асосланган; томир деворига ўсманинг инвазияси даражасини операциягача бўлган ташхислашда ангиография орқали касалликни тўғри асоратларсиз ташхислаш тартибини афзаллиги исботланган;

Чакка- пастки жағ бўғими остеоартрозининг нур ташхиси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хайдарова Г.Б.
Год издания:
2020
Номер УДК:
616-073.4-8(083.742)
Дата создания:
2020-10-10 11:41:36
Чакка-пастки жағ бўғими остеоартрозини ташхислашда касалликнинг эрта белгиларини баҳолашда магнит-резонанс томографиянинг, кечки белгиларини ташхислаш учун рентген ва компьютер томографиянинг ижобий хусусиятлари очиб берилган; Магнит-резонанс томографиянинг чакка-пастки жағ бўғими остеоартрозидаги суякдаги ўзгаришларни баҳолаш самарадорлиги исботланган; бўғим элементлари визуализация белгилари ўзгаришлари ҳамда уларни миқдорий баҳолаш билан чакка-пастки жағ бўғими остеартрозини босқичини аниқлаш имконияти очиб берилган; чакка-пастки жағ бўғими остеоартрози ташхисотида рентгенографиядан кейин касалликнинг клиник белгилари сақланиб қолганда магнит-резонанс томографиядан, пастки жағ гипоплазияси билан бирга келганида компьютер томографиядан фойдаланиш мувофиқлиги исботланган.

Жигар циррозида функционал ва гепатопортал гемодинамик ўзгаришларни баҳолашда перфузион компьютер томографияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Амирхамзаев А.Т.
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.367.001.8-06:611.367
Дата создания:
2020-06-18 11:09:40
Жигар циррози билан беморларда портал гемодинамикадаги ўзгаришларни ва гепатоцитларнинг функционал ҳолатини баҳолашда перфузиявий компьютер томографиясининг аҳамиятини аниқлашдан иборат.

Ҳомиланинг туғма нуқсонлари ва хромосома аномалияларини ташхислашда ультратовуш ва биокимёвий скрининг усулларининг самарадорлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Камалидинова Ш.М.
Год издания:
2020
Номер УДК:
618.33-007.1-07-089
Дата создания:
2020-02-06 08:54:23
II. Тадқиқотнинг мақсади: ҳомиладорликнинг биринчи триместрида ултратовуш ва биокимёвий скринингини қўллаш ёрдамида ҳомила туғма нуқсонлари ва ирсий касалликларини ташхислаш самарадорлигини такомиллаштиришдан иборат. III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: ҳомила ўсиши ва унинг хажмининг ҳомиладорлик муддатига мослигини объектив баҳолашдаилк даврда фетометрик меъёрий кўрсаткичларда бошнинг тепа-думғаза ўлчамининг минтақавий хусусиятлари асосланган; биометрик кўрсаткичлар ҳамда думғаза тепаўлчами, бўйин бўшлиғи қалинлиги, бурун суяги ва фронто-мандибуляр меъёрларни ҳисобга олган ҳолда ривожланиш нуқсонлари ва хромосома аномалиялари билан ҳомилани пренатал идентификациялашнинг ультратовуш мезонлари исботланган; ҳомиладорликнинг эрта муддатларида Даун синдроми ва микроцефалия ривожланиш хавфини тасдиқлашнинг фетометрик вабиометрик хусусиятлари ва специфик биокимёвий ҳамда ультратовуш скрининг мезонлари исботланган; ноинвазив пренатал тестни қўллаган ҳолда скрининг текширувида ҳомиланинг хромосом аномалиялари ва ультратовуш анатомиясини эхографик белгиларини баҳолашга комплекс ёндашув тизими ишлаб чиқилган; ҳомиладорликнинг дастлабки босқичларида хромосома аномалиялари ва хомила нуқсонлари белгиларини ўз вақтида аниқлаш учун текширувни босқичма – босқич комплекс скрининг қилиш учун ультратовуш протоколи такомиллаштирилган.
Сообщить об ошибке Транслит