Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Болаларда сурункали қайталанувчи герпетик стоматитни магнит-инфрақизил-лазер нурланиш орқали мажмуавий даволаш хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Камалова Мехринисо Қиличевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.31-002.152-053.4-08
Дата создания:
2019-03-26 15:35:51
Тадқиқотнинг мақсади оддий герпес вирусини полимераза занжир реакцияси усулида ташхислаш асосида болаларда сурункали қайталанувчи герпетик стоматитни магнит-инфрақизил-лазер нурланиш орқали мажмуавий даволаш схемасини ишлаб чиқишдан иборат.

Периодонтит. Этиопатогенез, клиникаси, даволаш усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ҳабибова Назира Насуллаевна
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
148
Номер УДК:
Дата создания:
2019-02-23 09:46:51
Терапевтик стоматологияда “Периодонтитлар. Этиопатогенез,.клиникаси, ташхиси, даволаш усуллари” номли ўқув қўлланма намунавий дастур бўйича ёзилган бўлиб, хозирги кундаги ҳамма ютуқ ва янгиликларни ўз ичига олган. Ўқув материали бўйича ёзилган ўқув қўлланма билимларни чуқурлаштириш, мақсадида периодонтитнинг вужудга келиши, моҳияти, хусусиятлари ва шакллари, даволаш услублари, қўлланиладиган ашёлар тушунчалари бўйича билимларни шакллантиради.

Bolalar stomatologik salomatlik holatiga ekologik va ijtimoiy-gigiyenik omillarning ta'siri va profilaktik dasturlar ishlab chiqish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xaydarov Artur Mixaylovich
Год издания:
2019
Номер УДК:
616-053.4.5:616-039.71-084:616.31:614.7
Дата создания:
2019-01-17 13:23:24
Атроф муҳит антропометрик зарарланган худудларда соғлом болаларда носпецифик резистентликнинг пасайиши, адаптацион зўриқиш ва преморбид фон ҳолатининг ривожланишини юзага келтирувчи кўп омилли негатив таъсирот аниқланган;

Po'rsildoqli bemorlarda parodontitni tashxislash, davolash va oldini olish


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Daminova Nargiza Ravshanovna
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.527.4-085.2/.3:616.31+617.52-089
Дата создания:
2018-12-18 18:00:02
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: пўрсилдоқли беморларда пародонт яллиғланиш касалликларнинг келиб чиқиши ҳамда бирга кечишида ривожланадиган милкларнинг қонаши, турли даражадаги енгил, ўртача ва чуқур яллиғланиш каби клиник белгиларининг ўзаро боғлиқлиги асосланган; пўрсилдоқли беморларда пародонтит ривожланишининг ягона тизимли гомеостатик бузилишлар ва остеопорозли беморларда сурункали ривожланишнинг патогенетик механизмлари исботланган; пўрсилдоқли беморларда пародонтитнинг ривожланишига сабаб бўлган бактерияларнинг ҳисобига тизимли эндотоксикоз фаоллиги, кальций ва фосфор алмашинувининг бузилиши, суяк ремоделланишнинг пасайиши исботланган; пўрсилдоқ ва пародонт патологиясининг патогенетик аҳамиятли ягона механизмларини коррекциялаш орқали беморларда касалликни комплекс даволаш тизими такомиллаштирилган.

Bolalarda gerpetik stomatitni kompleks davolashni klinikopatogenetik asoslash


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ризаев Элёр Алимжанович
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.31-002.152-053.2/.5]-07-092-08
Дата создания:
2018-12-18 17:47:27
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: герпетик стоматитларни кечиши организмнинг детоксикацион тизимларининг барқарор эмаслиги сабабли болалар ёши билан бевосита боғлиқлиги клиник исботланган; антенатал ва перинатал омилларнинг ҳамда соматик ва стоматологик статусларни болаларда герпетик стоматитни келиб чиқишидаги ва кечишидаги муҳим ўрни бахоланган; герпетик стоматни ўрта молекуляр оғирликдаги моддалар ва олигопептидларнинг оғиз суюқлиги, қон плазмаси, эритроцитларда йиғилиши токсемиянинг интегратив индексининг ортиши ва касалликнинг хуруж даврида кўпроқ намоён бўлаб, ремиссия даврида сақланадиган эндоген интоксикациянинг шаклланиши билан кечиши аниқланган; реконвалисценция даврида интокситкациянинг юқори кўрсаткичлари асосида герпетик стоматитнинг ривожланиши ва рецидивларининг юзага келишида эндоген интоксикациянинг патогенетик аҳамияти исботланган.

Чекувчиларда оғиз бўшлиғи шиллиқ пардаси касалликларини ташҳислаш ва даволашнинг янгича ёндашуви


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ғайбуллаев Элбек Азизбекович
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.313-002.289]:616.8-07-08/.089
Дата создания:
2018-07-02 10:46:08
Тадқиқотнинг мақсади оғиз бўшлиғи шиллиқ пардаси лейкоплакиясини тизимли даволаш тартибини такомиллаштиришдан иборат.

Сурункали генераллашган пародонтитда эндотелиал дисфункция ва неоангиогенез маркерларининг диагностик ва прогностик аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманова Шоира Равшанбековна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.314.17-002-06:611.08.74-008.6
Дата создания:
2018-06-01 11:49:25
Дунёда бугунги кунда аҳолининг турли қатламлари орасида пародонтитнинг тарқалиши 40% дан 70% гача бўлиб, кўп ҳолларда бу аҳоли орасида нотўғри овқатланиш, турмуш тарзи ва оғиз бўшлиғи гигиенасига боғлиқ . Пародонт тўқималарини сурункали шаклига ўтиш сабаблар ҳозирга қадар кам ўрганилганлигига қарамасдан, касалликни олдини олиш ва даволаш тадбирларининг самарадорлиги паст эканлигидан даололат беради. Жаҳонининг қатор етакчи олимлари томонидан олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, сурункали генераллашган кўп омиллилик, функционал заҳиранинг бузилиши ва мослашиш қобилиятининг пасайиши билан биргаликда юз беради.

Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидаги қизил ясси темираткини клиник-патогенетик даволаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
ШукуроваУмидаАбдурасуловна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК:616.311:616.525-07:092]-08
Дата создания:
2018-05-07 16:26:28
Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг (ОБШҚ) қизил ясси темраткиси (ҚЯТ) стоматология амалиётидаги энг кўп тарқалган ва манифест касалликлардан бири ҳисобланади. «Бошқа дерматозлар орасида унинг умумий улуши 0,5-5% ни ташкил қилса, оғиз бўшлиғидаги ҚЯТнинг популяция сони эса 0,5-2,2%, ОБШҚдаги касалликлар орасидаги учраши эса 30%-35% гачани ташкил этади».

Хейлопластикадан кейинги юқори лабнинг иккиламчи деформацияларни хирургик даволаш ва профилактикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 616.317-007.254-089.844-007.24-084/.089
Дата создания:
2018-05-07 11:34:49
Дунёда юз-жағ тизимини ривожланишининг тез-тез учровчи, структур ва функционал бузилишлар билан бирга кечечадиган патологик ҳолатдан бири болаларда юқори лаб, альвеоляр ўсиқ ва танглайнинг туғма кемтиклари (ЮЛТТК) ҳисобланади. ЖССТ маълумотларига кўра юз-жағ соҳасидаги аномалиялар АҚШда 65%, Европа давлатларида 59,4%, Россиянинг турли худуларида 86% гача ҳолатларда учраши аниқланган (Дьякова С.В.,2006, Топольницкий О.З., 2006). Болаларда юқори лаб ва танглайнинг туғма кемтик билан туғилиш сони дунёда ўртача 1:600 ни ташкил этади.

Миллий тиш имплантати учун биофаол қоплама яратиш ва уни самарадорлигини баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усмонов Фарходжон Комилжонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК:616.314- 089.61-77:612.085 (575)
Дата создания:
2018-05-07 11:25:11
Бугунги кунда дунёда аҳоли орасида туғма ва ҳужайра патологиялар, пародонтнинг яллиғланиш-деструктив касалликлари, кариес асоратлари, жароҳатлар, ишлаб чиқариш ва экологик омиллар, соматик касалликлар, юрак қон томир касалликлари, меъда ичак тизими, онкологик ва пародонт касалликлари тишларни йўқотишга олиб келиши исботланган . Пародонт касалликлари билан 35-44 ёшдаги аҳолининг 65-98% қисми , мактаб ёшидаги болаларнинг 60-90%, катталарда 100% тиш кариеси учрайди. Жахонда эса 65-74 ёшдагиларнинг 30% да табиий тишлар буткул бўлмайди.
Сообщить об ошибке Транслит