Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Стационар ва ностационар оқимлардаги деформацияланадиган йирик ўзанларни прогнозлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшев Собир Саматович
Год издания:
2018
Номер УДК:
32.543:627.157
Дата создания:
2018-06-13 14:59:42
Жаҳонда дарѐ оқизиқларининг сув ҳўжалиги объектларига салбий таъсирини камайтириш, сув ресурсларидан комплекс фойдаланишнинг муҳим экологик масалаларидан бири бўлиб ҳисобланмоқда. Шу жиҳатдан, йирик очиқ ўзанларнинг (катта каналлар, оқим ҳаракати таъсирида бўлган сув омборлар ва кичик дарѐлар) стационар ва ностационар оқим шароитларидаги деформацияларини прогнозлашнинг ҳисоб усулларини ишлаб чиқиш алоҳида аҳамият касб этади. Бу борада, шу жумладан АҚШ, Нидерландия, Германия, Франция, Россия, Япония, Хитой, Жанубий Корея ва бошқа ривожланган мамлакатларда стационар ва ностационар ҳолатда ишлайдиган йирик очиқ ўзанларни лойиҳалашнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш, уларда содир бўладиган деформацияларни олдини олиш ва уларнинг ишончли эксплуатациясини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. .

Ўрта толали ғўзада тезпишарлик ва маҳсулдорликни ярусларга боғлиқ ҳолда ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Холлиев Элбек Эгамбердиевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.511:631.55.5.
Дата создания:
2018-06-09 11:01:21
Тадқиқотнинг мақсади G.hirsutum турининг тезпишар, маҳсулдор, асосий ҳосилни тупнинг пастки ярусларида тўпловчи, тола чиқими ва сифати юқори, вертициллез вилт касаллигига бардошли бўлган янги селекцион бошланғич ашёларни яратиш ва морфологик ва хўжалик белгиларининг ўзгарувчанлиги ва ирсийланишини ўрганиш.

Айрим ғўза касалликларига бардошлиликка умумий ва (+)-госсипол миқдорининг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимов Тожидин Абдунуманович
Год издания:
2018
Номер УДК:
1633:511:575.1:581.148.154
Дата создания:
2018-06-09 10:58:03
Тадқиқотнинг мақсади эколого-географик ва генетик узоқ чатиштириш услуби асосида яратилган ғўза дурагайлари чигитидаги госсипол шакллари ва миқдорининг Rhizactonia sоlаni, Thielaviopsis basicola, Хanthomonas malvacearum касалликлари билан касалланишига таъсирини ўрганиш асосида хўжалик учун қимматли белгиларнинг ижобий мажмуасига эга бўлган селекцион ашёларни яратишдан иборат.

Бир томонлама поймали дарёларда кўндаланг дамбаларни ҳисобий асослаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳайитов Холмурод Жамардович
Год издания:
2018
Номер УДК:
626/627.41.42.
Дата создания:
2018-06-08 13:14:35
Жаҳонда дамбалар оралиғидаги ерларни ўзлаштиришни ҳисобга олган ҳолда кўндаланг дамбаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш усуллари ҳамда технологияларини яратиш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Шу жиҳатдан, бир томонлама поймали дарёларда дамбалар оралиғидаги пойма ерларини ўзлаштиришни ва дамбалар тизимини мавжудлигини, ростланган оқим тартиботига таъсирини ҳисобга олган ҳолда поймадаги жойлашган кўндаланг дамбаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш усуллари ва технологияларини такомиллаштириш муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Ушбу йўналишда кўпгина ривожланган давлатларда, жумладан АҚШ, Англия, Франция, Россия ва бошқа давлатларда кўндаланг дамбалар ёрдамида ростланган оқим тартиботига ўзандаги ва поймадаги оқимни ўзаро таъсирини, лойқа ўтиришини ва дамбалар оралиғини қисман ўзлаштиришни, пойма ва ўзанни мураккаб морфологиясини инобатга олиб дарё қирғоқларини ювилишидан ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилган.

Махсарнинг асосий касалликларини ўрганиш ва кураш чораларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Буронов Юсуф Худайназарович
Год издания:
2018
Номер УДК:
632.9:633.85:633.863.2
Дата создания:
2018-06-07 11:47:23
Дунёда глобал иқлим шароитининг ўзгариши натижасида минтақадаги сув танқислиги муаммоси ҳамда аҳоли сонининг йилдан йилга ўсиб бориши, мавжуд ер ресурсларини, жумладан, чўл, ярим чўл ва лалми ҳудудлардан ҳам самарали фойдаланишни тақозо этмоқда. Махсар иссиқлик ва қурғоқчиликка ўта чидамли ўсимлик бўлиб, дунёнинг 60 дан ортиқ мамлакатларида, асосан Ҳиндистон, Мексика, АҚШ, Хитой, Эрон, Миср, Австралия, Аргентина ва Қозоғистонда 1 млн. гектар майдонда экилади . Махсар ўсимлигига асосан занг, қўнғир доғланиш ва фузариоз сўлиш касалликлари жиддий иқтисодий зарар етказмоқда. Ушбу касалликларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш долзарб муаммо ҳисобланади.

Ўзбекистон шароитида Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. ни етиштириш ва уни зараркунанда ҳамда касалликлардан ҳимоя қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахмонов Убайдилло Нормамадович
Год издания:
2018
Номер УДК:
582.284.51:635.82:632.3:632.4
Дата создания:
2018-06-07 11:39:57
Ер юзи аҳолиси сонининг ошиб бориши озиқ-овқат маҳсулотларига ва хомашёларга бўлган талаб янада кўпайишига олиб келмоқда. Шу сабабли атроф муҳитга салбий таъсир қилмайдиган муқобил технологияларни излаб топиш зарурати бугунги кунда долзарб муаммога айланмоқда. Бундай ишлаб чиқаришларидан бири қўзиқоринларни қишлоқ хўжалик экинларининг чиқиндиларида етиштириш ҳисобланади.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида АКТ/NGN-технологияларини қўллаш орқали унумдорликни ошириш жараёнларини моделлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
ЧиЖУ ЖУ
Год издания:
2018
Номер УДК:
330.14:330.115
Дата создания:
2018-06-01 14:57:20
Жаҳон бозор-ларида рақобат тобора кучайиб бораётган бугунги шароитда иқтисодиёт тармоқлари, жумладан, қишлоқ хўжалигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини (АКТ) жорий этиш фермер хўжаликлари, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг рақобатбар-дошлигини оширади, катта ҳажмда ахборот тўплаш ва уни умумлаштириш имконини беради ва бошқаришни стратегик даражада ташкил этиш учун кенг имкониятлар очиб беради. Ҳозирги даврда ахборот-коммуникация технологиялари соҳасининг роли ва аҳамияти тобора ортиб бормоқда.

Суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида маҳаллий калийли ўғитни ғўзада қўллаш агротехнологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исмайилов Жуманазар Исматович
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.51:631.445.56/811.3
Дата создания:
2018-05-21 16:18:19
Тадқиқотнинг мақсади Тошкент вилоятининг эскидан суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида маҳаллий хом ашёдан тайёрланган калийли ўғитни ғўзада қўллаш муддатларига боғлиқ ҳолда тупроқдаги калий шаклларини ўзгариши ва алмашинувчи калийни мувозанатини аниқлаш, 1 ва 3 йиллик меъёрларини 1 марта қўллаш орқали ресурс тежовчи агротехнологияларини такомиллаштиришдан иборат.

Шолининг асосий зараркунандаларига қарши кураш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Отамирзаев Нодирбек Ғофуржонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.18:632.9
Дата создания:
2018-05-19 12:01:03
Тадқиқотнинг мақсади шоли агробиоценозида яшовчи зараркунандалар тур таркибини аниқлаш, уларни ривожланиш динамикаси, шолига зарар келтириш даражаси ва иқтисодий зарар миқдор мезонини ўрганиш асосида уларга қарши замонавий восита ва усулларни қўллаган ҳолда умумий ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Тошкент вилояти шароитида қулупнайнинг маҳаллий ва интродукция қилинган навларини хўжалик - биологик хусусиятлари ҳамда айрим агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Хилола Равшановна
Год издания:
2018
Номер УДК:
631.634.721
Дата создания:
2018-05-19 11:54:26
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий ва интродукция қилинган навлар коллекциясининг хўжалик-биологик кўрсаткичлари асосида қулупнай ҳосилдорлигини ошириш, улар орасидан энг маҳсулдор, касаллик ва экологик шароитларга мослашувчан навларни ажратиш ва қулупнай етиштиришнинг янги агротехник тадбирларини қисқартирилган технологик давр бўйича ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит