Фильтры

Aruz vazni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Qurbonov
Дата создания:
2021-12-24 13:29:56
Aruz Sharq xalqlari adabiyotida juda qadimiy tarixga ega vazn bo’lib, dastlab arab adabiyotida vujudga kelgan. IX asrdan boshlab aruz fors-tojik adabiyotida ham asosiy vaznga aylandi. Aruzning turkiy xalqlar adabiyotiga kirib kelishi XI asrga to’g’ri keladi.

Нутқ буйруқларини таниш алгоритмлари ва аппарат-дастурий платформасини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шукуров Камолиддин Эльбобо ўғли
Год издания:
2021
Номер УДК:
УДК 004.934.2
Дата создания:
2021-12-21 18:05:01
Ўзбек тили нутқ сигналларини танишнинг тезкор алгоритмлари, нутқ буйруқлари орқали овозли бошқарув интерфейсини ишлаб чиқиш ва аппарат-дастурий платформада амалга ошириш

Hozirgi o'zbek adabiy tili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Qo‘ziyev Umidjon Yandashaliyevichning
Дата создания:
2021-12-21 14:23:31
Ushbu o’quv-uslubiy majmuada “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” kursining maqsad va vazifasi, ma’ruzalarning qisqacha mazmuni, seminar mashg’ulotlarini o’tish namunalari va tarqatma materiallar, mustaqil ta’lim mavzulari va topshiriqlar, talabalar bilimlarini joriy va oraliq nazorat qilish uchun savollar, testlar banki, fanga oid terminlarning qisqacha glossariysi, tavsiya etiladigan ilmiy va xorijiy adabiyotlar ro’yxati berilgan. O’quv rejasidagi har bir dars soati uchun mavzuga oid aniq tavsiyalar berilgan.

Ўзбек медиаматнларининг прагмалингвистик тадқиқи (газета матнлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сабирова Мухлиса Кадамовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 821.512.133’1:070.432
Дата создания:
2021-12-20 15:04:21
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги газета медиаматнларининг лингвопрагматик хусусиятларини тадқиқ этишдан иборат.

Образли тафаккур ва ўзбек болалар нутқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедова Нилуфар Сафаровна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 811.512.133’233:373.2(043,3)
Дата создания:
2021-12-20 14:57:50
Тадқиқотнинг мақсади образли тафаккур асосида воқеланган ўзбек болалар нутқининг лингвистик хусусиятларини ёритишдан иборат.

O'zbek tili elektron korpusining kompyuter modellari


 
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi
Год издания:
2021
Номер УДК:
811.512.133-115
Дата создания:
2021-12-14 16:09:18
Tadqiqotning maqsadi o'zbek tili elektron korpusini yaratishning konseptologik modellarini tuzish hamda lingvistik annotatsiyalangan til korpusi uchun kompyuter texnologiyalari metodlaridan foydalanishning samarali usullarini ishlab chiqishdan iborat.

Badiiy matnning lisoniy tahlili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yuldasheva Sh.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
97
Дата создания:
2021-12-04 11:15:29
Badiiy matnning lisoniy tahlili kursining asosiy maqsadi badiiy matndagi badiiy ma'no va badiiy mazmunni aniqlash asosida lingvopoetik butunlik sifatidagi matnni baholashdan iborat bo’lmog'i lozim.

“Туркий тиллар учун электрон таржиманинг моделлари ва алгоритмлари (ўзбек тилидан қорақалпоқ тилига таржима мисолида)”


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абидова Шахноза Баходировна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УДК: 510.5, 519.768.2
Дата создания:
2021-07-29 06:41:02
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидан қорақалпоқ тилига таржимани амалга оширишнинг моделлари ва алгоритмлари, икки тилли электрон луғат учун маълумотлар базасини қуриш ҳамда дастурий мажмуасини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тилидаги диалогик нутқнинг лингвопрагматик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримова Ферузахон Сайфуддиновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 811.512.133’276 (0433)
Дата создания:
2021-07-29 06:11:59
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги диалогик нутқнинг лингвопрагматик хусусиятларини аниқлаш, унинг самарали амалга ошишида лингвопрагматик омилларнинг ижтимоий ва психологик омиллар билан уйғунлашувини ёритишдан иборат.

Ўзбек тилида дефектология терминлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Урунова Захро Низомитдиновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 811.512.133’373.46:376(043.3)
Дата создания:
2021-07-12 14:56:37
Тадқиқотнинг мақсади дефектологик тушунча ва терминларнинг шаклланиш тарихи, прототерминлар, ўзбек тили “дефектология” терминологик майдонининг лексик-семантик хусусиятлари, дефектология терминосистемасининг бойиш манбалари, уларнинг структурал-ясалиш хусусиятлари ва такомиллаштириш масалаларини очиб беришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит