Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

ХХ асрнинг 20-йилларида Ўзбек тилшунослиги жараёни(«Маориф ва ўқитғучи» журнали материаллари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Янгибаева Назира Гулмановна
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.512,133 (09)«1920-1929» (043.3)
Дата создания:
2019-06-12 16:29:22
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек тилшунослиги манбаларидан бири бўлган “Маориф ва ўқитғучи” журналидаги ўзбек тилшунослигига оид мақолаларнинг илмий моҳиятини очиб беришдан иборат.

Ўзбек халқ мақолларининг лингвопоэтик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турдалиева Дилфуза Солохидиновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
400=943.75:398.9
Дата создания:
2019-06-03 15:36:11
Жаҳон тилшунослигида борлиқни эстетик идрок этиш ва сўз қўллаш санъатига лингвокогнитив ва когнитопсихологик ёндашув натижасида бадиий тафаккур механизмини очиш, бадиий нутқнинг шаклланиши, унинг бадиий ҳамда лингвоэстетик таъсир даражасини очиб берувчи тадқиқотлар яратилаётганлиги эътиборга молик. Паремиологик бирликнинг бадиий матндаги коммуникатив, эмоционал-экспрессив, бадиий-эстетик вазифаси, асар бадииятига таъсири, олам ҳодисаларини образли ифодалашдаги аҳамияти кабиларни аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Халқ мақолларининг лингвопоэтик имкониятларини белгилаш, қаҳрамонлар нутқини индивидуаллаштириш воситаси эканлигини аниқлаш, вариант ва инвариант ўртасидаги семантик ўзига хосликларини очиб бериш лингвистиканинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Ўзга гап синтаксиси ва лингвопоэтикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сиддиқова Шохида Исоқовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 811.512.133’367
Дата создания:
2019-05-24 13:39:42
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилида ўзга гапларни бадиий матнга олиб киришнинг асосий кўринишлари, уларнинг коммуникатив-синтактик ва лингвопоэтик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тилида жинс тушунчасининг ифодаланиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
МУСАЕВА ФЕРУЗА ТОРАХАНОВНА
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 811.512.133(043.3)
Дата создания:
2019-05-23 12:28:02
Тадқиқотнинг мақсади тилда жинс тушунчасининг ифодаланиши тарихини, ўзбек тилида биологик жинс тушунчасини ифодалашнинг лисоний усулларини аниқлаш, биологик жинс маъноси ифодаланган сўзларнинг лексик-семантик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

“Gul va bulbul” dostonining vazn va qofiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Shodiyeva Surayyo
Дата создания:
2019-05-23 10:56:55
XVIII asr Qashqadaryo vohasida yetishib chiqqan taniqli ijodkorlardan biri Salohiddin Salohiydir. Salohiy qalamiga mansub bo’lgan “Gul va bulbul” dostoni shoir ijodinig gultoji hisoblanadi. Chunki ijodkor bu dostonida o’zbek tilining boy imkoniyatlaridan foydalanib, ramziy obrazlar orqali insoniy qadr-qimmat, mehr- muhabbat, oliyjanoblik g’oyalarini ilgari surgan.

XVIII аср ва XIX асрнинг 70 йилларигача бўлган даврдаги Қашқадарё воҳаси ижодкорларининг адабий мероси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Шодиева Сурайё
Дата создания:
2019-05-23 10:55:44
Тарихдан маълумки, XVIII – XIX асрлар Туркистон ҳаёти учун жуда машаққатли давр бўлди. Негаки, неча минг йиллик тарихга эга бўлган бу замин учта хонликка бўлиниши натижасида парокандаликка юз тутди. Биз биламизки, тарих ҳам, адабиёт ҳам ҳаётни тасвирлайди, бироқ уларнинг фарқи тасвир усулидадир. Тарих бўлиб ўтган воқеаларни ҳаққоний тасвирласа, адабиёт образли тасвирлайди. Мазкур XVIII – XIX асрлар тарихини, яъни халқнинг ўша даврдаги ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ҳамда маданий ҳаётини экс эттирган, халқ манфаатларини ҳимоя қиладиган бадиий адабиёт юзага келди.

“Девони мирзо” асарида эроний сўзлар қатламининг қўлланиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жумаева К
Дата создания:
2019-05-23 10:54:18
Эроний тарихий этимологик қатлам (ТЭҚ)га мансуб сўзлар «Девони Мирзо» асарида 687 бирликни ташкил қилади (33 фоиз). Узоқ тарихга назар солсак, эроний тилли халқлар билан турк улусининг алоқалари илдизи жуда қадимий эканлигининг гувоҳи бўламиз. Дақиқ тилшунос Маҳмуд Кошғарий ҳам XI асрдаёқ бу дўстликни эътироф этиб, туркий ва эроний икки тиллилик мазкур халклар ўзаро алоқаларининг муштарак ва қадимий эканлигини таъкидлаган эди. Демак, кўплаб эроний сўзлар V-XI асрлардаёқ туркий тилларга кириб келган.

"Девони мирзо" асарипинг фонетикаси хусусида


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жумаева К
Дата создания:
2019-05-23 10:52:47
Туркий тиллар гарихида фонетика энг чигал ва муракклА сохадир. Бунинг хакикий (объектив) сабаблари хам, ижтимоий сабаблари хам мавжуд. Тарихий фонетикани урганишдш и кийинчилик шундан иборатки!, фонетика талаффуз бнлан боглик, талаффуз эса XX аернинг урталаригача хеч каерда аник кайд этйлмаганларини уз ичига камраб олади.

Атов бирликларининг семантик деривацияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ражабова З
Дата создания:
2019-05-23 10:51:08
Атов бирликлари семантик тараққиётнинг юқори босқичи семантик деривациясидир

Атов бирликлари маъносининг ихтисослашиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ражабова З
Дата создания:
2019-05-23 10:48:20
Ихтисослашиш тилда диалектик тараққиёт натижаси сифатида воқеланади бу эса луғавий бирликларнинг шакл ва маъно муносабати орасидаги масофанинг яқинлашувини белгилайди, яъни бу жараёнда семантик интеграция юзага келади
Сообщить об ошибке Транслит