Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

“Туркий тиллар учун электрон таржиманинг моделлари ва алгоритмлари (ўзбек тилидан қорақалпоқ тилига таржима мисолида)”


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абидова Шахноза Баходировна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УДК: 510.5, 519.768.2
Дата создания:
2021-07-29 06:41:02
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидан қорақалпоқ тилига таржимани амалга оширишнинг моделлари ва алгоритмлари, икки тилли электрон луғат учун маълумотлар базасини қуриш ҳамда дастурий мажмуасини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тилидаги диалогик нутқнинг лингвопрагматик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримова Ферузахон Сайфуддиновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 811.512.133’276 (0433)
Дата создания:
2021-07-29 06:11:59
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги диалогик нутқнинг лингвопрагматик хусусиятларини аниқлаш, унинг самарали амалга ошишида лингвопрагматик омилларнинг ижтимоий ва психологик омиллар билан уйғунлашувини ёритишдан иборат.

Ўзбек тилида дефектология терминлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Урунова Захро Низомитдиновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 811.512.133’373.46:376(043.3)
Дата создания:
2021-07-12 14:56:37
Тадқиқотнинг мақсади дефектологик тушунча ва терминларнинг шаклланиш тарихи, прототерминлар, ўзбек тили “дефектология” терминологик майдонининг лексик-семантик хусусиятлари, дефектология терминосистемасининг бойиш манбалари, уларнинг структурал-ясалиш хусусиятлари ва такомиллаштириш масалаларини очиб беришдан иборат.

O’zbek tili tarixiy taraqqiyotida fe’l zamonlari shakllarining evollyutsion o’zgarishi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Raxmanova M.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
71
Дата создания:
2021-06-19 10:46:41
Tadqiqotning maqsadi o’zbek tili tarixiga tegishli bo’lgan yozma manbalardan fe’l zamonlari taraqqiyotiga doir materiyallarni to’plab, ularni insoniy tasnif qilishdan iboratdir. Tadqiqot obiekti mumtoz adabiyotimiz adabiy yozma manbalarida mavjud bo’lgan fel zamonlariga tegishli grammatik shakllarni to’plash va shu asosda muayyan bir xulosalarga kelishi ishning obiekti hisoblanadi.

Ona tili darslarida manodosh (sinonim) so’zlarni o’rgatishda innovatsion usullardan foydalanish.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Boltaeva D.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
49
Дата создания:
2021-06-19 10:40:41
Ish nazariy jihatdan sinonimlarga xos semantik-uslubiy xususiyatlarni yanada chuqur anglashga asos yaratadi. Asosan o’zbek tilida manodosh so’zlar o’zining leksik-semantik, funksional va uslubiy xususiyatlariga ko’ra, so’zning mano turlari ichida rang-barangligi jihatdan ajralib turadi.

G’afur G’ulom asarining leksik-frazeologik xususiyatlari va ularni o’rta maktablarda o’rgatish.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sobirova O.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
61
Дата создания:
2021-06-19 10:35:41
G’afur G’ulom ijodini o’rganishda unda to’plangan leksik birliklar va frazeollogik elementlar o’quvchilarni so’’z boyligini oshirishda ularning nuqtiga meyorlashishda so’z qo’llash malaka va ko’nikmalarni yuksaltirishda katta yordam berishi mumkin. Ish kirish, uch bob, xulosa va foydalanilgan adabiyotlardan iborat.

O’zbek tili ilmiy uslubida umumistemoldagi va chegaralangan leksik qatlamning qo’llanilishi.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xudarganova B.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
57
Дата создания:
2021-06-19 10:31:39
Tadqiqot ilmiy ahamiyati shundaki, malakaviy ishda ilmiy uslub leksikasi tarkibiga ko’ra aniqlandi va ularning ilmiy-nazariy uslubda qollanish darajasi extralingvistik omillarga bog’liq holda izohlab berildi va xulosalar chiqarildi. Malakaviy ish kirish, uch bob, yetti fasl, xulosalar va foydalanilgan adabiyotlar royhatidan iborat.

On the creation of educationall content and the peculiarity of its use for miscellaneous learning in the lessons of the Uzbek language


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yusupova G.
Дата создания:
2021-06-19 10:17:40
The article discusses the principles, stages, and methods of organizing Uzbek language classes on a mixed basis. The conclusion provides an overview of the challenges of implementing a mixed education approach and outlines the ways in which this education can be effectively developed.

Ўзбек тилидаги диалогик нутқнинг лингвопрагматик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримова Ферузахон Сайфуддиновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 811.512.133’276 (0433)
Дата создания:
2021-06-10 14:54:58
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги диалогик нутқнинг лингвопрагматик хусусиятларини аниқлаш, унинг самарали амалга ошишида лингвопрагматик омилларнинг ижтимоий ва психологик омиллар билан уйғунлашувини ёритишдан иборат.

Qoraqalpog‘istondagi o‘zbek shevalarida ko‘makchilar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ibodullayeva I.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
86
Дата создания:
2021-05-18 16:29:19
Qoraqalpog’istondagi o’zbek shevalarida ko’makchili konstrutksiyalar bilan adabiy tildagi ko’makchi konstruktsiyalaro’rtasida umumiylik bo’lishi bilan birga, shevaning o’ziga xos farqlari ham mavjud. Bu farqlar, birinchidan, shevadagi ayrim ko’makchilarning adabiy tilda qo’llanmasligida ko’rinsa, ikkinchidan, singarmonistik va assimilyativ varyantlarida, uchinchidan semantik-funktsional, uslubiy, to’rtinchidan, relekt (qotib qolgan) hodisalarninig saqlanganligidir.
Сообщить об ошибке Транслит