Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ona tili 10-sinf


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Baxtiyor Mengliyev, Sharofat Toshmirzayeva, Saodat Atoyeva, Saida Majidova, Dilfuza Mannopova
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
O'qituvchi
Количество страниц:
96
Номер УДК:
UO‘K 811.512.133(075.3)
Дата создания:
2020-09-29 16:56:50
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 10 - sinfi uchun darslik. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tavsiya etilgan.

Ona tili 11-sinf


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Baxtiyor Mengliyev, Sharofat Toshmirzayeva,   Saodat Atоyeva, Saida Majidova
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
O'qituvchi
Количество страниц:
96
Номер УДК:
Дата создания:
2020-09-29 16:53:57
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11- sinfi uchun darslik. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tavsiya etilgan.

Topics on defectology workbook II


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Borasheva A., Djumamuratova G., Kunnazarova G.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Nukus
Количество страниц:
64
Номер УДК:
3084
Дата создания:
2020-07-06 21:47:40
This manual (workbook) is designed for Defectology students who study English as a foreign language. The aim of manual is to teach foreign language with the help of reading texts on specialty with terminology which is used in the field of Defectology, with tasks for developing speaking, reading and writing skills.

Ўзбек тили иш юритиш терминологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Садинова Нафиса Усмановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК:811.512.133’373.46:35.077 (043.3)
Дата создания:
2020-07-03 23:01:01
Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбек тили иш юритиш терминологиясининг шаклланиш ва ривожланиш тарихи, шаклланиш манбаларини, ҳужжатлар тили ва услубини ўрганиш орқали соҳа терминларини тартибга солиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

O‘qituvchi nutqi mutolaa san’ati kursining maqsad va vazifalari. Nutq madaniyati tarixi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
S.Jalilov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
115
Дата создания:
2020-06-29 18:23:19
Nutq madaniyati fani o‘zbek tilshunosligining o‘ziga xos amaliy sohasidir. U tilshunoslikning nazariy kurslaridan olingan bilimlarga suyangan holda to‘g‘ri va chiroyli nutq tuzish yo‘llarini o‘rgatadi. U til, til normalari, nutq, nutqning sifatlari, nutqiy uslublar, nutqda uchrashi mumkin bo‘lgan kamchilik va xatolar, nutqning talaffuziga doir muammolar yuzasidan bahs yuritadi. Nutq madaniyati fan sifatida o‘z tekshirish obyekti va vazifalariga ega. Uning tekshirish predmeti nutqning til qurilishi, adabiy til normalari va nutqning kommunikativ (aloqa uchun kerakli) fazilatlaridir. Nutq madaniyati nazariyasida til normasi markaziy tushunchadir.

Sоddа gаp sintaksisini o`qitishdа innоvаtsiyalаr


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
R.Sayfullayeva, M.Abuzalova, G.Toirova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
79
Дата создания:
2020-05-20 09:26:52
Ushbu qo`llanmada sоddа gаp qоlipi vа uning ichki turlаri хususidа nаzаriy fikr yuritilgаn hоldа uni o`qitishdа tа’lim jаrаyonini sifаtli tаshkil etish, tаlаbаlаr оngigа bilim, ko`nikmа vа mаlаkаlаrni singdirishdа yangicha yondashish usullari, grafik organayzerlardan foydalanish xususidа mulоhаzа yuritilgаn. Qo`llanma 5120100 – filоlоgiya vа tillаrni o`qitish (o`zbek tili) tа’lim yo`nаlishi bаkаlаvrlаrigа mo`ljаllаngаn “Hоzirgi o`zbek tili” fаnini o`qitishdа tа’limgа innоvаtsiоn yondаshuv, mаvzulаrni ilg`оr pedаgоgik teхnоlоgiyalаr аsоsidа sаmаrаli o`rgаtish muаmmоlаrini yechishgа qаrаtilаdi.

Ўзбек тили антропонимларининг имловий, луғавий, ва лаҳжавий вариантлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Собирова Саодатжон
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
84
Дата создания:
2020-04-27 13:21:14
Ўзбек тилшунослигининг ономастика соҳаси унинг бошқа соҳаларига нисбатан кейинроқ шаклланиб бошлаган. Умуман, ономастика тилдаги атоқли отларни ўрганувчи тилшуносликнинг бир бўлимидир. Ўзбек тилидаги атоқли отларнинг луғавий тизими ниҳоятда бой ва серқирра бўлиб, унинг айрим типлари монографик планда қониқарли даражада ўрганилган

ЎТИЛда ифодаланган омонимларнинг бошқа тармоқ луғатлари билан қиёсий таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рўзметова Нилуфар
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
86
Дата создания:
2020-04-27 13:19:15
Маънавиятни шакллантиришга бевосита таъсир қиладиган муҳим ҳаётий омиллардан бири - бу таълим тарбия тизимидир. Шунинг учун ҳам мустақилликнинг дастлабки йилларданоқ бутун мамлакат миқёсида таълим ва тарбия, илм-фан, касбҳунар ўргатиш тизимларини тубдан ислоҳ қилишга ниҳоятда катта зарурат сезила

Ислом Каримов асарларининг тили ва услуби


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рўзметова Меҳриё
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
76
Дата создания:
2020-04-27 13:08:51
Ислом Каримов мустақил Ўзбекистон давлатининг асосчиси, замонавий ўзбек нотиқлик санъатининг ёрқин намояндаси, атоқли давлат арбоби, моҳир сўз санъаткори, етук олим еди.

O‘zbek tilining amaliy grammatikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-31 12:29:11
“O‘zbek tili amaliy grammatikasi” fani quyidagi masalalarni qamrab oladi: 1. Hozirgi o‘zbek adabiy tili, til sathlari va qonuniyatlari, adabiy merosimizni chuqur o‘rgatish asosida tilimizning boy imkoniyatlarini yoshlar ongiga singdirish. 2. Tildan to‘g‘ri va oqilona foydalanishga o‘rgatish. 3. Yoshlarni mustaqil fikr, keng tafakkur va erkin mushohada egasi qilib tarbiyalash. 4. Ularni muttasil kitob mutolaasiga odatlantirish, badiiy asarlar o‘qishga qiziqtirish, shu asosda ularning so‘z boyligini oshirish. 5. Talabalarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirish, ifoda imkoniyatlarini kengaytirish va savodxonlik darajasini oshirish. 6. Muloqot madaniyati va nutq tadbirkorligini tarkib toptirish va rivojlantirish. 7. Darsda qo‘yilgan muammolar yechimini izlashga o‘rgatish.
Сообщить об ошибке Транслит