Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбек тилшунослик терминларининг шаклланиши ва тараққиёти (умумий ўрта таълим мактабларининг дарсликлари асосида)


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эрматов Ихтиёр Ризоқулович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК: 811.512.133 (043.5)
Дата создания:
2019-07-01 11:08:09
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилшунослик терминларининг пайдо бўлиш манбалари ва шаклланиш босқичларини аниқлаш, ўзбек тилшунослик терминларининг умумтаълим мактаблари «Она тили» дарсликларида берилишини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тили қўшимчалари тизимида мураккаб ва «кенгайган шакл»лар


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Уралов Азамат Бегнарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК: 811.512.133 (043.3)
Дата создания:
2019-07-01 11:02:49
Тадқиқотнинг мақсади морфем бирликларнинг келиб чиқиши, ўзаро муносабати, тилдаги ўрни, вазифаси, фарқли ва ўхшаш жиҳатларини аниқлаш, мураккаб ҳамда «кенгайган шакл»ларнинг лисоний хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тили ижтимоий-сиёсий терминларининг семантик-структур хусусиятлари ва лексикографик талқини


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шаропова Раъно Жахоновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
943.75+413(038)
Дата создания:
2019-06-28 18:25:04
Тадқиқот мақсади ўзбек тили ижтимоий-сиѐсий терминларининг структур, семантик, ясалиш, лексикографик хусусиятларини аниқлаш, мавзуий гуруҳларини белгилашдан иборат.

ХХ асрнинг 20-йилларида Ўзбек тилшунослиги жараёни(«Маориф ва ўқитғучи» журнали материаллари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Янгибаева Назира Гулмановна
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.512,133 (09)«1920-1929» (043.3)
Дата создания:
2019-06-12 16:29:22
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек тилшунослиги манбаларидан бири бўлган “Маориф ва ўқитғучи” журналидаги ўзбек тилшунослигига оид мақолаларнинг илмий моҳиятини очиб беришдан иборат.

Ўзбек халқ мақолларининг лингвопоэтик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турдалиева Дилфуза Солохидиновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
400=943.75:398.9
Дата создания:
2019-06-03 15:36:11
Жаҳон тилшунослигида борлиқни эстетик идрок этиш ва сўз қўллаш санъатига лингвокогнитив ва когнитопсихологик ёндашув натижасида бадиий тафаккур механизмини очиш, бадиий нутқнинг шаклланиши, унинг бадиий ҳамда лингвоэстетик таъсир даражасини очиб берувчи тадқиқотлар яратилаётганлиги эътиборга молик. Паремиологик бирликнинг бадиий матндаги коммуникатив, эмоционал-экспрессив, бадиий-эстетик вазифаси, асар бадииятига таъсири, олам ҳодисаларини образли ифодалашдаги аҳамияти кабиларни аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Халқ мақолларининг лингвопоэтик имкониятларини белгилаш, қаҳрамонлар нутқини индивидуаллаштириш воситаси эканлигини аниқлаш, вариант ва инвариант ўртасидаги семантик ўзига хосликларини очиб бериш лингвистиканинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

O‘zbek tili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N. Muminova, U. Do’stova, M. Muminova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
56
Дата создания:
2019-06-03 15:28:38
O’zbek tili fanini o’qish davomida talabalar o’zbek tiliga mansub bo’lgan til oilasi va guruhi, o’zbek tilining fonetikasi, morfologiyasi, o’zbek tilining gap tuzilishi, so’zlarning qo’llanilishi to’g’risida tasavvurga ega bo’lishi, nutq tovushlari va so’zlarni to’g’ri talaffuz qilishi, sintaktik jihatdan to’g’ri gap tuza olishi, bog’lanishli matn tuzish va o’z sohasi doirasida fikrlarni o’zbek tilida bayon qila olishni bilishi kerak.

Ўзга гап синтаксиси ва лингвопоэтикаси


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сиддиқова Шохида Исоқовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 811.512.133’367
Дата создания:
2019-05-24 13:39:42
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилида ўзга гапларни бадиий матнга олиб киришнинг асосий кўринишлари, уларнинг коммуникатив-синтактик ва лингвопоэтик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тилида жинс тушунчасининг ифодаланиши


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
МУСАЕВА ФЕРУЗА ТОРАХАНОВНА
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 811.512.133(043.3)
Дата создания:
2019-05-23 12:28:02
Тадқиқотнинг мақсади тилда жинс тушунчасининг ифодаланиши тарихини, ўзбек тилида биологик жинс тушунчасини ифодалашнинг лисоний усулларини аниқлаш, биологик жинс маъноси ифодаланган сўзларнинг лексик-семантик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

“Gul va bulbul” dostonining vazn va qofiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Shodiyeva Surayyo
Дата создания:
2019-05-23 10:56:55
XVIII asr Qashqadaryo vohasida yetishib chiqqan taniqli ijodkorlardan biri Salohiddin Salohiydir. Salohiy qalamiga mansub bo’lgan “Gul va bulbul” dostoni shoir ijodinig gultoji hisoblanadi. Chunki ijodkor bu dostonida o’zbek tilining boy imkoniyatlaridan foydalanib, ramziy obrazlar orqali insoniy qadr-qimmat, mehr- muhabbat, oliyjanoblik g’oyalarini ilgari surgan.

XVIII аср ва XIX асрнинг 70 йилларигача бўлган даврдаги Қашқадарё воҳаси ижодкорларининг адабий мероси


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Шодиева Сурайё
Дата создания:
2019-05-23 10:55:44
Тарихдан маълумки, XVIII – XIX асрлар Туркистон ҳаёти учун жуда машаққатли давр бўлди. Негаки, неча минг йиллик тарихга эга бўлган бу замин учта хонликка бўлиниши натижасида парокандаликка юз тутди. Биз биламизки, тарих ҳам, адабиёт ҳам ҳаётни тасвирлайди, бироқ уларнинг фарқи тасвир усулидадир. Тарих бўлиб ўтган воқеаларни ҳаққоний тасвирласа, адабиёт образли тасвирлайди. Мазкур XVIII – XIX асрлар тарихини, яъни халқнинг ўша даврдаги ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ҳамда маданий ҳаётини экс эттирган, халқ манфаатларини ҳимоя қиладиган бадиий адабиёт юзага келди.
Сообщить об ошибке Транслит