Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O’zbek tilidagi ayrim gastronomik atamalarning yasalishi haqida


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Юсупова Моҳира Яқупбой қизи
Дата создания:
2019-09-10 11:22:29
Maqolada O’zbek tilidagi ayrim gastronomik atamalarning yasalishi haqida ma'lumotlar keltirilgan

XIX asr eski o‘zbek tilida o‘zlashmalar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Allaberganova Dilbarjon Atabekovna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
87
Дата создания:
2019-07-06 14:26:25
Tilshunosligimizda o‘zlashma so‘zlarni lingvistik jihatdan o‘rganish hali o‘z yechimini to‘la topgan masala emas. Xususan, ularning etimologik jihati anchayin murakkab masala bo‘lishi bilan birga bu borada munozarali o‘rinlarga ko‘plab duch kelinadi. O‘zlashma so‘zlarning yasalish xususiyatlarini ular tarixan mansub bo‘lgan tillar xususiyatiga bog‘liq holda o‘rganmaslikning imkoni yo‘q.

Ta’lim tizimida nomshunoslik


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Allaberganova Adolat
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
69
Дата создания:
2019-07-06 14:21:38
O‘zbek adabiy tilini puxta egallagan madaniyatli kishilami tayyorlash barcha ta’lim sohasining asosiy vazifalaridan biridir. Bu vazifani muvaffaqiyatli hal etishda o‘zbek tili o‘qitishni hozirgi kun talablari darajasiga ko‘tarish muhim ahamiyatga egadir. Hozirgi zamonimiz uchun o‘ta dolzarb bo‘lgan - onomastik materiallarning umumta’lim maktablarida, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida o‘qitish, ta’lim berish bilan bog‘liq muammolar borki, ular maxsus va jiddiy tadqiqot olib borishni talab qiladi.“Ta’lim tizimida nomshunoslik” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida ana shunday masalalar yoritilganligi bilan ahamiyatlidir.

Atoqli otlarning leksik-grammatik guruhlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xusainova Laylo Ikramovna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
102
Дата создания:
2019-07-06 14:08:21
Onomastika keyingi yillarda tilshunoslik fanining alohida sohasi sifatida yangi taraqqiyot bosqichiga ko’tarildi. Ushbu sohaning yirik tadqiqotchilari voyaga yetdi. Onomastika, ya’ni atoqli otlarning nazariy masalalariga, geografik obyektlarni hududiy jihatdan tadqiq etishga bag’ishlangan monografik kuzatishlar birin-ketin paydo bo’lmoqda, doktorlik va nomzodlik darajasida dissertatsiyalar yozilmoqda. Shunday bo’lsa ham, atoqli otlarning tarkibiy tahliliga bag’ishlangan ushbu tadqiqot ishimiz tilshunoslikdagi o’rganilishi dolzarb bo’lgan masalalardan hisoblanadi

Ўзбек тилшунослик терминларининг шаклланиши ва тараққиёти (умумий ўрта таълим мактабларининг дарсликлари асосида)


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эрматов Ихтиёр Ризоқулович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК: 811.512.133 (043.5)
Дата создания:
2019-07-01 11:08:09
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилшунослик терминларининг пайдо бўлиш манбалари ва шаклланиш босқичларини аниқлаш, ўзбек тилшунослик терминларининг умумтаълим мактаблари «Она тили» дарсликларида берилишини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тили қўшимчалари тизимида мураккаб ва «кенгайган шакл»лар


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Уралов Азамат Бегнарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК: 811.512.133 (043.3)
Дата создания:
2019-07-01 11:02:49
Тадқиқотнинг мақсади морфем бирликларнинг келиб чиқиши, ўзаро муносабати, тилдаги ўрни, вазифаси, фарқли ва ўхшаш жиҳатларини аниқлаш, мураккаб ҳамда «кенгайган шакл»ларнинг лисоний хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тили ижтимоий-сиёсий терминларининг семантик-структур хусусиятлари ва лексикографик талқини


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шаропова Раъно Жахоновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
943.75+413(038)
Дата создания:
2019-06-28 18:25:04
Тадқиқот мақсади ўзбек тили ижтимоий-сиѐсий терминларининг структур, семантик, ясалиш, лексикографик хусусиятларини аниқлаш, мавзуий гуруҳларини белгилашдан иборат.

ХХ асрнинг 20-йилларида Ўзбек тилшунослиги жараёни(«Маориф ва ўқитғучи» журнали материаллари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Янгибаева Назира Гулмановна
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.512,133 (09)«1920-1929» (043.3)
Дата создания:
2019-06-12 16:29:22
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек тилшунослиги манбаларидан бири бўлган “Маориф ва ўқитғучи” журналидаги ўзбек тилшунослигига оид мақолаларнинг илмий моҳиятини очиб беришдан иборат.

Ўзбек халқ мақолларининг лингвопоэтик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турдалиева Дилфуза Солохидиновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
400=943.75:398.9
Дата создания:
2019-06-03 15:36:11
Жаҳон тилшунослигида борлиқни эстетик идрок этиш ва сўз қўллаш санъатига лингвокогнитив ва когнитопсихологик ёндашув натижасида бадиий тафаккур механизмини очиш, бадиий нутқнинг шаклланиши, унинг бадиий ҳамда лингвоэстетик таъсир даражасини очиб берувчи тадқиқотлар яратилаётганлиги эътиборга молик. Паремиологик бирликнинг бадиий матндаги коммуникатив, эмоционал-экспрессив, бадиий-эстетик вазифаси, асар бадииятига таъсири, олам ҳодисаларини образли ифодалашдаги аҳамияти кабиларни аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Халқ мақолларининг лингвопоэтик имкониятларини белгилаш, қаҳрамонлар нутқини индивидуаллаштириш воситаси эканлигини аниқлаш, вариант ва инвариант ўртасидаги семантик ўзига хосликларини очиб бериш лингвистиканинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

O‘zbek tili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N. Muminova, U. Do’stova, M. Muminova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
56
Дата создания:
2019-06-03 15:28:38
O’zbek tili fanini o’qish davomida talabalar o’zbek tiliga mansub bo’lgan til oilasi va guruhi, o’zbek tilining fonetikasi, morfologiyasi, o’zbek tilining gap tuzilishi, so’zlarning qo’llanilishi to’g’risida tasavvurga ega bo’lishi, nutq tovushlari va so’zlarni to’g’ri talaffuz qilishi, sintaktik jihatdan to’g’ri gap tuza olishi, bog’lanishli matn tuzish va o’z sohasi doirasida fikrlarni o’zbek tilida bayon qila olishni bilishi kerak.
Сообщить об ошибке Транслит