Фильтры

Ўзбек ва Қирғиз фольклорида тақинчоқлар образлантирилишининг спецификаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сулайманова Мехринса Ибрахимовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УДК: 398.2(575.1:575.2) (043.3)
Дата создания:
2022-01-11 21:13:43
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва қирғиз фольклорида тақинчоқлар образининг келиб чиқиш илдизлари ҳамда поэтикасига хос типологик, специфик хусусиятларни аниқлашдан иборат.

Чингиз Айтматов Асарларида фольклоризмлар типологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алисултонова Нигора Абибуллаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УДК 398.(512.154)(092)
Дата создания:
2022-01-11 21:08:11
Тадқиқотнинг мақсади Чингиз Айтматов асарлари фольклоризмларининг спецификасини, таснифини амалга ошириш принципларини, генезиси ва поэтик хусусиятларини аниқлаш, давр руҳияти ва ижодкор шахсияти муштараклигини белгилаб кўрсатишда фольклоризмларнинг ўрни ва ролини асослашдан иборат.

Хоразм бахшичилик ва халфачилик анъаналари (генезис, локаллик, репертуар, ижро усули)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Cабирова Насиба Эргашевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК 398.8(575.171)
Дата создания:
2021-12-22 10:30:33
Тадқиқотнинг мақсади. Хоразм бахши ва халфачилик санъатининг илк манбалари ва тараққиёт босқичлари, ўзига хос хусусиятлари, достончилик мактаблари, қиссахонлик ва унинг оғзаки ижрога таъсири, бахшилар ва халфаларнинг устоз-шогирдлик анъаналари, ҳудудга хос эпик анъаналар, машҳур бахшилар ва халфалар ижодининг эволюциясини аниқлаш ҳамда локал хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек халқ достонларида от образи билан боғлиқ эпик формулалар ва уларнинг бадиияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джуракулова Гулноза Шавкатовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 398.5(=512.133)
Дата создания:
2021-12-22 10:17:15
Тадқиқотнинг мақсади халқ эпосида от образи билан боғлиқ эпик формулаларнинг тутган ўрни, бадиий вазифалари, барқарор эпик шаклларнинг етакчи кўринишларини аниқлаш ва уларнинг достон композициясида тутган ўрни ҳамда семантик аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Ўзбек ва Немис халқ мақолларининг қиёсий-типологик тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бафоев Фарруҳ Садриддинович
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 398.91(=512.133) 398.91(=112.2)
Дата создания:
2021-12-22 10:10:33
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва немис мақолларининг ўзига хос хусусиятлари, тематикаси, тузилиши, бадиияти ва образлар тизимини типологик нуқтаи назардан аниқлаш ва шу орқали келажакда тузиладиган ўзбек ва немис мақоллари, фразеологик луғатларига назарий асос тайёрлаш, электрон таржима дастурлари учун манба яратишдан иборат.

Қашқадарё-Сурхондарё достончилигининг умумўзбек эпоси тараққиётидаги ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эргашев Абдиолим
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 398.2(575.1)
Дата создания:
2021-12-17 09:41:45
Тадқиқотнинг мақсади Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида достончилик қадимдан мавжуд бўлгани, у бир неча поэтик мактабларга умумлашган ҳолда ҳозиргача сифат ўзгаришларига учраб, жонли жараёнда яшаётгани, поэтик мактабларнинг ўзаро ўхшаш ва ўзига хос жиҳатлари мавжудлиги, шу ҳудуд бахши-шоирларининг эпик анъанада ўзига хос жиҳатлари, репертуар бойлиги билан умумўзбек достончилиги ривожига қўшган ҳиссаси, анъананинг давом этиши ва сўниш жараёнининг кучайишини ойдинлаштиришдан иборат.

Огаҳийнинг бадиий маҳорати


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ғайипов Дилшод Қадамбаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК 821.512.133-1
Дата создания:
2021-11-29 16:59:17
Тадқиқотнинг мақсади. Огаҳий бадиий маҳоратини лирик жанрлар поэтикаси, шоир шеъриятининг образлар олами, бадеъ, қофия илмларининг ижодкор асарларидаги поэтик ифодасини кўрсатишдан иборат.

Алишер Навоий ҳаёти ва ижодини ўргатиш жараёнида фанлараро интеграциядан фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Комилжон Абдуллаев
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
Nodirabegim
Количество страниц:
113
Номер УДК:
821.512.133.091
Дата создания:
2021-11-18 16:54:28
Монография адабиётшунос ва методист олимлар, мазкур соҳа бўйича изланишлар олиб бораётган тадқиқотчилар, олий ўқув юртлари филология йўналиши талабалари, академик лицей, умумий ўрта таълим ва касб-ҳунар мактаби ўқитувчилари, маънавий-маърифий ишлар ташкилотчилари ҳамда шоир ҳаёти ва ижоди билан қизиқувчи мутахассисларга мўлжалланган.

Қорақалпоқ халқ достони «Шаҳриёр» (Генезиси. Жанрий хусусиятлари. Сюжет қатлами ва образлар таркиби)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кенесбаева Шахсанем Кенесбай қизи
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК:82/820
Дата создания:
2021-11-10 19:49:22
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоқ халқ достони «Шаҳриёр»нинг генезиси, жанрий хусусиятлари, сюжет қатлами, қорақалпоқ версияси ва образлар тизими асосида достоннинг қорақалпоқ версияси вариантларининг ўзига хослиги, Марказий Осиё туркий халқлари эпик анъаналарида тутган ўрни ва аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Ўзбек адабиётшунослигида рецепция муаммоси (Немис адабиётидан таржималар мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қосимов Абдулазиз Ғайбуллаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 821.512.133.09
Дата создания:
2021-11-01 09:56:13
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек адабиётшунослигида рецепциянинг илмий-назарий усуллари, методологик принциплари ва йўналишларини немис адабиётидан қилинган таржималар мисолида очиб беришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит