Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

XII–XV асрлар ўзбек мумтоз адабиётида муршид ва мурид образлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раҳмонова Зулайҳо Жамоловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 821.512.133(092)
Дата создания:
2020-09-23 12:25:19
Тадқиқотнинг мақсади, аввало, халқ оғзаки ижодида пир, руҳий раҳнамоларнинг қаҳрамон тақдири ҳамда асар сюжетидаги ролини аниқлаш, мумтоз адабиётимиздаги муршид образи билан ўхшаш ва фарқли жиҳатларини белгилаш; муршид ва мурид истилоҳларига назарий манбалар ва бадиий асарлар уйғунлигида изоҳ бериш; мумтоз адабиётимизда муршид образининг пайдо бўлиш асослари ҳамда рамзий-мажозий тимсол даражасига кўтарилиш босқичларини замонавий қарашлар муштараклигида таҳлил ва талқин этишдан иборатдир.

80-йиллар ўзбек шеъриятида поэтик тафаккурнинг янгиланиши ва Шавкат Раҳмон ижоди


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муллахўжаева Раъно Тошхўжаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК:821.512.133(092)(043.3)
Дата создания:
2020-09-23 12:01:22
Тадқиқотнинг мақсади ХХ асрнинг 80-йиллари ўзбек шеъриятида поэтик тафаккур янгиланишини шоир Шавкат Раҳмон ижоди мисолида аниқлаш, шоир шеърларининг шакли, мазмуни ҳамда ғоявий-бадиий хусусиятларини атрофлича ўрганишдан иборат.

Ўзбек мумтоз адабиётида соқийнома (генезиси, тараққиёт босқичлари, поэтик хусусиятлари)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Асадов Мақсуд Ҳусенович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК: 82-1/29
Дата создания:
2020-07-03 23:07:05
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек мумтоз адабиѐтининг ўзига хос шеърий жанрларидан бири бўлган соқийноманинг генезиси, жанрий табиати ва специфик хусусиятларини ойдинлаштириш, соқийномачилик анъанасининг шаклланиш тамойиллари, поэтик эволюцияси ва тарихий-тадрижий такомили жараѐнларини аниқлаш асносида соқийномаларнинг ғоявий-бадиий олами ва Шарқ мумтоз адабиѐтида тутган мавқеини белгилашдан иборатдир.

Чингиз Айтматовнинг “Тоғлар қулаётган замон (Абадий қаллиқ) романидаги бош ғоя


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Сатторзода Хуршидабону
Дата создания:
2020-06-24 15:11:13
"Тоғлар қулаётган замон (Абадий қаллиқ)" романида Чингиз Айтматовни биз шунчаки ёзувчи эмас, балки руҳшунос, инсоншунос ёзувчи сифатида яна бир бор таниймиз. Чунки асар қаҳрамони Арсен Саманчин тимсолида ёзувчи бани башар мудом қизиққан руҳият сирларини, қалб асрорини, инсон табиатининг ғоят дақиқ қирраларини моҳирона тадқиқ этади.

Темурнома”асаридаги антропонимлар ҳақида баьзи мулохазалар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Турсунова Юлдуз
Дата создания:
2020-06-24 15:10:01
Амир Темур ва Темурийлар, уларнинг бошқарув шакли ҳақида маьлумотлар келтирилган.

Хайрат ул-аброр достонииниг учинччи наьти бадиий тахлили


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Турдиева Мафтуна
Дата создания:
2020-06-24 15:09:06
Алишер Навоий ”Ҳайрат ул-аброр” достонида Муҳаммад пайг‘амбаримизга бешта наът баг‘ишлайди. Наътларнинг ҳар бири маълум бир г‘оявий мақсадга қаратилган бо‘либ, улар пайг‘амбаримизнинг тавсиф етувчи томонларини ко‘рсатади

Хайрат ул-аброр достонииниг иккинчи наьти тахлили


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Турдиева Мафтуна
Дата создания:
2020-06-24 15:08:17
Алишер Навоий “Хамса”сининг дидактик асари “Хайрат ул-аброр” достони нақти тахлил қилинган

Илмий матнда сўз тартиби


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бобожонова Шохсанам
Дата создания:
2020-06-24 15:07:17
Сўзлар ўзаро бирикиб коммуникатив вазифани бажариш, бирор фикр ифодалаши учун гап таркибида маьлум изчилликда келиши керак.

Ўзбек тилининг ривожида мақолларнинг ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бобожонова Шохсанам
Дата создания:
2020-06-24 15:06:26
Ўзбек тилининг ривожланишида публистистика яни мақолаларнинг ўрни ахамиятли экенлигигни ёритилган.

Ўзбек тилшунослигида бирикма ва унга доир долзарб масалалар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Махматмуродова Нодира
Дата создания:
2020-06-24 15:05:26
Бугунги кунда олимларимиз томонидан ўзбек тилшунослигининг долзарб масалаларига оид бир қатор илмий ишлар қилиб келинмоқда. Хусусан, бирикма мавзуси бўйича ҳам тилшунослар ўз фикрларига ега. Тилшунос Шавкат Раҳматуллайев ўзининг “ Ҳозирги адабий ўзбек тили” номли китобида ушбу мавзу бўйича мулоҳаза юритиб, бирикмалар тизимининг мазмун-моҳиятини кенг доирада ёритиб берган.
Сообщить об ошибке Транслит