Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Алишер Навоий ижодида фақр талқини ва фақир образи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рамазонов Нодир Нормуродович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 821.512.133(092)
Дата создания:
2019-10-09 17:03:11
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоий ижодида фақр маслаги ва фақир образи масалаларини миллий истиқлол мафкураси ва бугунги адабиётшуносликдаги янгича қарашлар нуқтаи назаридан яхлит монографик аспектда тадқиқ этиш ва унинг аҳамиятини кўрсатиб беришдан иборат.

Тариқат, Маърифат ва Шеърият Муштараклиги (Шайх Нажмиддин Кубро ҳаёти ва ижоди мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бекташева Азиза Рахматуллаевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК:821.512.133:28-335(043.3)
Дата создания:
2019-10-07 18:18:47
Тадқиқотнинг мақсади. Тасаввуф адабиётининг йирик намояндаси шайх Нажмиддин Кубронинг ҳаёти ва фаолиятини ёритиш, шунингдек, аксарияти хорижий ўлкаларда таржима этилиб нашр этилган ва маълум бир қисми ҳануз қўлёзма ҳолича қолаётган илмий-адабий ва шеърий меросини махсус ўрганиш ва илмий истеъмолга киритишдир.

Ижодкор шахси ва адабий қаҳрамон муаммоси (Абдулла Қодирий ижоди мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тўлаганова Санобар Панжиевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК 821.512.133-(092) (043.3)
Дата создания:
2019-09-06 16:47:14
Тадқиқотнинг мақсади ижодкор шахси ва адабий қаҳрамон муаммосини адабиётшунослик категорияси сифатида асослаш, Абдулла Қодирий ҳаёти ва ижодини бир бутунликда шахс концепцияси доирасида очиб бериш, адиб шахсияти ва роман қаҳрамонлари орасидаги руҳий, ижтимоий-биографик, маънавий-маърифий жиҳатдан боғлиқлик, эстетикидеал ва қаҳрамон параллелизми масаласининг ўзбек адабиётидаги илмий- назарий асосларини исботлашдан иборат.

Таълим босқичларида Эркин Воҳидов ижоди ва ҳаётини ўргатиш усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Хужамбердиева Ш
Год издания:
2019
Номер УДК:
494.3:371-9
Дата создания:
2019-08-26 14:52:23
Тадқиқотнинг мақсади таълим босқичларида Ўзбекистон халқ шоири Эркин Воҳидов ижоди ва ҳаѐтини ўргатиш мазмунини ѐритиш; бу жараён самарадорлигини таъминлашга йўналтирилган илғор усуллардан, таълим технологиялардан амалиѐтда фойдаланиш бўйича тавсиялар тизимини ишлаб чиқиш; шоир ижоди намуналари – ѐшлар маънавиятини юксалтириш воситаси эканлигини илмий-методик жиҳатдан асослашдан иборат.

XX аср бошларида Наманганда адабий ҳаракатчилик: намояндалари, анъаналари, янгиланиши


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Болтабоева Озодахон Юлдашалиевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 821.512.133 “19”:008(575.123)
Дата создания:
2019-07-08 15:31:11
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари, хусусан, Нодим, Ҳайрат, Хилватий, Ибрат, Сўфизода, Доғий, Суҳайлий адабий меросига оид манбаларни ўрганиш, уларнинг ўзбек адабиёти тарихида тутган ўрнини белгилаш, ижодидаги анъана ва янгиланиш тамойилларини аниқлашдан иборат.

70 - 90-йиллар ўзбек лирикасида тўртлик, саккизлик ва шеърий туркум табиати


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алдашева Ширин Жалгасовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 821.512.133-1(043.3)
Дата создания:
2019-07-01 09:59:59
Тадкикотнинг мақсади: истиқлолдан олдинги йиллар ўзбек лирикаси табиатига хос ички сифат ва структура ўзгаришларини ўрганиш, поэтик шаклларнинг бадиий ўзига хосликларини аниклаш, уларнинг яхлит бадиий-эстетик тизим сифатидаги хоссаларини белгилашдан иборат.

Ҳозирги ўзбек романларида бадиий психологизм (Улуғбек Ҳамдамнинг “Мувозанат”, “Исён ва итоат”, “Сабо ва Самандар” романлари мисолида)


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ботирова Шахло Исамиддиновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
821.512.133.09 (043.3)
Дата создания:
2019-06-28 18:17:26
Тадқиқотнинг мақсади Улуғбек Ҳамдам насрида бадиий психологизмнинг намоѐн бўлиш принциплари, восита ва усулларини аниқлаш, ѐзувчининг адабий анъанага ижодий ѐндашув йўсини ва услубий индивидуаллигини умумлаштиришдан иборат.

Sariq devni minib 1.1 Sariq devni quvib


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Gaffarova Z
Дата создания:
2019-06-21 13:59:43
Sariq devni minib 1.1 Sariq devni quvib

ХХ аср ўзбек фалсафий-интеллектуал шеърияти (Ғафур Ғулом, Асқад Мухтор ва Рауф Парфи ижоди мисолида)


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Фазлиддинов Беҳзод Қурвонбоевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 821.512.133-1(09)|19|(043.3)
Дата создания:
2019-06-12 11:39:21
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср ўзбек фалсафий-интеллектуал лирикасининг тадрижи, шаклланиш омиллари, тараққиёт тамойилларини назарий асосда ўрганиш, ўзбек фалсафий-интеллектуал шеърияти такомилида Ғ. Ғулом, А. Мухтор ҳамда Р. Парфи лирикасининг ўрни ва аҳамиятини белгилаш, ўзига хос хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Истиқлол даври ўзбек болалар шеъриятининг eтакчи хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тўхтаева Наргиза Нарзиевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 82.01.821.512.133 (043.3)
Дата создания:
2019-06-10 12:13:51
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври болалар шеъриятининг тараққиёт омилларини, етакчи хусусиятларини аниқлаш, бу давр болалар шеъриятидаги бадиий-услубий изланишларни ўрганиш, кичкинтойлар руҳий оламини бадиий кашф этишга интилаётган ижодкорлар поэтик маҳоратини кўрсатишдан иборатдир.
Сообщить об ошибке Транслит