Фильтры

Оилада ёшларнинг соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги тасаввурлари шаклланишининг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саидов Азамат Исмоилович
Год издания:
2022
Номер УДК:
304.3:159.922.4:17(575.1)
Дата создания:
2022-01-13 13:12:31
Тадқиқотнинг мақсади оилада ёшларнинг соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги тасаввурлари шаклланишининг ижтимоий-психологик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Оилада эр-хотин муносабатларини мувофиқлаштиришнинг ижтимоий-психологик механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жабборов Исмоил Азимович
Год издания:
2021
Номер УДК:
314.146:316.273(575.1)
Дата создания:
2021-12-22 16:34:27
Тадқиқотнинг мақсади оилада эр-хотин муносабатларини мувофиқлаштиришнинг ижтимоий-психологик механизмларини эмпирик жиҳатдан асослаш ҳамда уларни ривожлантириш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Shaxslarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishning o`ziga xos psixologik xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rahmatova M.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
68
Дата создания:
2021-12-20 10:48:09
Ma’naviyat va Mafkuraviy immunitetni rivojlantirish muhim ijtimoiy masala sifatida e’tirof etilayotgan bugungi kunda, ayniqsa, milliy istiqlol g‘oyasini o‘rganish orqali yosh avlod qalbiga milliy g‘urur, milliy o‘z-o‘zini anglash, milliy ong singari yuksak insoniy fazilatlarni singdirish uchun g‘oyaviy chiniqtirishning ayrim ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini maxsus tadqiqot predmeti sifatida o‘rganish va tadqiq qilish bugungi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Shaxs psixodiagnostikasida proyektiv metodikalardan foydalanish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rustamov Sh.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
89
Дата создания:
2021-12-20 10:40:06
Har tomonlama yetuk, barkamol avlodni tarbiyalash masalasi hozirda hayotimizda mavjud bo’lgan barcha fan yo’nalishlarining muhim o’rganish ob’ektiga aylanib bormoqda. O’zbekistonda ham fundamental, ham ijtimoiy fanlarning rivojlanishiga e’tibor beradigan bo’lsak, ularning hayotiyligi va umrboqiyligi xalq turmush farovonligini oshirishga nechog’li ulush qo’sha olish orqali baholanishini bilish qiyin emas.

Спортчиларда психологик муҳофаза механизмларини ривожлантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Назаров Акмал Мардонович
Год издания:
2021
Номер УДК:
796.9:151.9 (575.1)
Дата создания:
2021-12-17 22:16:21
Тадқиқотнинг мақсади спортчиларда психологик муҳофаза механизмларини ривожлантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятларини аниқлашдан иборат.

T.Liri testi asosida shaxslararo munosabatni taxlil qilish usullari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Salimov A.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
57
Дата создания:
2021-12-17 15:20:19
O‘smirlik davri muayyan ijtimoiy turmush sharoitida keyingi kamol topishi uchun zarur ta’lim-tarbiya ta’sirida barqaror mustahkam bo‘lib qoluvchi xislatlar namoyon bo‘ladi. O‘smir kamolotiga erishgan sayin uning psixik dunyosida yangi fazilatlar va sifatlar paydo bo‘la boshlaydi, aslida keskin qayta qurish sodir bo‘ladi. Bu davrda mustaqil tafakkur, dunyoqarash, e’tiqod, o‘zlikni anglash, baholash shakllanadi.

Мустақиллик психологияси ва унинг илмий-амалий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Файзиева Гузал
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
150
Дата создания:
2021-12-16 10:06:49
Жаҳон ҳамжамиятидаги ҳозирги даврдаги ижтимоий-сиёсий ҳаёт, шунингдек, кишилик жамияти тараққиётининг айни шу босқичи бетакрор ўзига хос хусусиятга эгаки, бунда ҳарбий қудрат эмас, балки интеллектуал салоҳият, ақл-идрок, тафаккур, янги техника ва технологиялар ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Ekstremal vaziyatlarda shaxsga tasir qilishning psixologik xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mansurova M.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
90
Дата создания:
2021-12-16 10:00:56
Psixologik ta’sir qilish hamda himoyalash muammosi hamisha insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri bo’lib kelgan. Zero, insonning har jihatdan ijtimoiy taraqqiyoti, shaxs sifatidagi faolligi va o’zini o’zi rivojlantira borishi ko’p jihatdan ushbu jarayonga bog'liqdir.

Maxsus psixologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Muminova L Amirsaidova Sh Z.Djalolova M.Hamidova
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
106
Номер УДК:
Дата создания:
2021-12-15 16:28:55
O’quv qo’llanmada rivojlanishida nuqsoni bor bolalarning bilish jarayonlari, ruxiy rivojlanishining o’ziga xos xususiyatlarini ilmiy - nazariy asoslari bеrilgan.

Бўлажак умумий амалиёт шифокорлари касбий стресси профилактикасининг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамадиярова Дилфуза Умирзақовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
159.9.072.53
Дата создания:
2021-12-12 12:03:48
Тадқиқотнинг мақсади умумий амалиёт шифокорларида касбий стресс ривожланиши ижтимоий-психологик хусусиятларини баҳолашни такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит