Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ҳуқуқий маданият – фуқароларнинг етуклилиги ва ҳуқуқий онглилигини кўрсатувчи мезон


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Н. Нурматов
Дата создания:
2019-05-23 13:52:21
Ўзбекистон Республикасининг истиқболли тараққиёти бугунги кунда ёш авлоднинг ҳар томонлама мукаммал даражада шаклланишига боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан, ўқувчиларда ҳуқуқий маданиятни шакллантиришмасаласи психологияда энг долзарб масалалардан бири хисобланади. Ушбу масалани илмий-амалий жихатларини ўқувчиларида ўрганиш, илмий тадқиқот ишларини олиб бориш уларда ҳуқуқий-психологик билимларни замон талаблари асосида ривожлантириш имконини беради.

Ҳуқуқий маданият – фуқароларнинг етуклилиги ва ҳуқуқий онглилигини кўрсатувчи мезон


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Н. Нурматов
Дата создания:
2019-05-23 13:52:07
Ўзбекистон Республикасининг истиқболли тараққиёти бугунги кунда ёш авлоднинг ҳар томонлама мукаммал даражада шаклланишига боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан, ўқувчиларда ҳуқуқий маданиятни шакллантиришмасаласи психологияда энг долзарб масалалардан бири хисобланади. Ушбу масалани илмий-амалий жихатларини ўқувчиларида ўрганиш, илмий тадқиқот ишларини олиб бориш уларда ҳуқуқий-психологик билимларни замон талаблари асосида ривожлантириш имконини беради.

Ichki ishlar idoralari xodimlarining mehnat faoliyatiga tayyorligi


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Nurmatov A
Дата создания:
2019-05-23 13:50:51
Bugungi kunda ko’pchilik yoshlarimizdan qaysi kasb egasi bo’lmoqchisan deb so’rasangiz albbatta ichki ishlar idorasi xodimi bo’laman deb javob beradi. Yoshlarimiz qiziqqan bu kasb egasini kasbiy yo'nalganligini, faoliyatining turli jihatlariga psixologik yo'nalganlikni,kasbiy jihatdan muhim bo'lgan bilish xislatlarini, turli toifadagi fuqarolar bilan psixologik aloqa o'rnatish o’quv mahorati hamda ko'nikmalarini, turli vaziyatlarida rolga kirishish ko'nikmalarini, nizoli vaziyatlarda ta'sir etishning psixologik-pedagogik usullarini qo'llash mahoratini, faoliyatining og'ir vaziyatlarida o'zini tuta olish va psixologik barqarorlikni ta'minlash, shaxsning ijobiy hissiy-irodaviy xislatlarini, xodimlarga o'zini tutish va boshqarish usullarini o'rgatish, irodaviy faollik va irodaviy harakat ko'nikmalarini, ishdagi ruhiy zo'riqishlarga tayyorliklarini shakllantirish va rivojlantirish orqali yetuk malakali kadrlarni tayyorlashimiz mumkin.

Шахслараро низолар ва уни енгиб ўтишнинг психологик ўзига хослиги


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Гулмира Бердиева
Дата создания:
2019-05-23 13:49:38
Шахслараро низолар муаммосини муҳокама қилишда юзага келадиган кўпчилик саволлар ичида низони юзага келтиришда аҳамиятга эга бўлган ва низо динамикаси хусусиятларини аниқлаб берувчи омиллар ҳақидаги саволлар аниқ ёритилмаганлигини қайд этиш мумкин.

Псиxoлoгик xизмaт – инсон камолотининг муҳим омили сифатида


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Г.Бердиева
Дата создания:
2019-05-23 13:48:39
Инсоният тарихининг ижтимoий-мaдaний тaрaққиётидa инсoн oмили-бoш oмил сифaтидa нaмoён бўлиб келгaн. Инсoннинг ички руҳий (псиxик) имкoниятлaридан яъни, яшаш учун туғмa мaйл вa лaёқaтлaрдaн узлуксиз фoйдaлaниш жaрaёнлaрида улaрдa aстa-сeкин билим, тaжрибa, мaлaкa, мaҳoрaт, қoбилият, вa истeъдoд шакллана бoргaн. Инсoннинг биoлoгик, псиxoлoгик вa ижтимoий ривoжлaниши нaтижaсидa eр сaйёрaсидa мoддий дунёнинг мaвжудлигини aнглaш юз берган, ундa инсoн яxши яшaши учун қулaй имкoниятлaрни узлуксиз қидириши oқибaтидa мaънaвият, ёзув, сaнъaт, aдaбиёт, фaн, тexникa ярaтилгaн.

Кичик мактаб ёшдаги ўқувчиларда тафаккурнинг ривожланиши ва ўсишнинг психологик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
К.Рисқулов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
48
Дата создания:
2019-05-20 12:49:54
Кичик мактаб ёшдаги ўқувчиларда тафаккур турларини ўстириш мустақил фикрлаш ва ижодий тафаккур турларини шакллантириш ва тарбиялаш бўйича методик усуллар ҳамда ривожлантириш сифати ва самарадорлигини оширишда, бугунги маданий дунёга миллий қиёфали ижтимоий фаол, улуғвор мақсадларга интилувчи, воқйеликни умумлаштириб, билвосита ва бевосита акс еттирадиган, ахборотларни таҳли ва тақриб қила оладиган ўқувчиларни тарбиялашда муҳим рўл ўйнайди.

Оғишган хулқ психодиагностикаси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ҳ.Усмонова
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
77
Дата создания:
2019-05-20 12:42:49
Ушбу БМИ ҳозирги кундан Хулқи оғишган болаларда оғишган хулқи ўта мураккаб ва кўп образли категория сифатида бошқа махсус психология бўлимларидан ажралиб туради ҳақидаги ишларни юритишнинг педагогик ва психология жиҳатлари ҳақида фикрлар таҳлили баён этилган.

Ижтимоий Психология


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Камалова С.Р.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Количество страниц:
67
Дата создания:
2019-05-07 11:22:52
Бу маъруза матнида Ижтимоий психология фанининг вужудга келиши, предмети, вазифаси, методларини ўрганиш, Ижтимоий психология, социология, шахс ижтимоийлашуви, ижтимоий тасаввурлар, муомала, бошқарув, оила, катта ва кичик гуруҳлар психологияси ҳақида келтириб ўтилган.

Укув жараёнидаги таълимнинг мазмунини модернизациялаш омиллари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
1
Дата создания:
2019-04-30 12:59:54
Мустакил Узбекистонимизда таълим жараёнини самарадорлигини ошириш, укувчилардаги билим ва ту шунчаларни шакллантириш, ижодий кобилЬятлари ва шахеий фазилатларини ривожлангиришда, уларни билим ва куникмаларини амалиётга тадбик эта олиш малакаларини такомиллаштиришда инновацион таълимнинг имкониятлари ва муваффаккиятларини урганиб чикиш, анъанавий таълимнинг ютукларидан фойдаланган холда таълим жараёнини мувофиклаштириш максадга мавофикдир.

Педагог профессионал компетентлилигини шакллантиришнинг ижтимоий-психологик механизмлари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Шоира Хамидовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
316.6:378.14
Дата создания:
2019-04-11 11:27:49
Педагог профессионал компетентлигини шакллантирувчи ижтимоий-психологик механизмларининг компонентларини аниқлаш ҳамда педагогларда профессионал компетентликнинг шакллантиришни такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.
Сообщить об ошибке Транслит