Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

"The Cycle of Nematode Dirofilaria Immitis (Leidy, 1856) in the Ecological and Epizootological Chains of Canines in the Biocoenoses of Uzbekistan"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
BerdibayevA.
Дата создания:
2020-03-26 15:42:50
"The importance of service dog breeding for humanity is difficult to overestimate. Infectious and invasive diseases are a limiting factor for breeding and improving dog breeds. They not only bring ignificant economic damage, do not allow the use of dogs in various sectors of the economy, sports, the army, law enforcement agencies, exchange of animals, and can also be dangerous to people. Such diseases include dirofilariasis-the only helminthiasis, which in the temperate continental climate of our country is transmitted by transmission through mosquitoes. The work-studies some issues related to the epizootology of dirofilariasis in domestic and wild canines and the distribution of D. immitis in domestic dog and common jackal. It also specifies the range of the intermediate hosts of this nematode. In the natural and urbanized territories of Uzbekistan four species of mosquitoes from the genera Anopheles, Aedes and Culex were identified as the nematode’s intermediate hosts; the rate of their infection with D. immitis larvae was 2.4–5.6%."

Биологияни ўқитишда кейс стади(CASE STUDY) методидан фойдфланиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Утегенова Г.
Дата создания:
2020-03-26 15:39:28
Кейс стади (case study) биологик жараёнларни ўрганишда аниқ ёки муайян ўқув муаммоли вазиятларни вужутга келтириш методи бўлиб, талабаларда муаммоли вазиятларни ҳал етиш йўлларини егалла, билан ишлаш орқали муаммоли вазиятда келтирилган ҳолатнинг ҳар бир босқичини англаш, ахборотни таҳлил килиш ва синтезлаш, фараз ва хулосаларни таҳлил қилиш, муқобил вариантларни ишлаб чиқиш, кичик гуруҳ аъзоларининг фикрларини тинглаш ва таҳлил қилиш орқали қарор қабул қилиш кўникмаларини ривожлантириш асносида илимий дунёқарашни ривожлантириш ижодий фаолиятга замин тайёрлайди.

Sut emizuvchilarning umumiy tavsifi. Sut emizuvchilarning tashqi tuzilishi. Teri qoplami, skeleti va muskullari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Utenova Gu’ljahan
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
40
Дата создания:
2020-03-26 15:10:00
Sut emizuvchilarning bosh miyasi oldingi miya yarim sharlari va miyacha hisobiga nihoyatda kattaligi bilan xarakterlanadi. Oldingi miya yarim sharlari miya gumbazi yoki neopallum deb ataladigan miya pо‘stlog‘i, ya’ni kulrang miya moddasi bilan qoplangan.Oldingi miya yarim sharlari bosh miyaning qolgan qismlariga nisbatan 48-75%-ni tashkil qiladi. Miya pо‘stlog‘i kо‘pchilik sut emizuvchilarda silliq bо‘lmasdan, burma va egatchalar bilan qoplangan. Bu miya pо‘stlog‘ining yuzasini kengaytiradi.

Ўзбекистон Республикаси Қизил китобига киритилган Сурхондарё ҳудудида тарқалган ўсимликлар ва унинг муҳофаза этиш чоралари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ибрагимов Хикматулло Рахматуллоевич
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
62
Дата создания:
2020-02-28 09:44:40
Ўзбекистон республикаси “Қизил китоби”га киритилган Сурхондарё ҳудудида тарқалган ўсимликларни ўрганиш. БМИ 57 бетда баён этилган бўлиб, кириш, 3 боб, хотима, хулосалар ва иловалардан иборат. Унда 2 та жадвал ва 6 та расмлар келтирилган. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 25 тадан иборат манбалардир.

Surxondaryo viloyatida mavsumda 260 tonna tirik pillani qayta ishlovchi PDI bazasining texnologik jarayonlarini loyihalashtirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Fayziyeva Mushtari Abdulla qizi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
49
Дата создания:
2020-02-28 08:57:01
Ipakchilik sanoatida ishlab chiqarishning yangi zot duragay pillalarni hususiyatlarini o’rganish asosida quruq pillani tayyorlash, saqlash va uni qayta ishlashgacha bo’lgan jarayonlarni PDI bazasining texnologik jarayonini amalga oshirish.

Surxon davlat qo’riqxonasida uchraydigan sutemizuvchilar bioekologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ximayeva Yulduz Erkin qizi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
67
Дата создания:
2020-02-24 13:22:53
Surxon davlat qo’riqxonasi Pomir-Oloy tog’ tizmasining janubiy-g’arbi, Ko’hitang tizmasining sharqiy yonbag’irida joylashgan. Ko’hitang tizmasining g’arbiy yonbag’iri Turkmaniston Respublikasi hududi bo’lib unda Koytendag (Ko’hitang) qo’riqxonasi joylashgan.

O’zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan Surxondaryo viloyatining umurtqali hayvonlari bioekologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xidirova Zarina Ravshanovna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
61
Дата создания:
2020-02-24 13:21:48
Respublika qo’riqxonalarida Qizil kitobga kiritilgan Buxoro bug’usi, morxo’r, Qizilqum arxari, ko’k sug’ur, Turkiston silovsini kabi hayvonlar, yirik yirtqich qushlar va hasharotlar muhofaza ostiga olingan. Kamyob va yo’q bo’lib ketayotgan hayvonlarni yarimtutqinlik sharoitida ko’paytirish, ularni saqlab qolish va sonini tiklash - istiqbolli yo’nalish hisoblanadi.

Turli yashash muhitlariga hayvonlarning moslashish xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ibrohimov G’iyosiddin Bahriddin o’g’li
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
74
Дата создания:
2020-02-24 13:19:00
Turli xil yashash muhitlariga tirik organizmlarning moslashish xususiyatlarini tadqiqi qilish. Tuproq va undagi organizmlar to’g’risida ma‘lumotlar yig’ish, ushbu ma’lumotlar asosida tuproqdagi organizmlarning biologik xilma – xillikka shu jumladan inson hayotidagi ahamiyatini chuqurroq o’rganish, bilim va ko’nikmalar hosil qilish. Bitiruv malakaviy ish kirish qismi, asosiy qism (I-bob, II-bob, III-bob), xulosa va takliflar, foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati va internet saytlardan iborat.

Сурхондарё вилоятида кавш қайтарувчилар ҳазм қилиш органларининг асосий нематодозларини тахлилий ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Турабов Улуғбек Холмамат ўғли
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
65
Дата создания:
2020-02-24 13:16:37
Чорвачилик қишлоқ ҳўжалигининг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланади. Чорва маҳсулотларнинг инсон ҳаѐтидаги ўрни беқиѐсдир. Аммо бу тармоқнинг ривожланишига турли ҳил паразитар касалликлар, жумладан гельминтозлар салбий таъсир кўрсатади. Улар кавш қайтарувчи ҳайвонлар организмида жиддий физиологик ўзгаришларни келтириб чиқаради.

Muzrabot tumani sharoitida uchrovchi bezgak pashshalarining faunasini o’rganish va ularga qarshi kurash usullari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Chorshanbiev Jamshid
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
80
Дата создания:
2020-02-24 09:36:01
Мазкур битирув малакавий ишда безгак пашшаларининг тур таркиби, кўплиги, сонини мавсумий динамикаси, учраш характери, Музработ тумани ҳудудидаги экологик хусусиятларига оид маълумот келтирилган. Асосий эътибор уларга қарши кураш усулларига қаратилган.
Сообщить об ошибке Транслит