Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Кон ва кон айланиш органларининг ёш хусусиятлари мавзусини ўктишда кўлланиладиган педагогик технологиялар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2018-08-24 14:39:09
O`quv-uslubiy qo`llanmada yosh fiziologiyasining maqsadi, o`siahva rivojlanishning qon va qon aylanish organlarining yoshga xos xususiyatlarini turli yoshga aloqador davrlari bayon etilgan.

AKRILATLAR VA BOSHQA BOG`LOVCHILAR ASOSIDA KOMPOZITSIYALAR OLISHNI TAHLILI


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Salmonova Dilfuza Minavarovna
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-24 10:58:12
Mazkur dissertatsiyada poliakrilatlar asosidagi kompozitsion materiallar o`zlarining odam organizmi bilan o`zaro biologik mosligi toksikologik xarakteristikasini yaxhsiligi va ua ulardan odam organizmiga zaxarli moddalar ajralib chiqmasligi bilan boshqa polimerlardan keskin farq qilish ko`rsatib o`tilgan.

“Маснавий ҳикматлари” асарида кўлланган хавола бўлакли кўшма гапларнинг


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Д.Тешабоев
Дата создания:
2018-07-06 19:30:57
Ушбу мақолада Жалолиддин Румийнинг “Маснавий ҳикматлари” асарида қўлланган ҳавола бўлакли қўшма гапларнинг шаклий тузилиши, шунингдек, қўшма гапларни шакллантирувчи воситалар ва уларнинг семантикаси ҳақида фикр юритилган.

Ўзбек халқ достонларида тоғ образи: генезиси ва бадиий талқинлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшанова Зилолахон Қўчқаровна
Год издания:
2018
Номер УДК:
398.22 (575.1):808 (043.3)
Дата создания:
2018-05-29 12:57:21
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек мифологияси, фольклори, хусусан, эпосида муҳим ўрин тутувчи етакчи тоғ образларини аниқлаш, тоғ образининг генезиси, халқ достонларидаги рамзий-бадиий мазмуни, эстетик вазифаларини кўрсатиш ҳамда тоғ образи иштирокидаги асосий барқарор шеърий мисралар таснифини тузиш, уларнинг семантик кўламини, аниқ маъно қирраларини ёритишдан иборат.

O’simliklar fiziologiyasi fanidan laboratoriya mashg’ulotlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2018-03-07 12:41:05
O’simliklar fiziologiyasi fanidan laboratoriya mashg’ulotlari bo’yicha ushbu o’quv- ko’rsatma Oliy o’quv yurtlarining biologiya, tuproqshunoslik, ekologiya va qishloq xo’jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi, meva-sabzavot va uzumchilik ta'lim yo’nalishlarining o’quv rejasi asosida tuzilgan. O’quv ko’rsatmada o’simliklar fiziologiyasidan tajriba ishlari berilgan va har bir tajriba ishi uchun fotosuratlar va jadvallar taqdim etilgan. O’quv ko’rsatma Oliy o’quv yurtlarining biologiya va boshqa ta'lim yo’nalishlari talabalari uchun ko’rsatma sifatida tavsiya etilgan.

Patologik anatomiya va patologik fiziologiya


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
D.E.Eshimov
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Ilm-Ziyo
Количество страниц:
272
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-30 17:09:33
Ushbu o‘quv qo‘llanmada hayvonlar organizmida kasallik kelib chiqish sabablari va nazariyalari, rivojlanish mexanizmi, organizmning reaktivligi haqidagi tushunchalar keltirilgan. Shuningdek, organizmdagi umumiy tiðik patologik jarayonlar, ya’ni mahalliy va umumiy o‘lim, giðo va giðerbiotik jarayonlar, qon va limfa aylanishining buzilishi, yallig‘lanish hamda issiqlik almashinuvining buzilishidagi patologoanatomik o‘zgarishlar yoritilgan.

Analizatorlar fiziologiyasi va gigiyenasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2017-10-09 12:40:37
Ma'lumki, tevarak-atrof muhiti xilma-xil hamda undagi tovushlar va hidlar, haroratga ko'ra juda rang-barang bo'ladi. Atrof muhit bilan odam organizmi muttasil bir-biriga bog'liq. Bu bog'lanish sezgi a'zolari orqali ta'minlanadi, ya'ni tashqi muhitning barcha omillari sezgi a'zolariga ta'sir etadi va ularning bosh miyadagi markazlariga qabul qilinadi.

Oliy nerv faoliyati va uning yoshga oid xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2017-10-03 09:50:36
Nerv sistemasining funksiyasi ikki qismga bo'lib o'rganiladi. Nerv sistemasining birinchi funksiyasi odam organizmining barcha hujayra, to'qima, organlari va sistemalarining ishini boshqarish, tartibga solish hamda ularning bir-biri bilan o'zaro bog'lanishini ta'minlashdan iborat.I. P.

Analizatorlar fiziologiyasi va uning yoshga bog’liq xususiyatlari: Ko’rish va eshitish analizatorlari.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2017-10-03 09:46:41
Organizmning tashqi va ichki muhitidan tinmay kelib turadigan ta'sirotlarni idrok etib, analiz (tahlil) qiladigan murakkab nerv mexanizmlaridan iborat anatomik-fiziologik tizimlariga analizatorlar deyiladi.

Yosh fizioligiyasi va gigiyenasi fanining maqsadi, vazifasi, ahamiyati va rivojlanish tarixi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ahadova Y.
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-10-03 09:43:05
Maqsadi o`sish va rivojlanish qonuniyatlarini ochib bеrish, bir butun organizm, uning tizimlari, organlari, to`qimalari va hujayralarini ishlash xususiyatlarini turli yoshga aloqadir davrlarda aniqlashdir.
Сообщить об ошибке Транслит