Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Turli tizimli tillardagi milliy-madaniy xususiyatlarni ifodalovchi frazeologizmlar va ularning lingvokulturologik tahlili


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Tursunova Nodirabegim Fayzullo qizi
Год издания:
2021
Номер УДК:
812’366.552
Дата создания:
2021-09-18 12:26:09
Tadqiqotning maqsadi ingliz va oʻzbek tillaridagi milliy-madaniy xususiyatlarga ega frazeologik birliklarning lisoniy va madaniy, izomorf va allomorf jihatlarini ochib berishdan iborat.

Инглиз ва ўзбек тилларида гастрономик фразеологизмларнинг лингвомаданий хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саидакбарова Саодат Пархаджановна
Год издания:
2021
Номер УДК:
811.111 (575.1)
Дата создания:
2021-09-09 14:18:29
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги гастрономик компонентли фразеологизмларни лингвомаданий жиҳатдан таҳлил қилиш, уларнинг семантикасида халқ маданияти, урф-одат ва анъаналари, ижтимоий муносабатларнинг акс этишини очиб беришдан иборат.

Навоий девонлари қўлёзмаларининг таркибий-қиёсий тадқиқи (ЎзР ФА Шарқшунослик институти фонди қўлёзмалари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мадалиева Ойсара Рустамовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
801.8
Дата создания:
2021-09-09 11:31:58
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоийнинг ЎзР ФА ШИ фондида сақланаётган қўлёзма девонлари таркиби, тузилиши, текстологик жиҳатларини асослаш, уларни чет эл фондларидаги нусхалар билан қиёслаб, ўзига хос ютуқларини белгилаш ва муаллиф вариантига йўл излаш, уни тиклаш борасидаги назарий фикрларни ўртага қўйиш, шу тариқа девонларини илмий ўрганиш, уларнинг янги илмий нашрларини яратишга йўл очишдан иборат.

Нормурод Норқобилов насрида инсон ва табиат муаммосининг поэтик талқини


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Файзуллаев Холмўмин Намазович
Год издания:
2021
Номер УДК:
894.375:89-3(021)
Дата создания:
2021-09-07 22:20:09
Тадқиқотнинг мақсади Н. Норқобилов ҳикоя, қисса ва романларида ўзбек адабиѐтида инсон ва табиат муаммосининг тадрижий талқин этилиш усулларидан иборат.

Абдулла Орипов шеъриятида оламни идрок этиш ва бадиий воқелантириш тадрижи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Райхонова Мухайё Мухаммадиевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
894.375:8-19(021)
Дата создания:
2021-09-07 22:16:30
Тадқиқотнинг мақсади Абдулла Ориповнинг оламни фалсафий идрок этиш ва уни бадиий қайта гавдалантириш концепциясини тадрижий ўрганиш, ижтимоий муҳит ва ижодкор шахс муносабатлари диалектикасини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тили лисоний структурасининг реликтолингвистик аспекти (фонетик, лексик, морфологик сатҳ)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турсунали Джумаев
Год издания:
2021
Номер УДК:
410=943.75
Дата создания:
2021-08-31 17:38:02
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги ўзбек адабий тили сатҳларида сақланиб қолган тарихий-лисоний қолдиқларни бинар аспектда очиб беришдан иборат.

Нормурод Норқобилов асарларининг поэтикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Базаров Собиржон Бекташович
Год издания:
2021
Номер УДК:
821.512.133.09-31
Дата создания:
2021-08-31 16:42:55
Тадқиқотнинг мақсади истеъдодли адиб Нормурод Норқобилов асарлари поэтикаси, хусусан, бадиий образлар олами, уларнинг табиати, характер ва руҳият бирлиги, адабий макон ва замон, бадиий услублари, ёзувчининг поэтик маҳоратини очиб беришдан иборат.

Ўзбек ва инглиз тилларида тақлид сўзларнинг қиёсий тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алибоева Нилуфар Махаматали қизи
Год издания:
2021
Номер УДК:
81’1:398.2(043
Дата создания:
2021-08-27 17:43:33
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги замон инглиз ва ўзбек тиллари тақлидий сўзларининг типологик хусусиятларини, доимий қўлланиш меъёрини кўрсатувчи семантик ва контекстуал тавсифини, таржима муаммоларини очиб беришдан иборат.

Паралингвистик воситаларнинг гендерологик ва прагматик тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедов Ботиржон Равшанович
Год издания:
2021
Номер УДК:
81’276.3 811.512.133
Дата создания:
2021-08-27 17:39:56
Тадқиқотнинг мақсади ўзбеклар нутқий мулоқотида ишлатилувчи жинсий хосланган новербал воситаларнинг прагматик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ҳозирги «аёллар насри» нинг бадиий ўзига хослиги (Виктория Токарева ва Зулфия Қуролбой қизи асарлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муртазаева Феруза Рашитовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
821.161.1
Дата создания:
2021-08-26 21:00:32
Тадқиқотнинг мақсади XX-XXI асрлар оралиғи рус ва ўзбек адабиётида яратилган хозирги «аёллар насри»нинг бадиий хусусиятларини Виктория Токарева ва Зулфия Қуролбой қизи ижоди мисолида ёритишдан иборат
Сообщить об ошибке Транслит