Фильтры

Инглиз ва ўзбек фразеологизмларида оилавий анъана ва муносабатларнинг лингвомаданий тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маматова Феруза Махаммадовна
Год издания:
2022
Номер УДК:
811.111:811.512.133:81’362
Дата создания:
2022-01-08 14:11:52
Тадқиқотнинг мақсади оилавий анъана ва муносабатларга оид инглиз ва ўзбек фразеологизмларининг лингвомаданий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Дарий тили грамматик манбаларида фонетика ва морфология масалалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Уктамова Хилолахон Азамат қизи
Год издания:
2022
Номер УДК:
811.222
Дата создания:
2022-01-07 20:56:57
Тадқиқотнинг мақсади дарий тили грамматикаларининг яратилиш асослари ва омилларини ўрганиш, дарий тили фонетик тизимидаги унли, ундош, дифтонглар борасидаги назарий қарашларни таҳлил қилиш, дарий тили морфологик тизимининг шаклланиш ва ривожланиш йўлларини очиб беришдан иборат.

Хитой тилидаги соматик фразеологизмлар: шаклланиши ва семантикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Акимов Таир
Год издания:
2021
Номер УДК:
811581
Дата создания:
2022-01-06 19:28:52
Тадқиқотнинг мақсади хитой тилидаги «бош», «кўз», «юрак» компонентли соматик фразеологизмларнинг структураси ва лексик-семантик хусусиятлари, хитой бадиий адабиёти ва нутқ жараёнида қўлланиш даражаларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тилида белги англатувчи терминлар тизими, структураси ва лексикографик талқини


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Набиева Мунира Ҳамроқуловна
Год издания:
2021
Номер УДК:
943.75:413(043)
Дата создания:
2022-01-06 19:25:14
Тадқиқотнинг мақсади белги англатувчи терминларнинг лисоний тизимдаги ўрни, формал-структур, грамматик хусусиятлари, семантик кўлами ва лексикографик талқинини ёритишдан иборат.

Академик Л.В. Шчербанинг лингвистик ва методик мероси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашева Дилшода Мусаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
494.3:8
Дата создания:
2022-01-02 17:35:50
Тадқиқот мақсади: академик Л.В.Шчербанинг лингвометодик таълимотлар тарихи контекстида лингвистик ва методик меъросининг хусусиятларини аниқлаш.

Янги давр журналистикасида ижодий маҳоратнинг ўрни ва аҳамияти (Қорақалпоғистон матбуоти материаллари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сеитназарова Гулжаҳан Суханатдиновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
05/07:808.3 (575.1)
Дата создания:
2021-12-30 15:40:33
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ матбуотида янгиланишлар даври ва ислоҳотларнинг моҳиятини очиб беришда журналистларнинг ижодий маҳоратининг ўзига хос жиҳатларини аниқлашдан иборат.

Ўзбекистондa тaҳририятлaр бошқaрувининг шaкллaниши вa зaмонaвий тенденциялaри


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мaхсумовa Сaдоқaт Қосимжон қизи
Год издания:
2021
Номер УДК:
050/070:681.4:654.9:651.9(575.1)
Дата создания:
2021-12-30 15:38:19
Тaдқиқотнинг мaқсaди оммaвий aхборот воситaлaри вa журнaлистик ишлaрнинг рaқaмлaшуви нaтижaсидa тaҳририятлaр менежменти ҳaмдa ижодий жaрaёнлaр бошқaруви концепциясини тaкомиллaштиришдaн иборaт.

Ўзбек мумтоз адабиётида таржиъбанд ва таркиббанд жанрларининг такомили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Казакбаева Дилрабо Джалаловна
Год издания:
2021
Номер УДК:
821.512.133.06(091)
Дата создания:
2021-12-30 15:06:28
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек мумтоз адабиёти тарихида яратилган таржиъбанд ва таркиббанд жанрларига оид манбалар, ушбу жанрларнинг ХХ аср бошларига қадар тадрижи, шаклий ва мазмуний такомилини тарихийлик ва замонавий адабиётшунослик талабларидан келиб чиқиб таҳлил қилишдан иборат.

Испан ва ўзбек тилларида “hombría” / “мардлик” концепти қўлланишининг лингвокогнитив ва лингвомаданий хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Халиллаев Адилбек Курамбаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
811.134.2’366.552
Дата создания:
2021-12-29 18:14:11
Тадқиқотнинг мақсади испан ва ўзбек тилларида “hombría/мардлик” концептининг когнитив ва лингвомаданий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек-инглиз тиббий терминлари ва уларнинг лингвокультурологик тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қосимова Феруза Хурсанали қизи
Год издания:
2021
Номер УДК:
811.512.133‘271:61
Дата создания:
2021-12-28 18:05:33
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва инглиз тилларидаги тиббий терминларнинг парадигматик, семантик ҳамда лингвокультурологик хусусиятларини қиёсий-типологик нуқтаи назардан тадқиқ қилишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит