Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ислом даври шеъриятида аруз тизими ва унинг эволюцион тараққиёти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тўйчиева Гулхумор Умматалиевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
297.8 Т-96
Дата создания:
2018-11-13 15:49:11
Тадқиқотнинг мақсади квантитативлик хусусиятларини белгилаш асосида аруз тизимининг эволюцион тараққиёт йўлини аниқлаш, аруз назариясига доир Мовароуннаҳр олимлари ёзма меросининг ислом цивилизацияси тараққиётидаги аҳамиятини ёритишдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларида вокализм системасининг фонологик жиҳатдан чоғиштирма тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раджабов Насир Насимович
Год издания:
2018
Номер УДК:
811.111ʼ342.41 811.512.133ʼ342.41
Дата создания:
2018-11-13 14:40:36
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек адабий тиллари унлиларининг фонологик хусусиятлари асосида уларнинг эквивалентлик даражасини аниқлашдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларида интернет терминларининг лингвистик тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саидқодирова Дилфузахон Саидқодировна
Год издания:
2018
Номер УДК:
811.111’373.46:004.738.5. 811.512.133’373.46:004.738.5
Дата создания:
2018-11-13 14:27:28
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги интернет терминларининг чоғиштирма тадқиқини амалга ошириш, ўзбек тилига интернет терминларининг ўзлаштирилиши хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Оламнинг миллий лисоний тасвирида теоморфик метафоранинг когнитив аспекти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махмараимова Шохиста Тухташевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
410
Дата создания:
2018-11-13 09:25:09
Базавий (фундаментал) метафоралар қаторида тилга олиниб, аслида жиддий тадқиқ этилмаган теоморфик метафора юзага чиқиш механизмининг когнитив қонуниятларини текшириш, унинг олам миллий лисоний тасвиридаги ўрнини белгилаш ва шу орқали билишнинг категорияловчи муҳим ментал-ахлоқий феномени эканини асослаш.

Омон мухтор романларида бадиий хронотоп муаммоси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Назаров Ўктам Жўраевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
894.375
Дата создания:
2018-11-09 11:00:01
Тадқиқотнинг мақсади Омон Мухтор романлари мисолида хронотоп шаклларини белгилаш асосида романларнинг бадиий-функционал структу-расини аниқлаш, ёзувчининг миллий романчиликдаги ўрнини баҳолашдан иборатдир.

Бухоро ўғуз шевалари лексикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аллабердиев Алижон Авезбердиевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
811.512.133 (043.3)
Дата создания:
2018-11-09 09:15:13
Тадқиқотнинг мақсади Бухоро ўғуз шевалари лексикаси бўйича йиғилган барча тил фактларини лексик қатламлар тарзида қиёсий-тарихий йўналишда лексик-семантик жиҳатдан таҳлил қилиш ҳамда қиёсий-тарихий таҳлил орқали Бухоро ўғуз шеваларининг ўзбек тилига, бошқа ўғуз шеваларига, туркман тили ва унинг лаҳжаларига узвий боғлиқлигини ўрганишдан иборат.

Қадимги туркий ёзма ёдгорликларда космогоник мифология


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жўрақўзиев Нодирбек Имомқўзиевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
821.512.1:389/-398(∞)
Дата создания:
2018-11-03 11:38:56
Тадқиқотнинг мақсади қадимги туркий ёзма ёдгорликлардаги космогоник мифологияга оид матнларни қиёсий ўрганиш, рамзий образлар заминидаги миф сюжетларини ва улардаги космогоник тасаввурларни ёритиш, шунингдек, туркий халқлар эртак ва эпосларига қадимги туркий ёзма ёдгорликларни қиёслаш асосида, қадимги туркий космогоник пантеонни ҳамда уч қаватли олам моделини қадимги турк-будда, монийлик, Кўк Тангри, Шомонлик матнлари асосида ёритишдан иборатдир.

Ўзбек тилида ассоциатив муносабатлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хошимова Наргис Абдуллаевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
811.512.133’3(043.3)
Дата создания:
2018-11-02 12:18:38
Тадқиқотнинг мақсади систем тилшунослик, психолингвистика, когнитив тилшунослик, нейролингвистика ва прагматика фанларининг синергетик ёндашувида ассоциатив тизим ҳамда жараёнларни ўзбек тили материаллари асосида таҳлил этишдан иборат.

Ўзбек миллий газлама дизайнерлиги терминларининг семантик-грамматик тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алиева Меҳриноза Aйбековна
Год издания:
2018
Номер УДК:
811.512.133’373.46:67:391(575.1)(043.3)
Дата создания:
2018-11-02 12:14:32
Тадқиқотнинг мақсади миллий газлама дизайнерлиги терминологияси тараққиёти, терминларнинг маъно тузилиши, уларнинг семантик-грамматик табиатини асослаб беришдан иборат.

Ўзбек тилидаги изoҳли луғaтлaрдa ўзлaшмa сўзлaр тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қўзиев Умиджoн Яндaшaлиевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
811.512.133.1:890(03)(575.1)
Дата создания:
2018-11-02 11:33:37
Ўзбек тилининг изoҳли луғaтлaридaги ўзлaшмa сўзлaрни семaнтик aсoсдa тaдқиқ қилиш.
Сообщить об ошибке Транслит