Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўрта асрлар ислом балоғат илмида тилшуносликка оид қарашлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рустамий Салимахон Алийбег қизи
Год издания:
2018
Номер УДК:
287.81 Р-94
Дата создания:
2018-09-21 15:59:52
Ислом уйғониш даврида балоғат илми таркибидаги тилшуносликка оид қарашларни ёритиш негизида балоғат билан тил орасидаги муносабатларни асослаш.

Ўзбек модерн шеърияти поэтикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холова Мафтуна Абдусаламовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
891.7-1:894-3
Дата создания:
2018-09-11 15:59:11
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги ўзбек модерн шеъриятининг генезисини ёритишга, хусусан, унинг спецификаси ва тараққиёт тенденцияларини, бадиий-эстетик тафаккур такомилидаги ўрни масалаларини замонавий шоирларимиз ижоди мисолида илмий-назарий асослашдан иборат.

Хоразм достонлари ономастикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Оллоёров Қувондиқ Мадиёрович
Год издания:
2018
Номер УДК:
811.512
Дата создания:
2018-09-11 15:55:43
Тадқиқотнинг мақсади Хоразм достонлари тилида қўлланилган ономастик бирликларни тўплаш ва улардаги лисоний-таркибий, этнолингвис-тик, тарихий-этимологик, таркибий-семантик ҳамда функционал ўзгаришлар-нинг эволюциясини аниқлаш ҳамда тадқиқ қилишда тавсифий, ареал (лисоний-географик) тамойиллар асосида таҳлилларини амалга оширишдан иборат.

Жомий ғазалиётидаги рамзий истилоҳларнинг луғавий ва мажозий маъноларини талқин қилиш усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мажитова Сабоҳат Жамиловна
Год издания:
2018
Номер УДК:
413:491.5
Дата создания:
2018-09-11 15:53:19
Тадқиқотнинг мақсади Абдураҳмон Жомийнинг лирик асарлари конкорданс-луғати асосида шоир ғазалларидаги рамзий ифодаларнинг лексик, мажозий ҳамда ирфоний-тасаввуфий маънолар оламини шоир яшаган давр сиёсий-ижтимоий, маънавий-мафкуравий ҳаёт воқелигидан келиб чиққан ҳолда талқин қилишнинг янги илмий усулларини яратишдан иборат.

Билингвизм Шароитида Тожик ва Ўзбек тилларининг лексик сатҳдаги ўзаро алоқалари (Самарқанд вилояти материаллари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жўраев Шаҳриёр Ибодуллоевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
408.7:491.5
Дата создания:
2018-09-11 15:49:29
Тадқиқотнинг мақсади тожик ва ўзбек тиллари билингвизми Самарқанд вилояти материаллари асосида қиёсий-типологик тадқиқ этиш ҳамда мазкур тилларнинг ўзаро таъсири, икки тиллилик, тиллараро аналогизмларни ўрганишдан иборат.

Особенности взаимодействия элемонтов узбекской и русской культуры


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Косимов
Дата создания:
2018-08-25 11:46:26
Ушбу мақолада ўзбек ва рус адабиётида маданий жиҳатларнниг қиёсий таҳлили ёзувчилар Т.Мурод ва В.Шукшин асарлари мисолида ёритиб берилган.

О.Мухтор романларида Навоий образи


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Г.Муҳаммаджонова
Дата создания:
2018-08-25 11:44:01
Мақолада бадиий адабиётдаги ижодкор образи,унинг руҳий-маънавий олами, характеридаги ўзига хослик, хусусан, яратувчанлик ва фидоийлик сифатлари “Навоий ва рассом Абулхайр” асаридаги Навоий тимсоли мисолида ёритилади.

Сўнмас ижод ёлкини


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Й.Солижонов
Дата создания:
2018-08-25 11:42:07
Мақолада ёзувчи Омон Мухтор ижодий портретига чизгилар акс этган. Унда ёзувчининг роман ва қиссалари, шеърияти мисолида ўзбек адабиётига қўшган муносиб ҳиссаси эътироф этилади.

BAHONING PREDMET VA BELGI YORDAMIDA IFODALANISHI


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Э.Ибрагимова
Дата создания:
2018-08-25 11:37:50
Ушбу мақолада тил – фикрлаш куроли, тингловчига таъсир этувчи восита эканлиги, нафакат коммуникатив вазифа, балки экспрессив-эмоқионал вазифа бажариши хусусида хам фикр юритилади. Шунингдек, баҳонинг предмет ва белги ёрдамида ифодаланиши ҳақида фикр юритилади.

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ТОПОНИМЛАРИ ТАСНИФИГА ДОИР


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Г.Жўрабоева Ш.Искандарова
Дата создания:
2018-08-25 11:32:59
Ушбу мақолада Фарғона вилояти топонимларининг луғавий-маъновий таснифи, гидротопоним, зоотопоним, антропотопоним, этнотопоним, фитотопоним, геоморфологик топонимларнинг ўзига хос лисоний хусусиятлари, уларнинг аталиш сабаблари ва номланиш тамойиллари, шунингдек, тилда янги пайдо бўлган неотопонимлар ҳақида фикр юритилади.
Сообщить об ошибке Транслит