Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Инглиззабон Ғарб адабиёти ва ўзбек адабиётида анималистика жанри хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ашурова Шаҳноза Алмасовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
821.512.133.09
Дата создания:
2020-08-07 15:46:59
Тадқиқотнинг мақсади инглиззабон Ғарб адабиёти ва ўзбек адабиётидаги анималистика жанри моҳиятини очиб беришдан иборат.

Қорақалпоқ тилида феъл фразеологизмларнинг лингвистик таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Танирбергенов Женисбай Отепбергенович
Год издания:
2020
Номер УДК:
81'367.625
Дата создания:
2020-08-05 14:13:53
Тадқиқотнинг мақсади: Ҳозирги қорақалпоқ тилида феъл фразеологизмларнинг маъно турлари, лексик-семантик хусусиятлари, компонент таркиби, қурилиш моделлари, парадигмаси, бўлишли ва бўлишсиз шаклларини аниқлашдан иборат.

Қорақалпоқ тили фразеологик системаси ва унинг стилистик имкониятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пирниязова Алима Қудияровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512
Дата создания:
2020-08-05 14:07:19
Тадқиқотнинг мақсади: ҳозирги қорақалпоқ тилидаги фразеологизмларга хос хусусиятларни, семантик, лингвомаданий ва услубий типларини аниқлаш ва фразеологик тизимни тадқиқ қилишдан иборат.

Қорақалпоқ тилидаги фитонимларнинг тарихий-лингвистик таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Отемисов Азиз Зарлықбаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
81'373.221
Дата создания:
2020-08-05 08:49:25
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ тилида фитонимларнинг шаклланиш ва ривожланиш йўллари, номланиш сабабларини кўрсатиш, фитонимларнинг ясалиш усуллари, тузилишига кўра турларини аниқлаш, фитонимларнинг қўлланиш хусусиятлари ва уларнинг қорақалпоқ тилининг луғат таркибида тутадиган ўрнини белгилашдан иборат.

Рус тилида кўп чўққили сўз ясалиш уялари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Атаева Рануша Рашидовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.161.1
Дата создания:
2020-08-04 18:40:27
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги замон рус тилидаги кўп чўққили сўз ясалиш уяларини пайдо бўлиши ва тузилиши қонуниятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек ва инглиз тилларида йиғиқлик ва ёйиқлик ҳосиласи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Садуллаева Нилуфар Азимовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512.133:811.111.1
Дата создания:
2020-08-04 14:49:35
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва инглиз тилларида ёйиқлик ва йиғиқлик ҳосилаларининг семантик-структур хусусиятлари, бошқа ҳодисалар билан муносабати, улардан фарқли томонлари, дискурсдаги ўрни, муаллиф интенциясини ифодалашдаги мавқеини аниқлашдан иборат.

Модал бирликларнинг гап прагматик мазмунини ифодалаш имкониятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холматова Вазира Нарзуллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
Холматова Вазира Нарзуллаевна
Дата создания:
2020-07-30 19:11:06
Тадқиқотнинг мақсади гап прагматик мазмунини шакллантиришда модал бирликларнинг функционал имкониятларини ўрганишдан иборат.

Иккиламчи номинатив бирликларни ҳосил қилувчи лингвокогнитив воситалар тадқиқи (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахимов Аброр Ахмадович
Год издания:
2020
Номер УДК:
42 (инг)
Дата создания:
2020-07-30 19:06:41
Тадқиқотнинг мақсади. Диссертация мавзуси орқали қўйилган асосий мақсад: иккиламчи номинатив бирликларни ҳосил қилувчи лингвокогнитив воситаларни номинатив фаолиятнинг когнитив ва концептуал босқичлари билан боғлиқ ҳолда тадқиқ этишдир.

Бадиий асар концептосфераси ва асосий концептларнинг таржимада қайта яратилиши (Харуки Мураками асарлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Амануллаева Камола Муминовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
4(яп)
Дата создания:
2020-07-30 19:01:58
Тадқиқот мақсади япон миллий концептосфераси алоҳида қисмларининг лисоний воқеланиш усуллари ва уларнинг рус тилига таржимасини кўриб чиқишдан иборат.

А.С.Пушкин романтик поэмалари ўзбек тилида (таржимада лингвопоэтик таҳлил масаласи)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кенжаев Аваз Латипович
Год издания:
2020
Номер УДК:
4 рус
Дата создания:
2020-07-30 18:38:53
Тадқиқотнинг мақсади А.С.Пушкиннинг романтик поэмаларини (“Кавказ асири”, ”Боқчасарой фонтани”, “Сув париси” “Балиқчи ва балиқ ҳақида эртак”, “Олтин хўроз ҳақида эртак”) ўзбек тилига қилинган таржималарининг лингвопоэтик таҳлилини амалга ошириш ва бу таржималарни тарихий-қиёсий планда ўрганиш, муаллиф услубининг ўзига хос белгилари, поэтик матннинг асосий лексик ва стилистик хусусиятлари, унинг қофия тизими, ритми ва интонацион хусусиятларининг ўзига хослигини, аслият поэтикасини ўзбек тилига таржимада сақлаш муаммосини илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ ва талқин этишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит