Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Бадиий матнда лисоний шахс типлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ниязова Дилбар Холтемировна
Год издания:
2020
Номер УДК:
Дата создания:
2020-10-24 12:28:37
Тадқиқотнинг мақсади бадиий асар таҳлили асосида ўзбек тилида лисоний шахс типларини белгилаш ва нутқий хусусиятларини ёритишдан иборат.

Мурод Муҳаммад Дўст асарлари лингвопоэтикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳамидов Абдумалик Киронович
Год издания:
2020
Номер УДК:
894.375.04
Дата создания:
2020-10-24 12:24:39
Тадқиқотнинг мақсади Мурод Муҳаммад Дўстнинг тилдан фойдаланиш маҳоратини таҳлил қилиш ва ёзувчи ижодининг лингвопоэтик ўзига хослигини белгилашдан иборат.

Алишер Навоий тафаккури онтологиясининг поэтик ифодаси (“Хамса” достонлари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тошниёзова Раъно Тоҳировна
Год издания:
2020
Номер УДК:
821.512.133 (092)
Дата создания:
2020-10-22 16:02:21
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоийнинг илоҳиётга оид қарашлари ва уларнинг бадиий талқинини тадқиқ этишдан иборат.

Истиқлол даври ўзбек қиссачилигида аёл руҳиятининг бадиий талқини


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшматова Юлдуз Боймахматовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
821.512.133-95-055.2
Дата создания:
2020-10-19 15:11:54
Тадқиқотнинг мақсади: истиқлол даври ўзбек қиссачилигида аёл психологиясининг хилма-хил бадиий талқинлари, ёзувчи бадиий маҳорати, янгича руҳий таҳлил воситаларини ташкил қилган хусусиятлар тизимини илмий жиҳатдан асослаб беришдан иборат.

Ўзбек - хитой халқлари адабий алоқалари генезиси: фольклор ва адабиётда муштараклик


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мусурманов Эркин Раббимович
Год издания:
2020
Номер УДК:
891.709:809:398
Дата создания:
2020-10-13 16:58:19
Тадқиқотнинг мақсади бир неча минг йиллик тарихга эга бўлган ўзбек - хитой тарихий алоқалари фонида икки халқ адабий қарашларидаги муштараклик, умумий ва фарқли жиҳатлар, адабий генезис, поэтик онтология ва эволюция билан боғлиқ изланиш олиб боришдан иборат.

Ўзбек тилида матннинг типологик тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шодиев Иброҳим Мажидович
Год издания:
2020
Номер УДК:
494.3:408.7
Дата создания:
2020-10-12 17:20:49
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилида матнни типологик таснифлаш ва матн тилшунослигини коммуникатив тилшунослик соҳалари билан алоқадор томонларини аниқлашдан иборат.

Атов бирликларини ўзбек тили корпуслари учун лексик-семантик теглашнинг лингвистик асос ва моделлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедова Дилдора Баҳодировна
Год издания:
2020
Номер УДК:
81′1:81′37[=512.133]
Дата создания:
2020-10-08 15:36:02
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тили атов бирликлари орасидаги лексик-семантик муносабатларнинг корпус тузишдаги аҳамиятини ўрганиш; атов бирликларини семантик теглашнинг моделлари ҳамда ўзбек тили бирликларини лексик-семантик теглашнинг корпус учун лингвистик таъминотини ишлаб чиқишдан иборат.

Жанубий Қорақалпоғистон ойконимларининг лисоний тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холмуратов Икром Окмонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
81(575.172)
Дата создания:
2020-10-08 15:32:45
Тадқиқотнинг мақсади Жанубий Қорақалпоғистон ойконимларининг келиб чиқиши ва номланиш сабабларини очиб бериш, ономастик-грамматик ва лексик-семантик хусусиятларини топонимик таҳлил назарияси ҳамда стратегиясига кўра тавсифлаш ва таснифлашдан иборат.

Ўзбек тили банк-молия терминологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ширинова Екатерина Туракуловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512.133:336.1
Дата создания:
2020-10-02 15:58:21
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тили банк-молия терминологиясининг тил системасида тутган ўрнини аниқлаш, соҳа терминологиясининг шаклланиш манбалари, тараққиѐт усули ва манбалари, семантик ва структур хусусиятларини тадқиқ қилиш, унда инсон омилининг аҳамиятини ўрганишдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларида спорт терминларининг чоғиштирма тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саримсоков Хуршид Абдималикович
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512.133’373.43:796
Дата создания:
2020-10-02 11:08:14
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги спортга оид терминларнинг структур-семантик, деривацион хусусиятларининг ўхшаш ва фарқли жиҳатларини ёритиш ҳамда фразеологик лексик бирликларнинг терминологик хусусиятларини очиб беришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит