Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбек тилида лексемалашув


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холмухамедов Бахтиёр Фарходович
Год издания:
2020
Номер УДК:
494.3
Дата создания:
2020-02-13 11:04:19
хусусан лексемалашув ҳодисасига учраб, янги маънолар ифода этишга хизмат қиладиган тил бирликларининг лексик-семантик ва грамматик хусусиятларини атрофлича тадқиқ этиш орқали мазкур ҳодисанинг ўзбек тили ривожида тутган ўрнини белгилаш ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади бўлиб ҳисобланади.

«Бобурнома»да ғолиб ва мағлуб шахс руҳий ҳолатининг бадиий тасвири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сулоймонов Исроилжон Исомиддинович
Год издания:
2020
Номер УДК:
891.709
Дата создания:
2020-02-13 11:01:27
Тадқиқотнинг мақсади «Бобурнома»да тасвирланган шахсларнинг зоҳирий ва ботиний оламида содир бўлган ғолиблик ва мағлублик руҳий ҳолати тасвирини очиб беришдан иборат.

Ўзбeк тили орнитонимларининг структуравий ва семантик тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Йулдашева Дилноза Бeкмуродовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
494.3
Дата создания:
2020-01-16 15:42:29
Ўзбeк тилидаги орнитонимларнинг манбалари, лексик-семантик ва функционал-услубий хусусиятларини тадқиқ этишдан иборатдир.

Ҳозирги ўзбек драматургиясида фольклор стилизацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турсунова Насиба Хамроевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
821.512.133-2’06:398.2(043.3)
Дата создания:
2020-01-14 11:12:59
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври ўзбек драматургиясида маросим фольклорининг поэтик трансформациясини ѐритиш, фольклор стилизацияси воситасида драматик асарда этномаданий контекст яратиш тамойилларини тавсифлаш, ҳозирги ўзбек кинодраматургиясидаги мифопоэтик тимсоллар бадиияти ва эпик сюжетлар стилизациясини тадқиқ этиш.

Есімдіктің мағыналық топтарын оқытуда инновациялық технологияның маңызы


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Сексенбаева Насиба
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
54
Дата создания:
2020-01-14 10:06:21
Диплом жұмысының негізгі мақсаты Есімдіктердің мағыналары мен қолданылуы ерекшеліктеріне мағыналық талдау жасап, топтастырып, талдап, тиімді оқыту арқылы оқушылардың ой санасын, дүниетанымын, еркін пікірлеуін, сөздерден мағыналарын талдау, салыстыру, ой қорытындыларын жасауға негізделеді.

Етістіктің грамматикалық категорияларын жаңаша түсіндіру жолдары


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абдуалиев Ержан
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
51
Дата создания:
2020-01-14 10:01:38
Диплом жұмысының мақсаты шақ категориясын оқытуда қазіргі жаңа педагогикалық технология негізінде, жаңаша сабақ өту әдістерін пайдалануда интерактив әдістерден пайдаланып оқушы ұғымын тереңдестіру жайлы айтылды.

Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері және оларды жаңаша әдістерде оқыту әдістері


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алтыбаев Азамат
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
63
Дата создания:
2020-01-14 09:59:10
Диплом жұмысының мақсаты – қазақ тіліндегі тұрлаулы мүшелерге тән грамматикалық белгілер мен олардың арнайы грамматикалық тұлғасын нақтылау.

Қазақ мақал-мәтелдерін 9-сыныпта талдап оқытудың тиімділігі


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Инаятова Феруза
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
46
Дата создания:
2020-01-14 09:56:48
Халық ауыз әдебиеті шығармаларының көркемдік әлемін танытудағы пікірлері мен тұжырымдары және мектепте халықтық туындының көркемдігін ұғындыру мәселелері бакалавриат басқышында бітірушінің бітіру жұмысы үшін жазылатын еңбегімнің мақсаты мен міндеті болмақ. Мақсатымыз ауыз әдебиетінің бір саласы болған мақал-мәтелдерді үйренe отырып, ұлттық дәстүрлерімізді бағалауға, мақал-мәтелдерді орынды қолдана білуге, шешендікке, сөз қадірін бағалауға дағдыландыру.

Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманов Фархад Фахриддинович
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512.133’33:008 (043.3)
Дата создания:
2020-01-13 17:24:54
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги турғун ўхшатишларни лингвомаданий жиҳатдан тадқиқ этиш орқали ўзбек миллатига хос бўлган лисоний манзарани тавсифлаш, миллий маданиятга хос бўлган қадриятлар тизимини асослашдан иборат.

Қорақалпоқ халқ афсоналарининг ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва сюжет таркиби


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бекимбетов Азамат Мирзабаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
398.2(=512.121)
Дата создания:
2020-01-13 17:20:23
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ афсоналарининг жанр хусусиятларини ёритиш, унинг халқ оғзаки насри жанрлар тизимида тутган ўрнини белгилаш, бу тип фольклор асарларининг шаклланиш тарихи ва генетик асосларини очиб бериш, туркий халқлар оғзаки насри контекстидаги типологик муштараклигини аниқлаш ҳамда афсоналарнинг сюжет таркиби ва образлар тизимининг поэтик табиатини ойдинлаштиришдан иборатдир.
Сообщить об ошибке Транслит