Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Sinoptik va kosmik meteorologiya


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
B.M. Xolmatjanov, Yu.V. Petrov, H.T. Egamberdiyev
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Niso-poligraf
Количество страниц:
156
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-31 12:28:38
O‘quv qo‘llanmada sinoptik va kosmik meteorologiyaning asosiy bo‘limlari aks ettirilgan. Kitobda sinoptik va kosmik meteorologiya fanining nazariy savollari, sinoptik tahlilning asosiy amaliy usullari bayon qilingan. Sinoptik va kosmik meteorologiya fanlarining o‘zaro bog‘lanishiga katta e’tibor qaratilgan. Yer meteorologik sun’iy yo‘ldoshlari tizimi to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Nazorat va standartlashtirishning huquqiy asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
SH.E.Umidov, Z.A.Djabborov
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«Niso Poligraf»
Количество страниц:
120
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-30 16:08:29
Mazkur o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari, talabalar, magistrantlar va o‘quvchilarning keng ommasiga mo‘ljallangan. O‘quv qo‘llanma nazorat va standartlashtirishning huquqiy asoslariga bag‘ishlangan bo‘lib, standartlashtirishga doir hujjatlashtirish, unda metrologiya xiz­mati,­ sertifikatlashtirish­ asoslari­ to‘g‘risida­ ma’lumotlar­ keng­ yoritib­ berilgan.

Meteorologik kuzatish ishlari


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Y.V. Petrov, H.T. Egamberdiyev, B.M. Хolmatjanov, G.Х. Хolbayev
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«Niso Poligraf»
Количество страниц:
120
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-30 14:58:25
Atmosferaning tuzilishi va хossalarini o‘rganish hozirgi vaqtda turli aхborot-o‘lchash tizimlarini yaratishni talab qilmoqda. O‘quv qo‘llanmada meteorologik stansiyalarda qo‘llanilayotgan yerusti o‘lchash tizimining asosini tashkil etuvchi asboblar va usullar bayon qilingan. Ular bilan bir qatorda yaqin kelajakda qo‘llanilishi kutilayotgan asbob va usullar to‘g‘risida zarur bo‘lgan aхborotlar minimumi keltirilgan.

Mahsulotlar sifatini standartlashtirish va metrologiya asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
M.Xudoyberdiyeva, A.Xudoyberdiyev, Sh.Otaxonov
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Ilm-Ziyo
Количество страниц:
168
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-30 11:31:44
Erkin bozor munosabatlari taraqqiy topgan, iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlardagi singari mustaqil O‘zbekiston Respublikasida ham 1992 yilda Standartlashtirish va metrologiya qo‘mitasi tashkil etildi. Shu munosabat bilan O‘zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish milliy tizimlari faoliyat yurita boshladi.

Metrоlоgiya standartlash va sertifikatlash asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A. Оqbоyev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
Namangan muhandislik-texnologiya instituti
Количество страниц:
44
Дата создания:
2017-07-25 15:10:28
Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan keyin iqtisоdiyotning barcha tarmоqlarida yangicha ish yuritish davr talabiga aylandi. Mustaqilikka erishganimizdan keyin dunyo bоzоri talablarini hisоbga оlgan hоlda mahsulоtlarga qo’yilgan standartlar va texnik shartlarni qayta ko’rib chiqish, iqtisоdiyotga meterоlоgik xizmat ko’rsatishni takоmillashtirish mahsulоt sifatini bоshqarish bo’yicha kоmpleks tadbirlarni jоriy qilish zarurati vujudga keldi.

Метрология


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2017-07-19 15:21:47
Бугунги кунда ўлчашлар ва ўлчаш натижаларига бўлган талаблар ортиб бормоқда, чунки, ҳар қандай технологиянинг қўлланилиши кафолатланган аниқликдаги ўлчаш натижаларига эга бўлишини тақоза этади. Мамлакатда ўлчашлар бирлилигини таъминлаш ҳамда истеъмолчиларни нотўғри ўлчашларнинг салбий оқибатларидан ҳимоялаш давлат аҳамиятидаги долзарб масала бўлиб ҳисобланади. Ушбу “Метрология ” номли ўқув қўлланма асосан 5350100 - “Телекомуникация технологиялари” – бакалавриат таълим йўналиши талабалари учун мўлжалланганлиги сабабли толали – оптик узатиш тизимлари ва алоқа линияларидаги ўлчашларга доир тушунчаларни ҳам қамраб олган.

Mеtrоlоgiya, stаndаrtlаshtirish vа Sеrtifikаtlаshtirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M. I. Maxmudov, N. N. Mirzoyev
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
БМТИ
Количество страниц:
130
Номер УДК:
Дата создания:
2017-05-25 12:47:53
Metrologiya fan sifatida o`lchashlar, ularga bog`liq va tegishli bo`lgan qator masalalarni o`z doirasiga oladi. Metrologiya aslida yunonchadan olingan bo`lib, o`lchash, o`lcham, nutq, mantiq, ilm yoki fan ma`nolarini bildiradi. Umumiy tushunchasini oladigan bo`lsak, metrologiya - o`lchashlar haqidagi fan. Inson aql-idroki, zakovati bilan o`rganayotgan, shakllantirayotgan hamda rivojlantirgan qaysi fanni, uning yo`nalishini olmaylik, albatta o`lchashlarga, ularning turli usullariga, o`zaro bog`lanishlariga duch kelamiz. Bu o`lchash usullari va vositalari yordamida ularning birligini, yagona o`lchashni talab etilgan aniqlikda ta`minlash metrologiya fani orqaligina amalga oshiriladi. Shu sababdan hozirdagi qaysi bir fan, ilmiy yo`nalish, u hoh tabiiy, hoh ijtimoiy bo`lmasin, albatta u yoki bu darajada metrologiya bilan bog`liq.

Mahsulotlar sifatini standartlashtirish va metrologiya asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
M. XUDOYBERDIYEVA, A. XUDOYBERDIYEV, Sh. OTAXONOV
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Количество страниц:
166
Номер УДК:
664 (075)
Дата создания:
2017-03-13 11:57:27
Ushbu o ‘quv qo‘llanmada mahsulot sifati, uning iste’molchi salomatligi, hayoti hamda atrof-muhitga bezararligi mezonlariga qo‘yiladigan davlat talablari, mahsulotlarni kodlashtirish, ular sifat ko‘rsatkichlarini boshqarishning huquqiy tamoyillari yoritilgan. Shuningdek, «Umumiy ovqatlanish» yo‘nalishi bo‘yicha mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan me’yoriy hujjatlar, standartlar, texnik shartlar ishlab chiqish uslublari haqida ma’lumot berilgan.

Standartlar. mahsulot sifatini ng o’sishida standartlashtirishning roli


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Axmedova M
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-02-17 12:56:51
Standartning vazifasi me’yorlarni joriy qilish, standart mahsulot ishlab chiqaruvchi va iste’mol qiluvchi orasida bog’liqlikni hosil qiladi. Standart moddiy balansni va xalq xo’jaligida proporstiyalikni ta’minlaydi. Standart so’zining o’zi ingliz tilidan olingan bo’lib,” Stonde”, ya’ni norma, namuna, o’lchov degan ma’noni bildiradi. Shuning uchun standart deganda biror me’yorning ishlab chiqish va joriy qilish tushuniladi.

Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
S. Hоshimоv
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
NamMPI
Количество страниц:
83
Дата создания:
2017-01-19 15:36:34
Ushbu ma’ruzalar matni Kasb ta`limi (Infоrmatika va axbоrоt tehnоlоgiyalar) yo’nalishi bo’yicha ta`lim оlayotgan kunduzgi bo’lim talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, “Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” fanidan ma’ruza mashg’ulоtlarini o’tkazish bo’yicha barcha ma’lumotlarni o’z ichiga оlgan. Ma’ruzalar matnidan, “Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” fanini mustaqil o’rganuvchi talabalar, magistrlar va o’qituvchilar fоydalanishlari mumkin.
Сообщить об ошибке Транслит