Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Бошланғич синфларда мусиқий идрокни ўстиришда мусиқа тинглашнинг педагогик аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Иноятов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
74
Дата создания:
2019-11-21 12:23:22
Мусиқий тарбия хақидаги Ўзбекистон Республикасининг давлат ҳужжатлари, Республикамиз Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг билдирган фикрлари, Олий кенгаш ва Олий таълим вазирлиги томонидан чиқарилган буйруқ ва қарорлар, буюк алломаларнинг мусиқий тарбия хақидаги фикрлари.

Musiqa darslarida interaktiv usullarini qo’llash yo’llari (Mardonova Shahnoza)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ш. Муродова
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
49
Дата создания:
2019-11-21 12:20:56
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish asosida o’qitish samaradorligini oshirish davr talabi sifatida barcha pedagog o’qituvchilar qatorida musiqa o’qituvchisining ham zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi.Har qanday fanni, shu jumladan musiqa madaniyati darslarini o’qitish jarayonida ham faollashtirilgan, o’quvchilarni darsning faol ishtirokchilariga, mustaqil fikrlovchi, mushohada qiluvchi,o’z fikrlarini bildira oluvchi shaxs sifatida namoyon qilishi uchun imkoniyat yaratuvchi-bu o’qituvchidir.

Boshlang'ich sinflarda A.Mansurov, N.Norxo'jayevlarning ijodi asosida o'quvchilarda musiqiy did va nafosatni tarbiyalash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Аскарова Г
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
58
Дата создания:
2019-11-21 12:18:43
Boshlang'ich sinflarda A.Mansurov, N.Norxo'jayevlarning ijodi asosida o'quvchilarda musiqiy did va nafosatni tarbiyalash muammolarining o’ziga xos xususiyatlarini o’rganish.

5-7 sinflarda qo‘shiq kuylash malakalarini shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Авезова Н
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
66
Дата создания:
2019-11-21 12:17:40
Respublikamizga yuz berayotgan muhim ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o‘zgarishlarning ko‘lami kun sayin keng quloch yozayotgan bir davrda yurtimizning kelajak dаvоmchilаri bo‘lgan yoshlarni har tomonlama yetuk madaniyatli inson qilib tarbiyalash o‘z dolzarbligi bilan alohida o‘rin tutadi. Musiqa tarbiyasi nafaqat tarbiyaning asosiy va murakkab qurollaridan biri bo‘lib, atroflicha go‘zal narsalarni to‘g‘ri idrok etishga va qadrlashga o‘rgatadi. Musiqa insonni yuksak did bilan qurollantiradi va ma’naviy dunyoqarashini shakllantiradi. Musiqa bilan inson hissiyotiga kuchli e’tibor ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lib, o‘quvchilarni nafosat olamiga olib kirish va axloqiy - g‘oyaviy tarbiyasining muhim vositasidir.

Қўшиқнинг даромад қисми устида ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Атоева Н
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
66
Дата создания:
2019-11-21 12:15:34
Ўзбек мусиқа маданияти қадимий ва меросга эга. Унинг мазмунида халқимизнинг миллий руҳияти, олий инсоний фазилатлари, истиқлол ва мустақиллик учун кураши тасвирланади.

O’zbek xalq musiqa meroslarini notaga olishda “Sibelius ”dasturidan foydalanish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ramazonova M
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
69
Дата создания:
2019-11-21 12:14:23
Bugungi kunda ozod va obod, mustaqil mamlakatimizda barcha sohalar qatori ta’lim tizimida ham keng qamrovli yangilanishlar va ijobiy o’zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Мусиқий эстетик тарбияда синфдан ташқари ишлар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.Дўстов
Дата создания:
2019-11-21 12:02:04
Мақолада ўқувчиларни мусиқий эстетик тарбиялашда синфдан ва мактабдан ташқари ишлар, жумладан, санъат байрамлари, оммавий тадбирлар, санъат ва маданият арбоблари билан учрашувлар, тематик кечалар, китобхонлар анжуманлари ҳамда экскурсияларнинг ўрни бекиёслиги тўғрисида фикрлар билдирилган.

Ўқувчиларда мусиқий тасаввур шаклланишининг психологик


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Ражабов
Дата создания:
2019-11-21 12:00:44
Ушбу мақолада шахсда мусиқий тасаввурларнинг пайдо бўлиши, ўзгариши, ривожланиши ва миллий мусиқий тасаввурлар сифатида қайта шаклланишида цизициш ва мотивацион омилларнинг моҳияти ёритилган.

Ёшларда мусиқий тафаккурни шакллантиришнинг педагогик-психологик хусусиятлари


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
I.Qo`shayev
Дата создания:
2019-11-21 12:00:12
Мақолада мусиқий фаолиятни амалга оширишнинг педагогик имкониятлари, яъни уларни амалга оширишда мусиқа ўқитувчисидан талаб қилинадиган педагогик фаолият, педагогик иш усуллари, ўқувчилар билан ижодий жараённи амалга ошириш имкониятлари ва методлари тўғрисида таҳлилий фикрлар баён этилган.

Ўқувчиларнинг идрок этиш қобилиятини ривожлантиришда мусиқий педагогиканинг хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O.Kaримов
Дата создания:
2019-11-21 11:58:46
Мақолада мусиқий фаолиятни амалга ошириишнинг педагогик имкониятлари, яъни уларни амалга оширишда мусиқа уқитувчисидан талаб қиинадиган педагогик фаолият, педагогик иш усуллари, ўқувчилар билан ижодий жараённи амалга ошириш имкониятлари ва методлари тўғрисида таҳлилий фикрлар баён этилган.
Сообщить об ошибке Транслит