Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Boshlang’ich sinf matematika darslarida ko’p xonali sonlar ichida arifmetik amallarni qullay usullar bilan hisoblashga o’rgatish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xaydarova Hafiza
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
71
Дата создания:
2019-08-21 16:20:15
Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallagan, mustahkam hayotiy tushunchalarga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo`lgan masala hisoblanadi.

Boshlang’ich ta’limda tenglamalar tushunchasi va ular ustida amallar bajarish metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xasanova Baxora
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
73
Дата создания:
2019-08-21 16:18:05
Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo`lgan masala hisoblanadi.

Respublikamizning Birinchi Prezidenti I.Karimov asarlari mazmunini o’qish darslarida soddalashtirib tushuntirish metodlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
80
Дата создания:
2019-08-21 16:15:59
Boshlang’ich sinflarning boshlang’ich sinf o’qish darslari o’z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko’ra ta’lim tizimida alohida o’rin tutadi. Negaki, uning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta’limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshqa predmetlar ta’limini o’qish ta’limisiz tasavvur qilib bo’lmaydi. o’quvchi matnni to’g’ri, tez, tushunib o’qish, mazmunini o’zlashtirish bilan ilk bor boshlang’ich sinf o’qish darslarida yuzlashadi.

sinf matematika darslarida miqdorlarni yangi pedagogik texnologiyalar asosida o’rgatish metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xolmurodov M.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
67
Дата создания:
2019-08-21 16:13:27
Ta’lim berish-tarbiyani ham o’z ichiga oladi. Ta’lim ishi–Respublikamizni aql-zakovat va ilm borasidagi kuch–quvvatini rivojlantirish, jamiyat, davlat va oila oldidagi o’z ma’suliyatini anglaydigan har jihatdan barkamol, erkin shaxslarni shakillantirishni o’z oldiga maqsad qilib qo’yadi. Hozirgi zamonaviy bosqichlarda pedagogik dolzarb vazifalarga fan texnika, ilg’or texnologiyalar yutuqlaridan foydalanish asosida shaxsni tarbiyalash o’qitish va rivojlantirish maqsadlari, mazmuni metodlarini ilmiy ta’minlash kiradi.

3-sinf matematika darsligi mazmuni bilan tanishtirish metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Eshbekov Abdurashid
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
72
Дата создания:
2019-08-21 16:10:52
Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo`lgan masala hisoblanadi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilariga qiziqarli og’zaki va yozma hisoblash qoidalarini o’rgatish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
65
Дата создания:
2019-08-21 16:05:01
Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo`lgan masala hisoblanadi

Boshlang’ich ta’limda sonlarni raqamlashga o’rgatish metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O.Musurmonova.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
58
Дата создания:
2019-08-21 16:01:23
Ma’lumki, fundamental fanlarning yutuqlari, tadqiqot darajasi va ularni amaliyotga joriy etish sur’atlari mamlakat rivojining asosini tashkil etadi. Shu munosabat bilan matematika ta’limining republikamizdagi holati va uni takomillashtirish shu kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Мактабгача ёшдаги болаларни тарбиялашга акмеологик ёндашувнинг муҳим шартлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Чориева.М
Дата создания:
2019-05-23 12:00:50
Ватанимизнинг улкан умиди бўлган ёш авлодни келажакда билимдон, мустақил фикрловчи, ўз Ватани ва халқини, оиласини севувчи инсонлар қилиб тарбиялаш, демократик қадриятларни ҳар бир ёш авлод онгига сингдириш бизнинг асл мақсадларимиздан бири ҳисобланади. Ушбу мақсадни амалга оширишни узлуксиз таълимнинг биринчи бўғини бўлмиш мактабгача таълимдан бошлаш лозим. Зеро, Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурида, таълим жараёнини замонавийлаштириш, инсонпарварлаштириш ва демократлаштиришда ижтимоий-ахлоқий муҳитнинг етакчи ўрин эгаллаши ва янги жамият кишиси – “Акмешахс”ни шакллантириши яққол кўзга ташланмоқда. Миллий дастур асосида амалиётда ўз ифодасини топаётган баркамол авлод юксак даражада талабга жавоб берувчи тарбиявий ишларнинг янги метод ва воситаларининг ёшлар ҳаётига кенг кириб бориши, акмешахс қобилияти, истеъдоди, изланиши ва янгиликка интилиши руҳида яшаш имкониятини яратмоқда.

Национально-духовные особенности воспитания детей дошкольного возраста в качестве акмеличностей


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Б. Чориева
Дата создания:
2019-05-23 11:59:38
В настоящее время наша страна стала уделять большое внимание кделу воспитания самостоятельной, свободомыслящей, лишённой покорности и нерешительности личности, опирающейся на свои знания,силы. Ярким доказательством тому являются реформы проводимые в Республике в сфере дошкольного образования. Молодое поколение-это великая надежда нашей Родины, в связи с этим,одной из основных наших целей является внедрение в сознание каждой акмеличности стать в будущем,людьми самостоятельно мыслящими,воспитать в них любовь к Родине, народу, своей семье, демократическим ценностям.

Boshlang`ich sinf o`quvchilar nutqini takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ziyodullayeva S
Дата создания:
2019-05-23 11:57:49
Boshlang`ich ta`lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati,aqliy rivojlanishi, dunyoqarashi,kommunikativ savodxonligi va o`z o`zini anglash salohiyatini shakllantirishga,jismonan sog`lom bo`lishga,moddiy borliq go`zalliklarini his eta olishga,go`zallik va nafosatdan zavqlana olish,milliy urf odatlarni o`ziga singdirish va ardoqlashga o`rgatadi.Boshlang`ich sinf o`quvchilarini darsda qiziqtirish orqali ularning nutqini takomillashtirishda o`qish darslari jarayonida turli didaktik o`yinlar va ta`limning interfaol texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.o`quvchilarni qiziqarli topshiriqlar asosida o`qitish,o`qishga o`yin tusini beradi. Bola o`ynab maganidek, o`qib ham charchaaganini sezmaydi.
Сообщить об ошибке Транслит