Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Минтақада рекреациядан фойдланишнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш (Наманган вилояти мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдулхакимов Зухрали Турсуналиевич
Год издания:
Номер УДК:
338.48.:575.4 ()
Дата создания:
2020-02-18 15:20:20
Тадқиқотнинг мақсади минтақада рекреациядан фойдаланишнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш бўйича илмий-амалий тавсия ва таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Биологияни ўқитишда ўқувчиларда соғлом турмуш тарзи кўникмаларини таркиб топтириш тизими (5–9-синфлар мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исабаева Машхура Мухиддиновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
37; 371; 57; 61
Дата создания:
2020-02-18 12:22:19
Тадқиқотнинг мақсади биологияни ўқитишда ўқувчиларда соғлом турмуш тарзи кўникмаларини таркиб топтириш тизимини такомиллашти-риш¬дан иборат.

Математикадан амалий машғулотлар методик тизимини махсус технологиялар асосида такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Артикова Гулноза Абдухаликовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
378:51(076)(575.1)
Дата создания:
2020-02-18 12:19:21
Тaдқиқoтнинг мaқcaди олий таълим муассасаларида математикани ўқитишнинг аниқ мақсадларига мос махсус танлаб олинган умумпедагогик, хусусий-методик технологиялар интеграцияси асосида амалий машғулотлар методик тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Ангрен каолинларини биотехнологик бойитиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исматов Азамат Мўйдинжонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК: 621.3.082.782
Дата создания:
2020-02-17 17:14:00
Тадқиқотнинг мақсади Ангрен қазилма кони каолинларини темирсизлантириш ва сифатини яхшилаш биотехнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Фаол метан ҳосил қилувчи микроорганизмлар ассоциацияси асосида биогаз олиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ташбаев Шерзодбек Абдурасулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 576.851.256.095:579.851
Дата создания:
2020-02-17 17:06:19
Тадқиқотнинг мақсади биогазли ферментация жараёнини амалга ошириш учун фаол мезофил (БМММА) ва термофил (БТММА) балансланган метаноген микроорганизмлар ассоциацияларини олиш, биогазли ферментацияни жадаллаштириш ва улар асосида чорвачилик, паррандачилик фермалари чиқиндиларини қайта ишлашни янги самарали биотехнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тилидaги «спoрт» семемaли бирликлaрнинг структур-семaнтик тaдқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шoкирoвa Мaхбубa Нaзирғулoмoвнa
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512.133`37(043.3)
Дата создания:
2020-02-17 15:19:22
Тaдқиқoтнинг мaқсaди ўзбек тилидaги «спoрт» семемaли бирликлaрнинг умумий лексик системaдaги ўрнини белгилaш, семaнтик тaҳлилгa тoртиш вa улaрнинг лингвoмaдaний хусусиятлaрини oчиб беришдaн ибoрaт.

XIX асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошлари ўзбек шеъриятида давр муаммолари ва лирик қаҳрамон


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Барзиев Ойбек Хабибуллаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
821 .512.133-1.09 «18/19»
Дата создания:
2020-02-17 15:15:49
Тадқиқот мақсади ХIX асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошлари ўзбек шеъриятида давр муаммолари ва лирик қаҳрамон масаласи, бу давр адабий муҳити ва намояндалари услубий ўзига хосликлари, асарларининг бадиий-эстетик жиҳатлари, жанр ранг-баранглигини таҳлил этиб баҳолашдан иборат.

Ўзбекистон ёшлари ижтимоий-маданий ҳаётида диний маърифатнинг аҳамияти (07.00.04)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саидова Сайёра Алишер қизи
Год издания:
2020
Номер УДК:
32.2. C-12
Дата создания:
2020-02-17 14:51:22
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий-маданий ҳаётида диний маърифатнинг намоён бўлиш хусусиятлари ҳамда унинг миллий ўзликни англашга таъсирини очиб беришдан иборат.

Қоракўл қўйлар организмига Ferula assafoetida ўсимлигининг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупов Олимжон Шохонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
636.31:633.88
Дата создания:
2020-02-17 14:46:40
Тадқиқотнинг мақсади Қизилқум ҳудудида кенг тарқалган Ferula assafoetida ўсимлигининг вегетация даврида кимёвий таркибини ўрганиш, ўсимликни пояси ва илдизидан олинган ширасини лаборатория ҳайвонлари ҳамда донини қоракўл қўйлар организмига таъсирини илмий асослаш, шунингдек қоракўл қўйларининг Ferula assafoetida ўсимлигидан заҳарланишининг олдини олиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этишдан иборат.

Олий математикани ўқитишда математик моделлаштириш орқали талабаларнинг ўқув кўникмаларини шакллантириш методикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сиддиқов Зайниддин Холдорович
Год издания:
2020
Номер УДК:
378:510:589
Дата создания:
2020-02-17 14:32:31
Тадқиқотнинг мақсади олий математикани ўқитишда талабаларнинг математик моделлаштириш бўйича ўқув кўникмаларини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит