Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Tеасhing thе brаin tо rеаd: strаtеgiеs fоr imрrоving fluеnсу, vосаbulаrу, аnd соmрrеhеnsiоn.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xudoyberdiyeva G.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
74
Дата создания:
2020-02-01 10:27:38
Mazkur bitiruv malakaviy ishi bugungi kunda ingliz tilini o’rganishda o’qish mahoratining ahamiyati, o’qish ko’nikmasini rivojlantirishda ravon o’qish, so’z boyligi hamda o’qib tusunishning muhimligi, o’rganuvchilarni faollashtiruvchi turli topshiriqlar va vazifalarni o’z ichiga olgan manbaalar va materiallarni moslab tanlab mashg’ulotlarni olib borish zarurligi haqida nazariy va amaliy ma’lumotlar berilgan va ular turli, qiziqarli misollar yordamida keng yoritilgan. Bu mavzuni bayon etishda o’qish ko’nikmasini hamda so’z boyligini oshirishga doir strategiyalar ko’rib chiqilgan.

The semantics of flora in phraseological units and ITS problem in translation into Uzbek.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Umarxanova N.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
47
Дата создания:
2020-02-01 10:26:10
This research work is mainly about the linguocultural aspect of the English units with the floristic component. In the work all types of floristic (phytophoric, plant) phraseological units of the English language were discussed and analyzed. Some of the methods, namely, the method of phraseological identification, component analysis, analysis of dictionary and encyclopedic data, methods of description and interpretation, elements of statistical processing of the material were used in order to make the work more clear and understandable. The work aimed to study the linguistic and cultural characteristics of English phraseology with a floristic component and further analysis of phraseological units with this component and reached its plans at the end of the research work.

The stylistic analysis of the USE of slangs in fictions.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
To'xtaboyev N.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
66
Дата создания:
2020-02-01 10:24:36
Mazkur ish “The stylistic analysis of the use of slangs in fictions” deb nomlanib, unda jargonlarning badiiy asarlarda qo’lanilishini stilistik tahlilari muhokama etilgan. Ish tarkibiy jihatdan kirish, uch bob, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro’yxatidan iborat. Ishning birinchi bobida jargonlarning terminologik xususiyatlari haqida yoritib berilgan. Ikkinchi bobda stilistik tahlilni o'rganishning umumiy muammolari tahlil etilgan. Uchinchi bob jargon so’zlarining uslubiy qatlamlari tahliliga bag’ishlangan.

Language of emotion in the English and American literature.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rashidova Sh.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
74
Дата создания:
2020-02-01 10:23:14
this work is about the emotional side of speech. Current research work tried to determine the role and place of emotions in the language system, and consider the degree of expression of emotions in the language, consider the emotional function of the word, to produce a continuous sample of vocabulary expressing emotions in the work of D. Dumoree “Jamaica Tavern” to determine which language tools are used to express emotions to classify emotions according to their types. Here we can see several methods like, method of analysis of scientific literature, descriptive method, and comparative method. This works shows that the main sources of expressive emotions are lexemes. After analyzing the work "Tavern" Jamaica ", we have considered examples where the lexeme is a different part of speech.

Practice of vocabulary in teaching and learning in secondary schools.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Raxmatillayeva A.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
69
Дата создания:
2020-02-01 10:21:52
English has been replacing Russian as the most important foreign language in Uzbekistan since around 1991, especially after 2012, a facilitating factor being the growing perception that knowing English can increase one’s economic and social mobility. As Uzbekistan opens up with the four modernisations in the 1991s, entry into the United Nations Organisation in 2002, learning English has become more important and popular in Uzbekistan.

Using authentic video materials in teaching and developing vocabulary in EFL classes.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mamadaliyeva D.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
78
Дата создания:
2020-02-01 10:20:21
Presented graduation paper deals with the issue of using authentic video materials in mastering lexical materials and enhancing vocabulary in teaching English vocabulary. Theoretical part of the work describes general background of the terms vocabulary itself and authentic videos, particularly authentic video materials in language teaching. The purpose of the research is to show the effect of using authentic video materials as a method of teaching lexical materials in order to improve students’ vocabulary learning. Practical part of the work discusses the usage and the ways of implementation of authentic video materials into teaching and developing language skills as well as language aspects such as vocabulary.

The effect of children's literature with adolescents in the english as a efl classroom.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Baxodirova N.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
61
Дата создания:
2020-02-01 10:19:00
Mazkur bitiruv malakaviy ishda bugungi kunda ingliz tilini o’qitish jarayonlarida til o’rgatishning ilg’or usullaridan foydalanishning samarali natijalari haqida ma’lumot berilgan. Shu bilan birga talabalarga ingliz tilini xorijiy til sifatida o'rgatishda bolalar adabiyotidan foydalanish va bu usulning afzalliklari izohlab o’tilgan. Bolalar adabiyotidan foydalangan holda mashg’ulotlani olib borish zarurligi haqida nazariy va amaliy ma’lumotlar berilgan va ular turli, qiziqarli misollar yordamida keng yoritilgan. Bu mavzuni bayyon etishda amaliy mashg’ulotlarda interfaol usullardan foydalanish, ularni mustahkamlash uchun turli savollar va topshiriqlar berish usullari, mashg’ulotlarda uchraydigan ayrim qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yo’llari haqida to’liq ma’lumotlar berilgan.

Effectiveness of cooperative learning in teaching english.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdullayev F.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
64
Дата создания:
2020-02-01 10:17:28
Ushbu bitiruv malakaviy ishda ingliz tilini o’qitishda hamkorlikda o’rganishning kelib chiqish tarixi, mashg’ulotlarda qo’llash texnikalari va bosqichlari, hamkorlikda ishlashda guruhdoshlarga bo’lgan hurmatni shakillanishi, turli yoshdagi o’rganuvchilarga bu faoliyatningi ijobiy ta’siri, erkin muloqotni, ijodiy fikrlashni shakllantirishdagi roli haqida ilmiy ma’lumotlar keltirilgan va ulardan amaliy mashg’ulotlarda samarali foydalanish usullari keng yoritilgan va tahlil qilingan. Hamkorlikdagi faoliyatning turlari, guruh bo’lib ishlashda har bir guruh a’zolarining o’z vazifalari bo’lishi, turli xil interfaol usullardan va faoliyatlardan bir necha misollar keltirilgan.

Ot va sifat yasovchi suffikslarning konstruktiv, semantik va funksional xususiyatlari (ingliz, O`zbek, rus tillari misolida).


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Hasanova U.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
86
Дата создания:
2020-02-01 10:15:17
Suffixation is one of the most productive means in the process of enriching and widening of the word stock of English language. Determining the functional status of suffixation, as well as certain types of suffixes; suggesting multi-sided classification of suffixes based on structural, semantic, etymological, stylistic and functional features of suffixes; presenting basic models of suffixational lexemes; showing asymmetric peculiarities of certain types of suffixes are disclosed and productivity and non-productivity of suffixes; working out an effective technology, including a system of exercises of teaching word creation ways to the learners of English is the key purpose of this dissertation. I also tried to present some ways of translation issues of suffixes from English into Uzbek and vice-versa; the foremost technology of teaching the theme word creation (suffixes) to the learners of English as a second language.

The traditions of the short story writing in world literature and linguistic features of translation of short stories into different languages.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Valijonov Sh.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2018
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
115
Дата создания:
2020-02-01 10:13:36
In accordance with the new structure of the education system, “The eight-year compulsory education was extended to nine years; ten-year secondary schools were divided into nine –year general education and three years of secondary specialized education. The positive sight of this reform was that the pupils of secondary schools were given an opportunity to choose between pursuing an academic study and a vocational training after nine-year compulsory education. For this purpose, Academic Lyceums and Professional Colleges were set up, the former probing a deeper study of science, economics or law, preparing the deeper study for the university; and the latter enabling them to continue studying the subjects of general education, at the same time obtained a profession. Higher Education also became two stages baccalaureate and magistracy, which open way to university institutions – post-graduate or doctoral studies”.
Сообщить об ошибке Транслит