Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Nutaq madaniyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-07-03 12:15:22
“Nutaq madaniyati” fanini o’qitishdan asosiy maqsad ishtimoiy faoliyatning barcha sohalarida o’zbek nutqi madaniyatini yuksak darajaga ko’tarish va undan muloqot jarayonida professional darajada foydalanish uquvini shakllantirish va takomillashtirish bo’lib hisoblanadi. Tuzuvchi: Qurbonova G.N

Tibbiy psixologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-06-16 18:55:55
O’quv-uslubiy majmua – davlat ta'lim standarti va fan dasturida belgilangan talablar asosida tayyorlangan bo`lib, talaba tomonidan egallanishi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma, malaka va kompeten-tsiyalarni shakllantirishni, o’quv jarayonini kompleks loyihalash asosida kafolatlangan natijalarni olishni, mustaqil bilim olish va o’rganishni hamda nazoratni amalga oshirishni ta'minlaydigan bilim manbasi bo`lib, talabaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo’naltirilgan. o’quv –uslubiy majmuada kirish, ma`ruzalar va amaliy mashgulotlar mavzularining matnlari keltirilgan. Zamonaviy tekshirish usulllari va dars jarayonini takomillashtirishda interfaol usullar, testlar keltirilgan. Tuzuvchi: Qo`chqorov U.I.

Социологическое видение восточной цивилизации: генезис и дальнейшие перспективы


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сеитов Азамат Пулатович
Год издания:
2020
Номер УДК:
327(73+5-191.2) «1993/2009»
Дата создания:
2020-06-12 23:39:51
Цель исследования – состоит в научном обосновании влияния локальной цивилизации как сильного импульса и движущей силы на человеческую цивилизацию, основанную на системе духовно-нравственных принципов обществ Восточных стран, обоснование интегративного характера этого влияния, выявление существующих проблем в этом направлении и пути их оптимального решения в условиях информационного общества.

Товуқ эймериози ва пуллорозининг кимёвий профилактикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Худжамшукуров Ахтам Нурмаматович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.9:636:576.89
Дата создания:
2020-06-12 23:48:23
Тадқиқотнинг мақсади республиканинг паррандачилик хўжаликларида товуқ эймериози ва пуллорозининг эпизоотологик хусусиятлари ҳамда кимёвий профилактикасига асосланган олдини олиш тадбирларини такомиллаштиришдан иборат.

Jismoniy madaniyat va sport amaliy mashg`ulaotlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-06-12 23:22:51
Ушбу мажмуа жисмоний маданият ва спорт фанидан тиббиёт институти барча йуналишлари биринчи боскич талабалари учун тузилган. Мажмуада ўкўв материаллари, амалий машгулотлар, мустақил таьлим машгулотлари, глоссарий, фан дастури, ишчи фан дастури, бахолаш мезонлари кенг ёритилган. Фойдаланилган адабиётлар руйхати тузилган. Мажмуа фан дастурида курсатилган адабиётлардан хар бир йўналиш учун мавзулар алохида тузилган. Tuzuvchi: Xabibov B.D.

Jismoniy madaniyat va sport amaliy mashg`ulaotlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-06-12 23:16:26
Ушбу мажмуа жисмоний маданият ва спорт фанидан тиббиёт институти барча йуналишлари биринчи боскич талабалари учун тузилган. Мажмуада ўкўв материаллари, амалий машгулотлар, мустақил таьлим машгулотлари, глоссарий, фан дастури, ишчи фан дастури, бахолаш мезонлари кенг ёритилган. Фойдаланилган адабиётлар руйхати тузилган. Мажмуа фан дастурида курсатилган адабиётлардан хар бир йўналиш учун мавзулар алохида тузилган. Tuzuvchi: Ш.Ш.Хидоятов

Klinik аnаtоmiya va oxta


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-06-10 11:09:31
Ushbu o’quv- uslubiy majmua klinik anatomiya fani doirasida inson tanasi har bir sohasining qavatma-qavat tuzilishini, shu sohada joylashgan muayyan aʼzo va tuzilmalarning golotopiyasi, skeletotopiyasi, sintopiyasini, ularning shakli, tutgan oʼrni va oʼlchamlarining kishi yoshiga, jinsiga, qomatining tuzilishiga nisbatan hamda patologik jarayonlar natijasida oʼzgarishini, aʼzolarning qon bilan taʼminlanishi, innervatsiyasi va limfa tizimi xususiyatlarini klinika ehtiyojlariga, ayniqsa xirurgiya klinikasi talablariga muvofiq ravishda bayon qilishni, xirurgiya operatsiyalari texnikasi, ularni bajarish uchun qoʼllanuvchi asbob-uskunalarni, shuningdek fanning tarixi va rivojlanish istiqbollari masalalarini qamraydi hamda boʼlgʼusi umumiy amaliyot vrachlariga klinik fikrlash, kasallik va uning belgilarini asoslash hamda davolash usullarini tanlay olish uchun zamin yaratib beradi. Tuzuvchilar: Teshaev Sh.J, To’xsanova N.E, Hojiev D.Ya, Xasanova D.A.

Silga , zaxmga va viruslarga qarshi dori vositalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-06-08 17:21:02
Silning zamonaviy davolanishi negizida turli ta'sir mexanizmlariga ega bo’lgan ximioterapevtik vositalarni kombinatsiyada qo’llash yotadi. Silga qarshi vositalar, shilliq qavatlarda nisbatan parenximatoz organlar sil kasalligiga kuchliroq ta'sir ko’rsatadi. Sintetik silga qarshi vositalarning ta'sir doirasi juda tor bo’lib, asosan sil tayoqchasiga ta'sir etadi.

Лабораторный практикум по электротехника и основы электроники


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мирисаев А.У., Курбанов Р.Т.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
ТАСИ
Количество страниц:
88
Номер УДК:
Дата создания:
2020-05-26 18:38:12
Цель настоящего учебного пособия – оказать помощь студентам инженерно-технических специальностей высших учебных заведений в изучении курса общей электротехники и основы электроники. Лабо-раторный практикум содержит описание лабораторных работ по дисциплине «Электротехника и основы электроники» и методические указания к их выполнению.

Электротехника и основы электроники


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Курбанов Р.
Дата создания:
2020-05-26 18:21:57
Цель обучения электротехнического раздела дисциплины заключается в изложении теоретических и практических основ электротехники и электроники, постановке научных и технических задач, определения путей их решения на современном уровне.
Сообщить об ошибке Транслит