Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Гидродинамик жараёнларни жадаллаштириш асосида иссиқлик энергетикаси қурилмаларининг энергетик самарадорлигини ошириш усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бабаходжаев Рахимжан Пачеханович
Год издания:
2018
Номер УДК:
621.311:43.016
Дата создания:
2018-09-19 10:38:47
Жаҳонда иссиқлик энергетик қурилмаларида гидродинамик жараёнларни жадаллаштириш, конструктив элементларини такомиллаштириш ва бир нечта иссиқлик жараёнларини битта қурилмада амалга ошириш орқали самарадор технологиялар яратилмоқда. Шу жиҳатдан ривожланган мамлакатларнинг миллий энергетик дастурларида «гидродинамик жараёнларни жадаллаштириш орқали энергия ресурслар истеъмолига бўлган эҳтиёжни 20-25 фоизга қоплаш вазифаси белгиланган»

Никел киришма атомларига эга бўлган кремний асосида самарадорлиги юқори фотоэлементлар технологиясини яратиш ва олиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саитов Элёр Бахриддинович
Год издания:
2018
Номер УДК:
621.315.592
Дата создания:
2018-09-19 09:46:51
Тадқиқотнинг мақсади никел киришма атомларининг тартибланган микро ва наноструктураларга эга кремний материалини олиш технологияси асосида самарадорлиги юқори фотоэлементларни ишлаб чиқишдан иборат.

Автомобиль жоллары қурылысы тараўын жетилистириўде Tempus бағдарламаcының роли


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Б.Палўанов, Д.Жумамуратов, Б. Қосымбетов
Дата создания:
2018-09-10 10:09:40
Автомобиль жоллары қурылысы ҳәм автомобиль инженерлиги бойынша жаңа магистратура бағдарламасын ислеп шығыў атамасындағы TEMPUS бағдарламаcы проектиниң мақсети Өзбекстандағы 5 техникалық жоқары оқыў орнында, яғный Ташкент автомобиль жоллары институты, Жиззах политехника институты, Андижан машина қурылысы институты, Самарқанд мәмлекетлик архитектура қурылыс институты ҳәм Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде тараў қәнигелериниң жаңа аўладын таярлаўдан ибарат.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА УЧАСТКЕ КАНАЛА МЕЖДУ ДВУМЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ, ГДЕ ИМЕЮТ ЗАБОРЫ ВОДЫ


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимов Ш.Х, Сейтов А.Ж, Жумамуратов Д.К, Рахимова Ф.Ш.
Дата создания:
2018-09-10 09:58:45
Рассмотрим постановку задачи распределения воды на данном участке канала, учитывающую дискретность водоподачи при учете только запаздывания распространения расхода воды по длине участка канала.

Өндирис цехы схемасы ушын жумыс майданшасындағы балка ҳәм балкалы клеткаларын есаплаў ҳәм жойбарлаў


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тажибаев Ш.Дж., Осербаев З.О, Нажимов Ж.Б
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
QQDU
Количество страниц:
20
Номер УДК:
Дата создания:
2018-09-08 09:44:23
Қолланбада металл конструкциялары ҳаққында түсиник көрсетилген. Бул қолланбадағы қурылыс конструкцияларын есаплаўдағы тийкарғы мақсет, металл балкалар санаатлық ҳәм көпирлерди қурыўда, гидротехникалық қурылыста кеңнен қолланылыўы, аралық бастырма ямаса бастырма конструкциясынан туратуғын жүк өтериўши балкалар системасы балкалы клеткаларды статикалық ҳәм динамикалық салмақлардың, ҳәр қыйлы жағдайлардың тәсир етиўине қарап шекли жағдайларды анықлаў ҳәм балка клеткаларының типлерин таңлап алыў жумыслары көрсетилген.

Олтин, уран ажратиб олиш жараёнлари ва уларнинг экотизимга техноген улушини назорат қилишнинг ядро-физик услубларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Музафаров Амрулло Мустафоевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
543.53:539.163:621.039.586
Дата создания:
2018-09-08 08:47:11
Тадқиқотнинг мақсади технологик ва табиий наъмуналарнинг элементлар таркибини, уран изотоп таркиби ва унинг емирилишидан ҳосил бўлган маҳсулотлар, олтин, уран ва йўлдош металлар ажратиб олиш жараёнларининг назорати учун ядро-физик таҳлил усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

4Н47 «Нөкис-Ақманғыт» автомобиль жолының 5-9 км бөлегин IV категориядан II категориялы жолға өткериўдеги реконструкция жумысларының технологиялық процесслерин ислеп шығыў


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Қарайдаров Саламат
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
QQDU
Количество страниц:
60
Дата создания:
2018-09-06 11:36:46
Төсемелер беккемлиги ҳәм муддетли хызмет көрсете алыўы қурылыс процесслерине байланыслы болып өз орнында региондағы материалларға ислеў бериў олардң физикалық, химиялық қәсийетлери талап дәрежесине жеткизиў, төсемениң беккемлилик назариясына тийкарланған болыўы лазым. Сондай ақ жол төсемелерин қурыў процесслери шөлкемлестириўде заманагой машина ҳәм механизимлерди туўры таңлап олардан ақылға муўапық пайдаланыў жол төсемелери қурыў жеделлиги ҳәм қурыў мудетлерине салмақлы тәсир көрсетеди.

Ресурс тежамловчи кабел саноати чўзиш жиҳозлари учун назарий асаслари ва модеризациялаш методлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Цыпкина Виктория Вячеславовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
621.313
Дата создания:
2018-09-06 10:32:33
Тадқиқотнинг мақсади кабел чўзиш жараёнининг энергия самарадорлигини таъминловчи чўзиш машинасини такомиллаштириш ҳамда унинг параметрлари ва иш режимларини асослашдан иборат

Саноат корхоналарининг айланма сувларини қўзғалувчан қаттиқ насадкали мавҳум қайновчи қатламда совитиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исаходжаев Хайрулла Суннатуллаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
628.03
Дата создания:
2018-09-06 09:28:21
Тадқиқотнинг мақсади уч фазали мавҳум қайновчи қатламда содир бўлувчи гидродинамик ва иссиқлик жараёнларинимоделлаштириш ҳамда ва ҳавони мўтадиллаш тизимларида айланма сувларни совитиш учун қурилманинг рационал технологик параметрларини асослашдан иборат.

Индукцион печларни иссиқлик режимлари ва уларни энергия самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пўлатов Аброр Обидович
Год издания:
2018
Номер УДК:
621.365
Дата создания:
2018-09-05 15:38:59
Тадқиқотнинг мақсади индукцион печларнинг барқарор ва нотурғун иссиқлик иш режимлари ва параметрларини иссиқлик модели ёрдамида хисоблаш усулини такомиллаштириш ҳамда частотавий бошқарув тизимларини ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит