Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Тижорат банкларининг ликвидлилик даражасини ошириш методологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаев Алтинбек Янгибаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
336.711 (575.1)
Дата создания:
2018-06-14 11:09:38
Жаҳон мамлакатлари иқтисодиётининг барқарор суръатларда тараққий этиб бориши банк тизими ликвидлилигининг мустаҳкам даражада таъминланганлигига бевосита боғлиқдир. Бугунги кунда қатор мамлакатлар иқтисодиётида давом этаётган инқирозли вазиятлар хусусан, инвестицияларни жалб этишда миллий пул бозорлари фаолиятининг халқаро миқёсда интеграциялашуви кучайиши таъсирида мамлакат банк тизими ликвидлилик даражасининг заифлашуви, шунингдек, банкларнинг актив ва пассивлари номутаносиблиги натижасида миллий иқтисодиётларнинг рецессия томон юз тутиш ҳолатлари кузатилмоқда. Ҳозирда аксарият хорижий мамлакатлар банк тизимида инқирознинг салмоғи сезиларли даражада ортиб бормоқда. Хусусан, бундай салбий тенденциялар Греция, Ирландия, Португалия, Испания, Кипр каби мамлакатлар банк тизимида жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда.

Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупов Мухиддин Соатович
Год издания:
2018
Номер УДК:
339.13.024: 330.101.541 (575.1)
Дата создания:
2018-06-13 11:22:27
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни модернизациялаш шароитида қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат

Корхоналарда молиявий менежмент тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳ амдамов Омонулло Неъматуллаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
658.15(575.1)
Дата создания:
2018-06-12 12:34:02
Халқаро молия тизимининг такомиллашуви алоҳида мамлакатлар молия тизими ва унинг асосий бўғинларини мос равишда ривожлантириб боришни тақозо этмоқда. Мамлакатлар ўртасида халқаро капиталнинг ҳаракатланиши, йирик инвестицион лойиҳаларни биргаликда амалга ошириш, компания ва корпорацияларнинг ўзаро молиявий муносабатларини самарали ташкил этиш, молия бозорини ривожлантириш каби муҳим вазифаларни амалга оширишда замонавий молиявий бошқарув механизмини жорий этиш алоҳида аҳамиятга эга.

Фонд бозори активларини баҳолаш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Худойқулов Хуршид Хуррамович
Год издания:
2018
Номер УДК:
36.761 (575.1)
Дата создания:
2018-06-12 12:26:26
Глобаллашув жараёнлари тезлашиб бораётган ҳозирги даврда йирик инвестиция компаниялари ўз маблағларини ривожланган мамлакатларга нисбатан ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётига икки баробар кўпроқ йўналтирмоқда. Юқори суръатлар билан ривожланаётган мамлакатларда инвестиция оқимининг ўсишига қарамай, фонд бозорларини капиталлашуви, шаффофлик, ликвидлик, қимматли қоғозлар нархларининг ўзгарувчанлиги, транзакция ҳаражатларининг юқорилиги каби омиллар активларни баҳолашнинг оптимал усулидан фойдаланиш жараёнини қийинлаштирмоқда. Дунё фонд бозорларидаги активларнинг кескин тебраниши ривожланаётган мамлакатлар фонд бозорларининг капиталлашув даражасининг йилдан-йилга ошиб бораётганлиги билан изоҳланади.

Миллий маҳсулот ҳажми, таркиби ва ҳаракат шакллари ўртасидаги ўзаро боғлиқликнинг назарий-услубий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаев Суюн Артиқович
Год издания:
2018
Номер УДК:
338+31 (575.I)
Дата создания:
2018-06-09 11:26:55
Тадқиқотнинг мақсади миллий маҳсулотнинг мазмуни, яратилиш жараёнлари ва кўпайтириш омилларини ёритиш, унинг таркибий қисмлари ўртасидаги боғлиқлик ва уларнинг ҳаракат шаклларини такомиллаштириш орқали ЯИМ ҳажми ҳамда ўсиш суръатларини таъминлашга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Иқтисодиётни модернизациялаш моделларининг назарий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махмудова Гулжахон Нематджоновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
338.4:339.727.22 (575.1)
Дата создания:
2018-06-08 17:22:46
Жаҳон амалиётида миллий иқтисодиётни модернизациялаш ва таркибий ўзгаришлар дастурини амалга ошириш орқали аксарият ривожланган мамлакатлар инновацион омилларга асосланган барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаганлар. Бу борада Япония, Германия, Корея Республикаси, Хитой Халқ Республикаси иқтисодиётни модернизациялаш стратегияларини амалга ошириш асосида барқарор иқтисодий ўсиш суръатига эришган ҳамда иқтисодиётда чуқур таркибий ўзгаришларни амалга оширган. Ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида иқтисодиётни модернизациялаш ва унинг таркибини диверсификациялаш асосида инновацион тараққиёт йўлига ўтиш вазифалари ҳал этилмоқда.

Кичик бизнес субъектларини кредитлашнинг услубий ва амалий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алимардонов Илхом Музрабшохович
Год издания:
2018
Номер УДК:
336.77:334.75 (575.1)
Дата создания:
2018-06-06 10:31:53
Тадқиқотнинг мақсади, Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес субъектларини тижорат банклари томонидан кредитлашнинг услубий ва амалий асосларини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклифлар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Иннoвациoн ривoжланиш негизида барқарoр иқтисoдий ўсиш механизмини такoмиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шакирoва Фарoғат Бoлтаевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
338.22.01(575.2)
Дата создания:
2018-06-04 12:46:33
Тадқиқoтнинг мақсади иннoвациoн ривoжланиш негизида барқарoр иқтисoдий ўсишни таъминлаш механизмини такoмиллаштириш юзасидан илмий таклиф ҳамда амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан ибoрат.

Ayдитoрлик текширyвлaри жaрaёнидa ички нaзoрaт тизимини бaҳoлaш метoдoлoгиясини тaкoмиллaштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Илxaмoв Шaвкaт Ислaмoвич
Год издания:
2018
Номер УДК:
657. 6 (575. 1)
Дата создания:
2018-06-01 14:44:04
Жaҳoн aмaлиётидa ички нaзoрaт тизимини тaртибгa сoлиш қoнyн билaн белгилaнгaн. 2002 йилдa «Sarbanes Oxley» (Сaрбейнс Oксли) қoнyнининг қaбyл қилиниши AҚШ дaвлaт oргaнлaрининг кoрпoрaтив бoшқaрyв мaсaлaлaрини тaртибгa сoлишдa кaттa aҳaмият кaсб этмoқдa. Ушбy қoнyндa aкциядoрлик жaмиятлaридa xaлқaрo тaлaб-лaргa жaвoб берaдигaн ички нaзoрaт тизимини тaшкил этиш нaзaрдa тyтилгaн. Xўжaлик юритyвчи сyбъектлaрдa ички нaзoрaт тизимини тaшкил этиш вa ушбy тизимни ayдит жaрaёнидa бaҳoлaшнинг метoдoлoгик aсoслaри xaлқaрo мoлиявий тaшки¬лoтлaр ҳaмдa xaлқaрo ayдит стaндaртлaри тaлaблaри aсoсидa тaкoмиллaштирилмoқдa.

Агросервисни ривожлантириш асосида қорамолчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абруев Акмал Исмаилович
Год издания:
2018
Номер УДК:
636.08/088
Дата создания:
2018-05-30 10:42:01
Жаҳон иқтисодиёти амалиётида чорвачилик тармоғи қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг йирик фойдаланувчиси ҳисобланади. Глобал кўламда қараганда қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти қийматининг 40 фоизига яқини чорвачилик тармоғига тўғри келмоқда. Аҳоли сони ва уларнинг даромадлари ўсиши, диетик талаблар ва турмуш тарзи ўзгариши натижасида чорва маҳсулотларига бўлган талаб ортиб бормоқда. Манбаларда таъкидланишича, “2030 йилга бориб, ривожланаётган давлатларда чорва маҳсулотларига жами талаб 2 баробарга ортиши кутилмоқда”.
Сообщить об ошибке Транслит