Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида туризм соҳасини инновацион ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ким Татьяна Валерьевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
338.48(584.4)
Дата создания:
2019-09-09 15:28:24
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида миллий-маданий мерос, минтақавий ва туризм соҳаларининг инновацион ўзига хос хусусиятлари асосида туризм соҳасини ривожлантириш бўйича таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Иннoвaциoн тexнoлoгиялaр acocидa caнoaт кoрxoнaлaрининг рaқoбaтбaрдoшлигини oшириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ким Витaлий Гeннaдьeвич
Год издания:
2019
Номер УДК:
338.24:331.6 (575.1)
Дата создания:
2019-09-05 15:27:27
Тaдқиқoтнинг мaқcaди Ўзбeкиcтoн Рecпубликacи caнoaт кoрxoнaлaри-нинг рaқoбaтбaрдoшлигини иннoвaциoн тexнoлoгиялaр acocидa oшириш бўйича уcлубий ёндaшув вa aмaлий тaвcиялaрни ишлaб чиқишдан иборат.

Пахтачиликда агротехник тадбирлар иқтисодий самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азизкулов Бахтиёр Хушвактович
Год издания:
2019
Номер УДК:
631.16:626.81 (575.1)
Дата создания:
2019-09-05 13:03:14
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида пахтачиликда агротехник тадбирлар иқтисодий самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Деҳқон хўжаликларида ишлаб чиқаришни диверсификациялаш йўналишлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Самиева Гулноза Тохировна
Год издания:
2019
Номер УДК:
631.115.1:338.43 (575.15)
Дата создания:
2019-09-05 12:57:56
Қишлоқ хўжалигида маҳсулот ишлаб чиқа-ришни диверсификациялаш орқали деҳқон хўжаликларини ривожлантириш юзасидан илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистон ҳудудларида туристик-рекреация объектларидан самарали фойдаланиш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мирзаев Абдуллажон Топилович
Год издания:
2019
Номер УДК:
338.48.796.5 (075)
Дата создания:
2019-08-23 15:35:58
Тадқиқотнинг мақсади мамлакатимиз ҳудудларида туристик-рекреация объектларидан самарали фойдаланиш механизмини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Mahsulot eksporti salohiyatini oshirishda tadbirkorlikning roli


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Isroilov Feruz
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
70
Дата создания:
2019-08-21 17:05:57
Respublika hududlarida tadbirkorlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, turli imtiyoz va yangilliklar berilayotganligi tufayli ular ichki bozorni iqtisodiyotning o‘zgaruvchan talablariga mos mahsulotlar bilan to‘ldirayotganligi bu sohani yanada kengaytirishni rag‘batlantirishga yaratilgan imkoniyatlar evaziga bo‘lganligini takidlash joiz.

Kichik bisnesning rivojlanish imkoniyatlariga tizimli yondashuv


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Raxmonov Doston
Характер издания:
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
86
Дата создания:
2019-08-21 17:03:16
Mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiyiqtisodiy islohotlarning xozirgi boskichida xizmat kursatish, servis, kasanachilik va kichik biznes va xususiy tadbirkorlik soxalarini rivojlantirishga ustuvor yunalish sifatida karalmokda.

Korxonalarda mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish omillari va ko’rsatkichlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
F.Djalilov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
98
Дата создания:
2019-08-21 17:00:01
Ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyotining rivojlanish jarayonida mehnat resurslaridan samarali foydlanish yo’nalishlarini aniqlash, kelajakda mehnat amaradorlgini oshirishning shart-sharoiti bo’lib hisoblanadi.

Hududlarda sanoatini rivojlantirish orqali bandlikni ta’minlash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Majidov Doston
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
74
Дата создания:
2019-08-21 16:56:29
Mamlakatimiz mustaqillik davrdan to hozirga qadar xalq xo’jaligining barcha tarmoqlarida muhim o’zgarishlar sodir bo’lmoqda. Korxonalarda mehnatni tashkil etish va uning samaradorligini oshirish yo’llari muhim muammolardan biri bo’lib qolmoqda. i

Lizing-agror sohada ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni takomillashtirish uslubi sifatida


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sharipov Sardor Begmahmat o`g`li
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
SamDu
Количество страниц:
100
Дата создания:
2019-08-21 16:17:45
Bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakat iqtisodiyotida chuqur o’zgarishlarga erishish, lizing munosabatlari va uning qishloq xo’jalik investitsion faoliyatiga ta’sirini o’rganish, iqtisodiyot sohalarida tadbirkorlikni rivojlantirish va ularni yangi mexanizmlar orqali cheklangan moliyaviy resurslardan iloji boricha ko’proq samara olib foydalanishga harakat qilinadi.
Сообщить об ошибке Транслит