Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

МАДАНИЯТШУНОСЛИК


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
F. Dadaboev
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-09-03 14:47:20
Mazkur ma`ruzalar madaniyatshunoslik fani predmeti, asosiy qonuniyatlari, arxaik, antik, o`rta asrlar, diniy,texnogen, Sharq uyg`onish davri, Temuriyla, o`zbek xonliklar va Rpssiya istilosi davri o`zbek xalqi madaniyati, milliy istiqlol va O`zbekistonda madaniy taraqqiyot kabi masalalarni yoritilgan va bu xaqida so`z yuritilgan.

Қорақалпоғистон ҳайкалтарошлигининг шаклланиши ва ривожи (XX аср 60-йиллари - XXI аср бошлари)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамбеткадиров Ғайратбай Аманбаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
73.03(575.172) |19-20| (043.3)
Дата создания:
2018-05-30 11:52:01
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Замонавий жаҳон санъатида рўй бераётган глобал ўзгаришлар санъатнинг кўплаб тушунчалари ва бадиий мезонларини қайта кўриб чиқишни талаб этмоқда. Постмодернизм санъатнинг етакчи фалсафаси сифатида визуал санъатда инсталляция, перформанс, видео-арт каби янги шакллар ва жанрларнинг таркиб топишига олиб келди.

Наманган яллачилик санъати анъаналари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турғунова Насиба Маматовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: 78.087.612:398.8(575.123)(043.3)
Дата создания:
2018-04-04 11:14:20
Замонавий жаҳон этномусиқашунослигида халқларнинг ўзлигини англатувчи асрий мусиқий анъаналари, уларнинг тарихий шаклланиш омиллари, эстетик моҳияти ва тадрижий ривожланиш қонуниятлари устувор йўналишлардан бири бўлиб турибди. Бунда айниқса яратувчанлик тимсоли бўлган аёл (она)лар мусиқа ижодига хос парда-оҳанг ва ритм хусусиятларини тавсифлаш, уларни юзага келтирган бирламчи манбааларни аниқлаш, ҳамда кўп асрлик гендерлик ананаларининг миллий мусиқа ривожида тутган ўрнини ёритиб бериш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Хоразм амалий безак-санъатининг ривожланиш тарихи (XVI аср – XX аср бошлари)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаев Машариб Сайдаматович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 745/749 (09) (575.171) (043.3)
Дата создания:
2018-04-04 11:08:23
Жаҳон санъатшунослигида миллий маданий мерос, хусусан, халқ амалий санъати, унинг асрий анъаналари, тарихий шаклланиш босқичлари, бадиий хусусиятлари ва ўзига хосликлари, халқ амалий санъатининг анъаналарини сақлаб қолиш, бадиий жиҳатдан янада бойитиш ва кенг тарғиб қилиш устувор йўналишлардан биридир. Қадриятларимизнинг ажралмас қисми бўлган халқ амалий санъати, унинг ривожланиш босқичлари ва ўзига хос хусусиятларининг тадқиқи ҳам соҳанинг ривожини таъминловчи муҳим омиллардан ҳисобланади.

Jahon san'ati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2018-02-27 10:49:29
Jahon tarixi fanini o'rganishda Jahon mamlakatlari xalqlarining san‘ati tarixiga bevosita murojat etamiz. Insoniyat tarixi madaniyati va san’atining rang-barangli,bir necha ming yillik o’tmishi bilan kishini o’ziga jalb etadi. Uzoq o'tmishdanoq turli diniy qarashlarga turlicha ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda yashagan turli xalqlar o'ziga xos madaniyat va san’at durdonalarini yaratib bizgacha yetkazib qoldirishgan.Jahon san’ati tarixini o’rganar ekanmiz buning yaqqol dalillariga guvoh bo'lamiz. Jahon madaniyati va san’ati taraqqiyotiga o’zbek xalqi ham munosib hissa qo'shgan. Mamlakatimizda mavjud san’at durdonalari jahon olimlari tomonidan nihoyatda yuqori baholangan.

Маданий-маърифий фаолият асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алимова Ш.Х. Бекмуродов М.Б
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2006
Издательство:
Количество страниц:
130
Номер УДК:
Дата создания:
2018-02-20 15:18:57
Мазкур фан тарих, фалсафа, маданиятшунослик, этика, эстетика, педагогика, психология, диншунослик, санъатшунослик каби умумтаълим предметлари билан узвий боғланиб, барча ихтисослик предметлари учун ўзига хос билимлар пойдевори сифатида хизмат қилади.

«Soch turmaklash san’ati»


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Jalilova F
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Ilm-ziyo
Количество страниц:
104
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-31 12:45:47
Soch turmaklash san’ati» fanidan ushbu qo‘llanmada soch turmagi badiiy jarayoni alohida san’at turi sifatida ko‘rib chiqiladi. Soch turmagini modellashtirish va uning badiiy bezagi hamda kompozitsiyasini yaratish, shuningdek, shaklini hosil qilish ishlari nazariy jihatdan ko‘zdan kechirilib, amaliy tavsiyalar bilan boyitilgan. Ushbu qo‘llanma muallif tomonidan yozilgan «Grim» qo‘llanmasining bevosita davomi hisoblanadi, sababi badiiy soch turmagi ham grim kabi badiiy obraz yaratishga xizmat qiladi. Ushbu kitob barcha san’at sohasi bilan qiziquvchilar, amaliyotchi sartarosh-stilistlar uchun mo‘ljallangan.

Solfedjio


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
N.F. Rajabova
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Niso-poligraf
Количество страниц:
152
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-31 12:39:28
Solfedjio – musiqiy ta’lim tizimidagi asosiy fanlardan bo‘lib, o‘qituvchilarning musiqiy qobiliyatini rivojlantirishda kuyni tinglashga o‘rgatish, uni his etish va tushunishlarida yordam beradi. Solfedjio fanida musiqa nazariyasi, garmoniya, polifoniya va musiqiy asarlar tahlili kabi nazariy fanlar amaliy o‘zlashtiriladi.

Xаlq qo'shiqlаri vа Mаrosim qo'shiqlаri


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Hауdаrov J.
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-10-19 12:07:51
Biz Xitoуning xаlq qo’shiqlаri to’g’risidа , shuningdek uning аlohidа ko’rinishlаri vа turlаri hаqidа mа’lumot bermoqdаmiz, nаfаqаt ulаrning turlаri imkoniуаtlаri, qo’shiqlаrning mаzmuni hаqidа bауon qilаmiz. Уаnа tаlаbаlаrgа Xitoуdаgi hаr bir sulolаning mаdhiуаlаri vа аjdodlаr shаrаfigа ауtilgаn bаg’ishlovlаrni hаm tаqdim etаmiz.

The National Academic Drama Theatre of Uzbekistan


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sultonova Shoira
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-10-13 11:35:47
Uzbek National Academic Drama Theatre was founded on February 27, 1914. The theatre has begun to work in Tashkent since 1931.
Сообщить об ошибке Транслит