Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Умуртқа поғонаси ўқи деформацияларидаги неврологик бузилишларни комплекс баҳолаш, даволашни оптималлаштириш масалалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Таджиев Мирхотам Мирхашимович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.711.9: 616.8-07-08-008.6: 616.83
Дата создания:
2020-08-10 20:35:06
Тадқиқотнинг мақсади: клиник-неврологик, нейрофизиологик ва биокимѐвий маълумотларни ўрганиш асосида УПЎД даражасига боғлиқ ҳолда неврологик асоратлари аниқлаш, консерватив даволашнинг самарали усулини ишлаб чиқиш ва жорий этишдан иборат.

Тажрибада иккиламчи иммун танқислигида янги яллиғланишга қарши ўсимликлар йиғмаларини иммуномодуляция хусусиятларини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джуманиязова Насиба Сатимбаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
615.32 - 616-097:616-002-092
Дата создания:
2020-08-06 21:30:17
Тажрибада иккиламчи иммун танқислигида янги яллиғланишга қарши ўсимликлар йиғмаларини иммуномодуляция хусусиятларини аниқлашдан иборат

Етилмаган хомиладорликда қоғоноқ суюқлигининг муддатидан олдин кетишини прогноз қилиш ва олдини олиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шавази Наргиз Нуралиевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
618.514.8-07
Дата создания:
2020-08-04 14:39:44
Тадқиқотнинг мақсади ҳомиладор аёлларда амниотик суюқликнинг муддатидан олдин оқиши прогнози ва олдини олиш оптимал усулларни ишлаб чиқиш.

Бехчет касаллигининг иммунологик ва морфологик хусусиятлари, ҳамда даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раджабова Юлдуз Назимовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.13/14-002.151:612.017.1:611-085
Дата создания:
2020-08-04 14:35:22
Тадқиқотнинг мақсади иммунологик ва морфологик хусусиятлар асосида Бехчет касаллигини ташхислаш ва даволаш учун мақбул усулларни ишлаб чиқишдан иборат.

Марказий асаб системасининг перинатал зарарланиши булган болаларда даволаш-диагностик ва реаблитационтактикани комплекс бахолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Игамова Саодат Суръатовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616-007.1:616.831-053.37
Дата создания:
2020-07-27 17:29:42
Тадкикотнинг максади: гипоксик генезли марказий асаб тизимини перинатал шикастланган эрта ёшли болаларда клиник-неврологик окибатларини бах;олаш, ташхислаш ва реабилитация тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Тизза қопқоғининг ностабиллигини ташҳислаш ва каминвазив жарроҳлик даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маматкулов Комилжон Марданкулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.8-616.1-615.2.03-615.8.
Дата создания:
2020-07-25 13:21:30
Тадқиқотнинг мақсади тизза қопқоғининг ностабиллигида замонавий ташҳислаш усулларини қўллаш ва жарроҳлик даволаш усулларини такомиллаштириш орқали анатомо-функционал натижаларни яхшилашдан иборат.

Билак суяклари битмаётган синиқлари ва сохта бўғимларини комплекс хирургик даволаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахимов Анвар Меликмуротович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.717.4-001.59-089
Дата создания:
2020-07-25 13:17:29
Тадқиқот мақсади билак суяклари битмаётган синиқлари ва сохта бўғимларини патологик ўчоқ хусусияти, унинг локализацияси ва даволашга комплекс ёндошув орқали натижаларни яхшилашдан иборатдир.

Сон-тизза ости-болдир артериал сегменти окклюзияларини жарроҳлик йўли билан даволашда in situ аутовеноз шунтлаш усули


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Расулов Улугбек Абдугафурович
Год издания:
2020
Номер УДК:
[616.137.83:616.137.86]-089:616.14
Дата создания:
2020-07-13 11:45:41
Тадқиқотнинг мақсади in situ усулида аутовеноз шунтлаш йўли билан сон-тизза ости-болдир сегмент артериялари зарарланган беморларни даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Ёши кекса беморларда сигмасимон ичак буралишини даволаш тактикасини яхшилаш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Носиров Музаффар Мадаминович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.349-089/.345-053.9
Дата создания:
2020-07-13 11:43:30
Тадқиқотнинг мақсади хирургик тактикани оптималлаштириш йўли билан кекса ёшдаги беморларда сигмасимон ичак буралишини хирургик усулда даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Митрал клапан етишмовчилигининг хирургик коррекцияси ва диагностикасини чап қоринча ремоделланиш жараѐнларини ҳисобга олган ҳолда мукаммаллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пулатов Лазизжон Абдухамидович
Год издания:
2020
Номер УДК:
[616.126.422:616.124.2.001.57]-089
Дата создания:
2020-07-09 11:33:42
Тадқиқотнинг мақсади митрал етишмовчилик ва унинг асоратлари диагностикасини такомиллаштириш ва реконструктив-қайта тиклаш амалиѐтларининг самарали усулларини ишлаб чиқиш йўли билан хирургик даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит