Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Rossiya Federatsiyasi ryazan oliy havo-desant qo‘mondonlik bilim yurtida havo-desant qo‘shinlari taktik qo‘mondonligi mutaxassisligi bo‘yicha harbiy kadrlarn.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
S.N.Botirov
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 17:26:54
Ryazan oliy havo-desant qo‘mondonlik bilim yurti 1918 yil 18 noyabrda birinchi bo‘lib sovet bazasidagi ryazan piyoda qo‘shinlari bosqichida tashkil etilgan (1-rasm). Bilim yurti asosiy bo‘linmalarini bilim yurti boshqarmasi, kursantlar batal’oni, o‘quv va ilmiy ishlar bo‘limi, o‘quv jarayonini ta’minlash batal’onini o‘z ichiga oladi.

Замонавий зенит ракета-пушкали комплекс “панцирь-с1” хақида умумий маълумотлар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Х. А. Болтаев
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 17:25:43
Охирги пайтлар ҳарбий конфликтларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, келгусида бўладиган урушлар олдингига нисбатан қаршилиги юқори, ҳажмий, манёврчан, хаво- ер хусусияти билан бирга ҳаво-космик фазосида ҳам операциялар (жанговор харакатлар), қуруқликда, денгизда, шунингдек, стратегик инициативни ушлаб туриш ва қуршаб олишда ўткир кураш олиб бориш, бирданига шароитни ўзгариши ва ҳарбий ҳаракатларни олиб бориш турлари билан хусусиятланади. Буларда ҳаво куч (хаво-космик) ва воситалари билан хужум қилиш урушнинг асосий мақсадларига эришишни ҳал қилувчи ўрнини эгаллайди, ҳарбий ҳаракатларнинг театри эса ҳаво-космик фазосига ёйилади, бу ерда курашаётган томонлар ўзларининг стратегик, оператив ва тактик вазифаларини бажаради. Бу хулосалар чет эл давлатлар ўз қуролли кучларида стратегик ва оператив концепцияларини қўллаши билан изохланади

O’zbekistonda avtomobil sanoatini rivoji


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Samiev G.S.
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 16:50:17
O’zbekiston Respublikasi – dunyoning 200 dan ortiq mamlakati va hududi orasida nihoyatda muhim o’rin egallagan tabiiy resurs va ishlab chiqarish potensialining ko’pgina ko’rsatkichlari bo’yicha jahon iqtisodiyotidan joy egallagan yorqin mamlakat. Hududi jihatidan 55 va aholi soni jihatidan 39-o’rinni egallagan holda O’zbekiston:

Tank va jangovar mashinalar qurol-aslahalarini avtomatik boshqarish tizimlarining rivojlan ishistiqbollari


 
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
B.R. Muxitdinov
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 16:48:49
Zamon rivojlanib borarekan, tabiiyki harbiy mojarolar, xarxil turdagi harbiy xavf-xatarlar xam dolzarb mavzuga aylanib boraveradi. Bu esa o‘z navbatida anashu xatarni yuzaga keltirishi mumkin bulgan boskinchi, yovuzkuchlargaqarshimunosibkurashaolishimkoniyatiniberadiganmukammalharbiytexnikavakurol-yaroklarniyaratishvaularningturlariniboyitibborishgabo‘lganehtiyojlarniyuzagakeltiradi. Buninguchunesabirjoydato‘xtabqolmasdanyuqoritaraqqiyetgandavlatlardagiharbiytexnikavaqurol-yarog‘larnio‘rganishvayurtimizdagimavjudharbiytexnikavaqurol-yarog‘larbilantaqqoslash, ulardagiafzaltomonlarihamdabartarafetishlozimbo‘lgankamchiliklarnianiqlashbilanmamlakatimizningprofessionalarmiyasimudofaasaloxiyatinizamonaviyharbiytexnikavaqurol-yarog‘bilanmutanosiblashtirishlozimdir.

Персоналини бошқариш тизимларини такомиллаштириш йўллари


 
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Б.М. Ахмедов
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 16:45:45
Ҳар қандай корхона ва ташкилотни ривожлантиришнинг стратегик вазифалари ва қисқа муддатли режаларини амалга ошириш унинг персонали (ходимлари) томонидан, яъни жалб қилинадиган инсон ресурслари томонидан кўпинча ишлаб чиқариш функциялари деб аталувчи муайян саъй-харакатларнинг бажарилишини назарда тутади. Ишлаб чиқаришдаги хулқ-атвор атамасини ишлатиш анча тўғрироқ бўлади, чунки у ўзига фақат техникавий кўникмаларни (станокда, компьютерда ишлай олиш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотни билишни) эмас, балки хулқ-атворга дойр кўникмаларни (мижозга муносабат, катта куч сарфи билан ишлай олиш ва шу кабиларни) хам назарда тутади. Мазкур ишлаб чиқаришдаги хулқ-атвор ташкилот фойдаланадиган моддий ва табиий ресурсларга, унинг тузилиши ва маданиятига боғлиқ бўлади, лекин биринчи навбатда ташкилий мақсадлар билан белгиланади. Масалан, итальян таомларига ихтисослашиш ҳисобига даромад олишни 20% кўпайтиришга эришган рестораннинг ошпазлари итальян таомлари рецептларини яхши билишлари ва шундай таомлар тайёрлаш кўникмаларига эга бўлишлари лозим. Официантлар эса итальян таомларининг хусусиятларини хўрандаларга зўр ихлос билан тушунтира олишлари, таомлар ва виноларни тавсия қила билишлари даркор ва хоказо

XXI – asrdagi zamonaviy mintaqaviy mojarolarda «gibrid urushini» olib borilishi


 
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
G‘.T. To‘raev
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 16:44:10
Biz urushni tasavvur qilganda ehtimol ko‘pchilikning ko‘z oldiga ikkinchi jahon urushi haqidagi filmlardagi manzaralar, “Ura” deya miltiq ko‘tarib hayqirib ketayotgan askarlar, tanklar, katyushalar, qulab tushayotgan samolyotlar, yaradorlar, ularning to‘s-tupoloni va boshqalar keladi. Urushni shunday tasavvur qilish balki bizning baxtimizdir. Chunki haqiqiy harbiy urush qandayligini ko‘rganlar biladi.

Типичные ошибки при изучении русского языка


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Каримова М.С.
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 16:40:24
Изучение русского языка – не настолько сложная и невыполнимая задача, как может показаться на первый взгляд. Для того чтобы добиться желаемого успеха, необходимо правильно организовать рабочий процесс и постараться избегать распространенных ошибок. К сожалению, сегодня на каждого из нас негативно воздействует реклама, которая в большинстве своем довольно абсурдна

Сифатли муҳандислик таълими - муваффақият гарови.


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абдусаттаров Н.
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 16:39:18
Ҳарбий - муҳандислик таълими ҳамма вақт ҳарбий кадрларни тайёрлаш тизимидаги муҳим компонентлардан бири бўлиб келган. Қадим замонлардан бошлаб ҳарбий муҳандисларни мудофаа истеҳкомларини қуриш ва қуруқликдаги қўшинларда мина ишларига ўқитиш ва кейинчалик артиллерия ва авиациянинг турли йўналишларида ўқитишга ҳам, қўмондонлик кадрларини тайёрлаш қаторида, жиддий аҳамият берилган. Ҳарбий - муҳандислик таълими ўзининг олдига қўйган мақсадлари, таълим мазмуни, шакллари ва ўқитиш услубиётлари (методлари) бўйича олий ҳарбий таълимнинг махсус, яъни специфик тури ҳисобланади. Булар аввалом бор, ҳарбий-муҳандислик фаолиятининг ўзига хос характери ва хусусиятлари билан боғлиқдир.

Применение методов инновационных технологий при контроле знаний курсантов во время занятий


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Усманова Д.Т.
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 16:22:29
В виду неуклонного развития общества не ослабевает потребность в совершенствовании учебного процесса. Содержание образования составляет систему знаний, умений, навыков, черт творческой деятельности, мировоззренческих и поведенческих качеств личности, которые обусловлены требованиями общества и к достижению которых должны быть направлены усилия обучающих и обучающихся. Для повышения мотивации к познавательной деятельности и информационной обеспеченности курсантов необходимо использование в образовательной деятельности инновационных технологий.

Оммавий очиқ онлайн курслари таълим ривожланиш тенденцияси


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Парпиева
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 16:20:53
Биз шиддат билан ўзгарувчи оламда яшаяпмиз-ки бунда ахборот ва коммуникацион технологияларининг ривожланишида мантиқий ўзгариши кўп ҳолатларни белгилаб беради. Бунга жиддий равишда педагог авлодлари ҳамда таълим олувчи авлодлар орасидаги қарама қаршиликнинг мавжудлигидир. Замонавий мактаб ўқувчилариниҳамда талабаларини “рақамли авлод”, “рақамли олам аборигенлари” деб номлаш мумкин. Ёшлар катта оқимдаги ахборотларни, ахборот ва коммуникацион технологиялари билан ишлашни таъминловчи кўпсонли қурилмаларини тезда ўзлаштириб шиддат билан олдинга интилмоқда. Яшаш ҳамда меҳнат шароитининг тубдан ўзгариши сабабли олдинги авлодга доимо қайта ўқиш ва мослашишига тўғри келади. Бугунги кунда жамият йўналишининг ривожида мувафаққиятли инсон – бу зарур бўлган ахборотни тезда топа оладиган ва уни турли масалалар ечими учун самарали фойдалана оладигандир.
Сообщить об ошибке Транслит