Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўрта Осиё тоғ дарёларида кам сувли йиллар ва уларни шакллантирувчи иқлимий шароитлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тургунов Данияр Маннапжанович
Год издания:
2019
Номер УДК:
551.48 (551.482)
Дата создания:
2019-11-12 11:14:01
Ўрта Осиё тоғ дарёларида кам сувли йилларнинг шаклланишига иқлимий шароитнинг таъсирини баҳолаш ҳамда кам сувли йилларни сув хавфсизлиги бўйича гуруҳлаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Аҳоли географияси ва демография асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Хидиралиев К
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
146
Номер УДК:
60.7
Дата создания:
2019-10-09 12:41:45
Ушбу ўқув қўлланмада иқтисодий ва ижтимоий географиянинг асосий тушунчаларидан бири бўлган аҳоли ва у билан боғлиқ бўлган жараёнлар қамраб олинган. Бунда, аҳоли географияси ва демография асослари ва унинг редмети, вазифалари, аҳолининг демографик ижтимоий ҳаракатлари, аҳолининг этник ва ижтимоий таркиби, меҳнат ресурслари ва улардан фойдаланиш, аҳолининг жойлашуви ва унинг географик шакиллари, аҳоли ривожланишининг қонуниятлари атрофлича ўрганилган ва таҳлил қилинган.

Жануби- Ғарий Осиё давлатлари хўжалигининг географик таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
О.Умирова
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
56
Дата создания:
2019-10-09 12:22:30
Жануби-ғарбий Осиё мамлакатларининг асосий ундирувчи саноат тармоғи, шубҳасиз нефт қазиб чиқариш ва уни қайта ишлашдир. Форс қўлтиғи мамлакатларида маскур саноатнинг нақадар катта аҳамиятга эгалигини қуйидаги кўрсаткичлар ҳам билдиради: агар жаҳонда бир йилда ҳар бир аҳоли жон бошига 5 т дан нефт қазиб чиқарилаётган бўлса, бу мамлакатларда ушбу кўрсаткич 3.3 минг т дан кўпроқни ташкил этмоқда.

O`zbekiston tаbiiy geografiyasing o’rganish ob`yekti, maqsadi, vazifalari.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-08-24 10:09:48
O`zbеkistоn O`rtа Оsiyoning mаrkаziy qismidа jоylаshgаn. Uning hududining аsоsiy qismi Аmudаryo bilаn Sirdаryo оrаsidа bo`lib, mo`tаdil vа subtrоpik iqlim mintаqаlаridа o`rnаshgаn. O`zbеkistоn jаnubi-shаrqdа Tоjikistоn bilаn, shаrqdа Qirg`izistоn bilаn, shimоl vа shimоli-g`аrbdа Qоzоg`istоn bilаn, jаnubi-g`аrbdа esа Turkmаnistоn bilаn chеgаrаdоsh. Jаnubdа O`zbеkistоn Surхоn-Shеrоbоd vоdiysidа Аfg`оnistоn bilаn chеgаrаdоshdir. Bu yеrdа Аfg`оnistоn bilаn O`zbеkistоn chеgаrаsi Аmudаryo оrqаli o`tаdi.

Zarafshon mintaqasida turizmni rivojlantirishning geografik jihatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Oblaqulov Husan Abdusayit o’g’li
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
101
Дата создания:
2019-08-23 15:36:24
Mamlakatimizda turizm sohasiga mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq katta e’tibor berildi. Soha rivoji uchun barcha zarur tashkiliy–huquqiy mexanizm vujudga keltirilib, muhim me’yoriy hujjatlar qabul qilindi va bu ish hozirda ham davom etmoqda. Bugungi kunda jahon xo’jaligida noishlab chiqarish tarmoqlarining hissasi muttasil oshib bormoqda.

Navoiy viloyati hududida zarafshon daryosi suvidan foydalanish masalalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ibragimov Xurshid Xayrullayevich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
82
Дата создания:
2019-08-23 15:33:27
Zarafshon daryosi Amudaryo va Sirdaryo havzalari o’rtasida joylashgan bo’lib, suvlilik darajasi jihatidan ulardan ancha kichik, lekin, uning Respublikamiz xalq xo’jaligidagi ahamiyati beqiyosdir. Hozirgi kunda qo’shni Tojikiston Respublikasi va mamlakatimizning Zarafshon vohasida joylashgan Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlari xalq xo’jaligi tarmoqlarining suvga bo’lgan talabi asosan shu daryo suvi hisobiga qondiriladi.

Topografiya va kartografiya asoslari fanini o`qitishning nazariy masalalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abduraxonova Gulbaxor
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
92
Дата создания:
2019-08-23 12:03:58
Eng yangi zamonaviy o`quv vositalari bilan ta’minlangan ta’lim muassasalarida eskidan qolgan o`qitish usullarining davom etishiga mutlaqo yo`l qo`yib bo`lmaydi” degan edi Prezidentimiz I.A.Karimov. Respublikamizdagi ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlar ta’lim tizimiga yangicha qarashni, uni jamiyat talablari va shaxs ehtiyojini hisobga olgan holda jahon standartlari darajasiga ko`tarish, ta’lim jarayoniga pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etishni taqazo etmoqda. Pedagogik texnologiyalarni oliy ta’lim muassalari o`quv jarayoniga, xususan geografiya ta’limi o`quv jarayoniga tadbiq etish uchun keng imkoniyatlar mavjud, ammo hali keng tus olmagan.

O`zbekistonga hududi va madaniyati yaqin mamlakatlarning geografik xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O`ktamov Obid
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
78
Дата создания:
2019-08-23 11:52:35
Insoniyat taraqqiyoti asrlar davomida turli xil fanlar va ularning yutuq¬lari asosida shakllanib, rivoj topib kelgan. Shu nuqtai nazardan fanlar tizimida geografiya fani ham o‘z mavqeiga ega va uning rivojida ko‘plab yangidan-yangi tadqiqotlar bo‘lishi tabiiy. Xususan, keyingi yil¬larda mustaqil respublikamizda an’anaviy iqtisodiy va ijtimoiy geografiya tobora rivojlanib borayotganligi ham, ko‘pchilikka sir emas.

O`zbekiston aholisining geografik joylashuvidagi tafovutlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O'razova Maftuna Xudoyberdievna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
67
Дата создания:
2019-08-23 11:47:22
Bugungi globallashuv jarayoni faol kechayotgan sharoitda geodemografik vaziyatlarni turli hududlarda bir-biridan tubdan farq qiluvchi xususiyatlarini hamda aholi rivojlanishining iqtisodiyot tarmoqlari bilan o’zaro aloqadorlikda ekanligini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ishlab chiqarish tezligi va aholi daromadlarining o’sishi, kommunikatsiya jarayonlarining rivojlanishi, qulay shart-sharoitlarga ega bо‘lgan mintaqalarga mehnat resurslarining intilishi va shu kabi holatlar hududlarning aholi rivojlanishiga muayyan darajada ta’sir ko’rsatib kelmoqda. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida rejalashtirilgan iqtisodiyotdan farqli о‘laroq, demografik jarayonlarga yangicha yondashishni va aholi sifatiy rivojlanishini global miqyosda ta’minlash imkoniyatlarini tahlil qilishni taqozo etmoqda.

Farg`ona iqtisodiy rayoniga iqtisodiy geografik ta’rif


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rustamova Mohiba Rahmatulla qizi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
74
Дата создания:
2019-08-23 11:31:48
O`zbеkiston Rеspublikasida amalga oshirilayotgan “Ta'lim to`g`risida” gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” da ko`rsatilgan sohalarni amalga oshirib borib, jamiyatimizning kеlajagi uchun har tomonlama yеtuk mutaxassis kadrlar tayyorlashning mohiyati, zamonaviy fan va tеxnikaning rivojlanish talablariga mos barkamol avlodni tarbiyalash masalalari izchillik bilan tahlil etilgan. Dasturda ko`rsatilgan dolzarb vazifalar va ularni amalga oshirish chora-tadbirlari jamiyat taraqqiyotini har tomonlama yеtuk kadrlarsiz, ayniqsa o`qituvchilarsiz tasavvur etish qiyin. Malakaviy pеdagogik mutaxassislar tayyorlash esa ko`p jihatdan ularning mеtodik tayyorgarligiga bog`liqdir. Ayniqsa hozirgi axborot tеxnologiyalariga tayangan holda gеografik hodisa, voqеalarni hamda iqtisodiy gеografik tushuntirishlarni o`quvchilar, talabalar ongiga yеtkazish va shakllantirish har bir mutaxassis o`qituvchilardan yuqori ma'suliyat talab qiladi.
Сообщить об ошибке Транслит