Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Киришмали атомдан ташкил топган нанокластерли кремнийдаги автотебранишли ток ва унинг электроникада қўлланилиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Камалов Хайратдин Уснатдинович
Год издания:
2018
Номер УДК:
621.315.592
Дата создания:
2018-09-19 11:50:19
Тадқиқотнинг мақсади Кремний кристалл панжарасида нанокластерлар ҳосил қилиш билан ток автотебранишларининг шаклланиши ва параметрларини ташқи омиллар ёрдамида бошқаришдан иборат

Ногейзенберг моделларида икки магнонли система энергия операторининг спектрал хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тошпўлатов Саъдулла Мамаражабович
Год издания:
2018
Номер УДК:
517.984
Дата создания:
2018-09-18 13:19:47
Тадқиқотнинг мақсади v- ўлчовли панжара Z v да изотроп аралашмали ферромагнит Гейзенберг моделидаги, худди шунингдек, ногейзенберг аралашмали изотроп ферромагнит моделидаги икки магнонли система энергия операторининг муҳим спектри структурасини ва дискрет спектрини тавсифлашдан иборатдир.

Озод ва икки жинсли популяцияларда ночизиқли динамик системалар траекторияларининг асимптотик ўзини тутиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жамилов Уйғун Умурович
Год издания:
2018
Номер УДК:
517.98
Дата создания:
2018-09-18 13:07:38
Тадқиқотнинг мақсади чекли ўлчовли симплексда аниқланган Вольтерра, қатъий новольтерра квадратик стохастик операторлари ҳамда группага ва графларга мос квадратик стохастик операторлари траекторияларни тадқиқ этишдан иборат.

Қалин анизотроп пластиналарнинг бимоментли назарияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усаров Махаматали Корабоевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
539.3
Дата создания:
2018-09-17 10:41:30
Тадқиқотнинг мақсади фазовий кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатини ва бимоментларни инобатга олиш ҳисобига қалин анизотроп пластиналарнинг назариясини такомиллаштириш ва турли ташқи кучлар таъсирида бўлган конструкция элементлари, бино ва иншоотлар статик ва динамик масалаларини ечиш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Сунъий опал ва унинг асосидаги нанокомпозитлар люминесценцияси хусусиятлари ва фотонли тақиқланган зонаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шаймарданов Зафар Шапаатович
Год издания:
2018
Номер УДК:
546.26.043:535
Дата создания:
2018-09-07 11:05:20
Тадқиқотнинг мақсади сунъий опалларнинг сирт нурланиш марказларининг табиатини, опал ва унинг бўшлиқларига киритилган элементлар люминесценциясининг спектрал-кинетик хоссаларига фотонли тақиқланган зонасининг таъсирини аниқлашдан иборат.

Спин-қайта ориентацияланувчи фазавий ўтишлар соҳасида нодир ер феррит-гранатларининг домен структураси ва магнитооптик хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шарипов Мирзо Зокирович
Год издания:
2018
Номер УДК:
538.1:548
Дата создания:
2018-09-06 10:13:51
Тадқиқотнинг мақсади нодир ер феррит-гранатларнинг магнит ориентацион фазавий ўтишлардаги домен структураларининг ўзгариш қонуниятларини аниқлаш ҳамда домен структурасининг бу ўзгаришлари билан боғлиқ магнит материалнинг амалий тавсифлари (домен чегараларининг ҳаракатчанлиги, магнит қабул қилувчанлик, коэрцитив куч ва ҳ.к.) ўзгаришини аниқлашдан иборат.

A Couchy Goursatproblem for generalized Euler-Poisson Darboux equation


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А. Қ. Ўринов, А. Исмоилов, А. Маманазаров
Дата создания:
2018-08-27 13:51:48
Мазкур мақолада умумлашган Эйлер-Пуассон-Дарбу тенгламаси учун характеристик учбурчакда Коши-Гурса масаласи ўрганилган. Масала ечими Риман усули билан топилган.Масала ечимининг мавжудлиги ва ягоналиги ҳақидаги теоремалар исботланган.

Сингуляр коэффицентли аралаш параболик ва параболо гиперболик тенгламалар учун чегаравий масалалар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Маманазаров Азизбек Отажон ўғли
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-27 13:45:06
Мазкур магистрлик ишида сингуляр коэффициентли аралаш параболик ва параболо гиперболик тенгламалар учун турли локал ва нолокал масалалар қўйилган. Қўйилган масалалар ечимининг мавжудлиги ва ягоналиги исботланган. Бунда энергия интеграли ва интеграл тенгламалар методларидан фойдаланилган.

ЎТА КИЧРАЙТИРИШ( АНТИГИПЕРБОЛА)” КОНЦЕПТИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКОГНИТИВ ВА ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ( ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ МАТЕРИАЛИДА).


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdurahimova Feruza Baxodirovna
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-27 13:44:03
Mazkur dissertatsiyada antigiperbola, yta`ni kichraytirishning eng kuchli ko`rinishi ikki tipdagi misollarda ularning lingvokognitiv va lingvokulturologik jihatdan o`ziga xos farqli va o`xshash tomonlari ko`rsatib o`tilgan.

Параболо-гиперболик типдаги юкланган тенгламалар учун


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тоштемиров Баҳодиржон Ҳаётжон ўғли
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-27 13:39:09
Ушбу диссертацияда псевдопараболик типдаги учинчи тартибли модел дифференциал тенглама учун чегаравий масалаларнинг ошкор кўринишга эга ечими топилган. Алмаштириш операторлари усули ўрганилиб бу усул ёрдамида сингуляр коеффициентли псевдопараболик типдаги учинчи тартибли тенглама учун характеристик чегаравий масала ечими ошкор кўринишда топилган.
Сообщить об ошибке Транслит