Фильтры

"Nasоslar va nasоs stansiyalari" fanidan amaliy mashg‘ulоtlarni bajarish bo'yicha


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ikramоv N.M., Mamajоnоv M.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Количество страниц:
215
Номер УДК:
Дата создания:
2021-10-05 10:17:22
Rеspublikamiz qishlоq xo‘jaligi ishlab chiqarish jarayonlarida ham bоshqa sоhalar bilan bir qatоrda bоzоr iqtisоdiyoti islоhоtlarini chuqurlashtirishga alоhida e’tibоr bеrilmоqda. Bu bоrada qishlоq xo‘jalik mahsulоtlarini еtishtirish, uni sifatini оshirish ilg‘оr tajribalarni qo‘llash, yеr va suvdan оqilоna va unumli fоydalanish muhim va stratеgik ahamiyatga ega bo‘lgan yo‘nalish hisоblanadi.

Bo'ka shaxrida qurilishi rejalashtirilgan yillik ishlab chiqarish quvvati 25 ming m bo'lgan temirbeton kranosti balkalari ishlab chiqarish korxonasini loyihalash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sayfiyeva S.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Jizzax politexnika instituti
Количество страниц:
86
Дата создания:
2021-10-05 10:14:08
Beton va temir beton mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun qurilish ishlarini samaradorligi va sifati bo‘yicha talablar qo‘yiladi. Bularni muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirish uchun, asosan material va konstruksiyalar ishlab chiqarishni rivojlantirish, sermetall, qurilish qiymati va sermehnatliligini, bino va inshootlarni og‘irligini pasaytirishni ta’minlovchi hamda ularni qurilish va ekspluatatsiya qilishdagi jami energetik mablag‘lar sarfini kamaytirishga erishish kerak

Самарқанд шахрида қурилиши режалаштирилган хокимимят биносини янгилаш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рустамов И.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Жиззах политехника институти
Количество страниц:
70
Дата создания:
2021-10-05 10:08:37
Ўзбекистонда оммавий саноат бинолари қурилиши – биноларни темир бетон буюлари заводлари ва комбинатларида тайёрланган йиғма элементлардан индустриал усуллар билан қуришга асосланган.

Жиззах шахридаги 300 ўринли касб-хунар коллежи биносининг иситиш тизимини лойихалаш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Саримсоқова Ш.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Жиззах политехника институти
Количество страниц:
68
Дата создания:
2021-10-05 10:05:32
Бугунги кунда юртимизда дунёни янгича идрок этадиган, ақлан теран,билимли, ўз тақдирини ватан тақдири деб фаолият кўрсатадиган авлод шаклланмокда

Ғаллаорол туман аламли махалласида жойлашган 4-қаватди мухандислик тизимларини лойихалаш ва сервис хизмат кўрсатиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алиқулов Д.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Jizzax politexnika instituti
Количество страниц:
91
Дата создания:
2021-10-05 09:47:52
Аҳоли яшаш биноларини, саноат корхоналарини ва жамоат биноларини иссиклик билан таъминлаш хозирги кунда долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Шунинг учун ҳар бир бажарилаётган лойиҳа ишларини хисоблаш ва иситиш қурилмаларини тўғри танлаш зарурдир.

Yengil betonlar ishlab chiqarishda mikrokremnezemdan foydalanish va uning fizik mexanik xossalarini o'rganish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdullayev M.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Jizzax politexnika instituti
Количество страниц:
41
Дата создания:
2021-10-05 09:41:55
O‘zbekistonda ommaviy sanoat binolari qurilishi – binolarni temir beton buyumlari zavodlari va kombinatlarida tayyorlangan yig‘ma elementlardan industrial usullar bilan qurishga asoslangan.

Cутли маҳсулотларни ташқи иқтисодий фаолиятда кимёвий таркиби асосида синфлаш ва сертификатлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саматов Азизжон Абдулахатович
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎТ: 637.14(07)
Дата создания:
2021-10-05 08:48:06
Тадқиқотнинг мақсади. Умумий техник регламент талабларига мувофиқ қайта ишланган янги турли хилдаги эритилган пишлоқ маҳсулотларнинг ТИФда қўлланадиган кодларини белгиловчи усулларини ишлаб чиқишни ва сертификатлашни таклиф этиш ҳамда маҳсулотларнинг сифат ва ҳавфсизлик кўрсаткичларини тезкор ва самарали баҳолаш усулини яратишдан иборат.

Бўлажак мутахассисларнинг мустақил таълим жараёнларини ривожлантиришнинг назарий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Иминахунова Ирода Хусейновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
37.016:811.111
Дата создания:
2021-10-04 21:36:43
Тадқиқотнинг мақсади. Тиббиёт олий таълим муассасалари талабаларининг инглиз тили бўйича мустақил таълим олиш сифати ва самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Шарифжон садри зиёнинг бухоро илмий, маданий муҳитида тутган ўрни ва ижтимоий фаолияти (1865-1932 йй.)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Янгибоева Дилноза Ўктамовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
930.2:006.91(03)
Дата создания:
2021-10-04 21:33:10
Тадқиқотнинг мақсади Шарифжон Садри Зиёнинг Бухоро илмий, маданий муҳитида тутган ўрни ва ижтимоий фаолиятини изчил, тизимли асосда яхлит ҳолда очиб беришдан иборат.

Адабий таълим кластерининг илмий-педагогик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ботирова Шаxло Исамиддиновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
377:371.671:37.012.1(575.1)
Дата создания:
2021-10-04 17:43:29
Тадқиқотнинг мақсади педагогиканинг устувор тамойилларига таянган ҳолда адабий таълим кластерининг илмий-педагогик асосларини ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит