Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Уголовно-процессуальные пути устранения судебных ошибок


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тухташева Умида Абдиловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
347.72.02 (575.1)
Дата создания:
2020-01-08 12:48:19
Цель исследования состоит в разработке предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование институтов и уголовно-процессуальных путей устранения судебных ошибок и повышение эффективности правоприменительной практики.

Ўзбекистон Республикасининг жиноят процессида жиноий таъқиб функциясининг шаклланиши ва уни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бекматова Дилнавоз Шахабидиновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
343.1(043.5) (575.1)
Дата создания:
2020-01-08 11:23:25
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикасининг жиноят процессида жиноий таъқиб функциясининг шаклланиши ва уни янада такомиллаштиришга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятида сиёсий партиялар иштирокини такомиллаштиришнинг ташкилий-ҳуқуқий масалалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бабаджанов Атабек Давронбекович
Год издания:
2020
Номер УДК:
342.5 (043.5) (575.1)
Дата создания:
2020-01-08 10:51:00
Ўзбекистон Республикасида маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятида сиёсий партиялар иштирокини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бухоро вилоятида овланадиган ҳайвон турлари: фаунаси, экологияси ва барқарор фойдаланилиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахмонов Рашит Рахимович
Год издания:
2019
Номер УДК:
591.5:597/599:639.1(575.146)(043.3)
Дата создания:
2020-01-07 16:45:05
Тадқиқотнинг мақсади овланадиган турларнинг фаунистик таркибини, сонини ва экологик хусусиятларини аниқлаш ҳамда барқарор фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Технологик газларни конденционлаш учун адсорбентлари ишлаб чиқиш технологиясини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сайидов Улуғбек Хусанович
Год издания:
2019
Номер УДК:
541.183:661.183.2
Дата создания:
2020-01-07 16:17:49
Тадқиқотнинг мақсади: Технологик газларни конденционлаш учун адсорбентлар ишлаб чиқиш технологиясини яратишдан иборат.

Минерал хомашёлар асосида табиий газларни меркаптанлардан тозалашда қўлланиладиган самарадор катализатор олиш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ғуломов Шухратқодир Ташматович
Год издания:
2019
Номер УДК:
541.183:661.183.2
Дата создания:
2020-01-07 16:15:22
Тадқиқотнинг мақсади минерал хомашёлар асосида углеводородларни меркаптанлардан тозалашда қўлланиладиган самарадор катализаторлар олиш технологияси ишлаб чиқишдан иборат.

Медиаконвергенция шароитида газеталар таҳририятлари ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (Ўзбекистон мисолида, 2010 йилдан кейинги давр)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Дониёров Салим Мусурмонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
070.41:004(575.1)
Дата создания:
2020-01-07 16:02:42
Ўзбекистон босма оммавий ахборот воситаларининг ривожланиши ва нашрларнинг амалиётга самарали татбиқ этишга тайёрлиги даражасини медиаконвергенция шароитида ёритиб беришдан иборат.

Мустақиллик даврида Ўзбекистонда болалар журналистикасининг тараққиёти: ютуқлар, муаммолар ва ечимлар (босма нашрлар мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юнусов Мансур Абдуллаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
070.445.8:027.625:004.738.52 (575.1)
Дата создания:
2020-01-07 15:59:40
Ўзбекистонда болалар журналистикасининг шаклланиши, тараққиёти ва ривожланиш тенденцияларини жаҳон ва миллий тажриба асосида қиёсий-типологик очиб бериш ҳамда ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда фуқаролик жамияти шаклланишининг истиқболлари (ижтимоий-фалсафий жиҳатлари)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманов Марифджон Шакирович
Год издания:
2019
Номер УДК:
316.32(575.1)
Дата создания:
2020-01-07 15:53:28
Тaдқиқoтнинг мaқсaди Ҳaрaкaтлaр стрaтeгияси дoирaсидa мaмлaкaтдa амалга оширилаётган сиёсий-ҳуқуқий вa ижтимoий-иқтисoдий ислoҳoтлaр фaлсaфaсининг мoҳиятини oчиб бeриш ҳамда кучли вa aдoлaтли фуқaрoлик жaмиятини шaкллaнтириш, бaрқaрoр ривoжлaнишни тaъминлaшдa фуқаролик институтлaри рoли вa aҳaмиятини кучaйтиришнинг йўнaлишлaрини aниқлaш бўйичa тaклифлaр ишлаб чиқишдан иборат.

Ахборот-коммуникация ва педагогик технологиялар интеграциясида органик кимё фанини ўқитиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шерназаров Искандар Эргашович
Год издания:
2020
Номер УДК:
376.1:371.66:542(575.1)
Дата создания:
2020-01-07 15:23:41
Тaдқиқoтнинг мaқсaди «Oргaник кимё» фaнини ўқитиш методикасини такомиллаштиришда ахбoрoт-кoммуникaция вa педaгoгик технoлoгиялaр интегрaцияси орқали таълим самарадорлиги ошириш ҳамда ишлаб чиқилган методик тавсияларни амалиётга татбиқ этишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит