Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Киришма атомлари микробирикмалари ҳосил бўлишининг физик асослари ва уларнинг монокремний хусусиятларига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тургунов Нозимжон Абдуманнопович
Год издания:
2018
Номер УДК:
621.315.592
Дата создания:
2018-10-17 14:31:37
Кремнийда никель, марганец ва кобальт киришма атомларининг преципитат ва микробирикмалари ҳосил бўлиш технологик шароитларини, уларнинг морфологик тузилиши ва хусусиятларини, ташқи омиллар таъсирида парчаланиш кинетикасини аниқлаш.

Кремний, арсенид-галлий, рух-селен, кадмий-олтингугурти асосидаги қаттиқ қоришмаларида киритмаларнинг ўзаро таъсири ва улардан олинган гетероструктураларнинг электрофизик хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усмонов Шукрулло Негматович
Год издания:
2018
Номер УДК:
621.315.592.3
Дата создания:
2018-10-16 11:48:16
Параметрлари асос яримўтказгич таъсирида ўзгарувчи Si2, GaAs, CdS ва ZnSe киритма молекулаларидан фойдаланган ҳолда Si, Ge, Sn, GaAs, GaSb, InSb, ZnSe ва CdS асосида яратилган қаттиқ қоришмаларнинг электрофизик ва люминесцент хусусиятларини аниқлаш.

Технологик маҳсулотлар ва ўта соф моддаларнинг нейтрон-активацион таҳлили.


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Садиков Илхам Исмаилович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 543.544; 543.062: 621.039
Дата создания:
2018-10-15 17:29:45
Тадқиқотнинг мақсади ўта тоза Si, Ga, Zr, In, Te, Pd, Pt, U нинг нейтрон активациявий таҳлил услублари мажмуаси хамда техноген маҳсулотлар таркибидаги нодир ва тарқоқ металлар миқдорини аниқлаш ва уларни ажратиб олиш услубларини ишлаб чиқишдан иборат.

Гафний ёки цирконий атомлари ва пардаларини металл-барий ва металл-кислород-барий системаларининг эмиссион хоссаларига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тургунбоев Фарход Юсупжанович
Год издания:
2018
Номер УДК:
537.333.7.8
Дата создания:
2018-10-15 11:13:16
Термокатодлардан кўп сонли электрон нурини олишга имкон берувчи антиэмиссион материалларни яратиш, уларнинг юпқақатламли пардаларининг эмиссион хусусиятлари ва термобарқарорлигини аниқлаш.

Кучсиз ромбоэдрик FeBo3:Mg ферромагнетикдаги модуляцияланган магнитли тузилмани тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Файзиев Шахобиддин Шавкатович
Год издания:
2018
Номер УДК:
538.1:548
Дата создания:
2018-10-15 08:31:49
Ҳарорат ва оптик ёритилганликнинг FeBO3:Mg кристалли модуляцияланган магнит тузилмалари параметрлари, ҳосил бўлиш шартларига таъсирини ўрганиш, ҳамда модуляцияланган магнит ҳолатини ва кузатиладиган фазавий ўтишнинг турини аниқлаш.

Нодир ер ва ўтувчи элементлар боратларининг юқори ҳароратлардаги магнит хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Амонов Бахтиёр Умрзокович
Год издания:
2018
Номер УДК:
538.212
Дата создания:
2018-10-15 08:29:32
Нодир ер ва ўтувчи элементлар боратлари [GdFe3(BO3)4, ErFe3(BO3)4, DyFe3(BO3)4, YFe3(BO3)4, NdFe3(BO3)4 NdAl3(BO3)4, Nd0.65Y0.35Al3(BO3)4, GdAl3(BO3)4, Gd0.2Y0.8Al3(BO3)4, TbAl3(BO3)4, ErAl3(BO3)4 ва HoAl3(BO3)4] магнит қабул қилувчанлигининг ҳароратга боғланишини уй ҳароратидан юқори ҳароратларда аниқлашдан иборат.

Конденсирланган муҳитлардаги молекулалараро таъсирлашув спектроскопияси ва релаксацион жарёнлар кинетикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшчанов Баходир Худайберганович
Год издания:
2018
Номер УДК:
535.012; 535.58; 537.9; 539.22; 539.63
Дата создания:
2018-10-10 12:04:34
Метил ва галоид бирикмалар киритилган ароматик углеводородларда структуравий ўзгаришларни аниқлаш ва таҳлил қилишнинг оптик усулларини ривожлантириш ҳамда молекулалараро таъсирлашувнинг нурланиш спектрида намоён бўладиган релаксацион жараёнларининг физикавий механизмларини аниқлаш.

Киришмали атомдан ташкил топган нанокластерли кремнийдаги автотебранишли ток ва унинг электроникада қўлланилиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Камалов Хайратдин Уснатдинович
Год издания:
2018
Номер УДК:
621.315.592
Дата создания:
2018-09-19 11:50:19
Тадқиқотнинг мақсади Кремний кристалл панжарасида нанокластерлар ҳосил қилиш билан ток автотебранишларининг шаклланиши ва параметрларини ташқи омиллар ёрдамида бошқаришдан иборат

Ногейзенберг моделларида икки магнонли система энергия операторининг спектрал хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тошпўлатов Саъдулла Мамаражабович
Год издания:
2018
Номер УДК:
517.984
Дата создания:
2018-09-18 13:19:47
Тадқиқотнинг мақсади v- ўлчовли панжара Z v да изотроп аралашмали ферромагнит Гейзенберг моделидаги, худди шунингдек, ногейзенберг аралашмали изотроп ферромагнит моделидаги икки магнонли система энергия операторининг муҳим спектри структурасини ва дискрет спектрини тавсифлашдан иборатдир.

Озод ва икки жинсли популяцияларда ночизиқли динамик системалар траекторияларининг асимптотик ўзини тутиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жамилов Уйғун Умурович
Год издания:
2018
Номер УДК:
517.98
Дата создания:
2018-09-18 13:07:38
Тадқиқотнинг мақсади чекли ўлчовли симплексда аниқланган Вольтерра, қатъий новольтерра квадратик стохастик операторлари ҳамда группага ва графларга мос квадратик стохастик операторлари траекторияларни тадқиқ этишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит