Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Пиримидин ва ферроценнинг айрим ҳосилаларини квант кимёвий ўрганиш ва кимёвий таркибига кўра синфлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамарахмонов Мухаматдин Хомидович
Год издания:
2018
Номер УДК:
547.854:547.1’172.72+537
Дата создания:
2018-06-14 15:30:08
Жаҳонда кимёвий жараёнларни назарий жиҳатдан, чуқур илмий тадқиқ қилишга бўлган талаб ортиб бормоқда. Кимёвий реакцияларнинг молекуляр жараёнлар эканлиги уларни тадқиқ этишда бир қатор қийинчиликларни юзага келтиради. Замонавий ахборот технологиялари ва квант кимё усулларидан унумли фойдаланиш ушбу муаммоларни ҳал этиш имконини яратади. Бугунги кунда биологик фаоллиги юқори, экологик жиҳатдан зарарсиз моддаларни синтез қилиш, уларни амалиётга тадбиқ этиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Хроматография усулларини қўллаган ҳолда on-line режимида божхона экспертизасини автоматлаштиришнинг ташкилий механизми


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хакимова Фазилат Абдусобировна
Год издания:
2018
Номер УДК:
681.54.+57.083.3.
Дата создания:
2018-06-05 10:47:51
Бугунги кунда ривожланган мамлакатлар божхона эксперт лабораториялари фаолиятини такомиллаштиришнинг асосий мезони сифатида товарларнинг қандай гуруҳларга мансублигини аниқлаш имконини берувчи самарали экспресс-анализ усулларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу муносабат билан ушбу давлатларда иқтисодий мустақилликни ҳимоя қилиш ҳамда контрафакт ва гиёҳванд моддаларни ноқонуний айланишига қарши кураш орқали давлат хавфсизлигини таъминлаш каби стратегик масалаларни ҳал этишда автоматлаштирилган ахборот тизимлари билан уланган, компьютерлашган хроматографик ажратиш услубларини ишлаб чиқиш алоҳида вазифа сифатида белгиланади.

Қийин учувчи органик бирикмаларни юқори сезгирликда аниқлаш ва ўрганишнинг ионлашиш усулларини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманов Дилшадбек Турсунбаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
537.58; 537.563; 543.51; 547.94; 547.96
Дата создания:
2018-05-30 15:10:55
Жаҳон миқёсида бугунги кунда жадал ривожланаётган физик электроника соҳасида муҳим физикавий-кимёвий муаммолардан бири кўп атомли молекулаларни қизиб турган сиртдаги адсорбциясини ҳамда газли фазада содир бўлаётган физик-химик жараёнларни чуқур тушуниш муҳим аҳамият касб этмоқда. Амалий жиҳатдан қийин учувчи органик моддалар, шу жумладан, наркотик ва портловчи моддаларни юқори сезгирликда ва тез аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш ва ривожлантириш жаҳон илмий ҳамжамиятининг долзарб вазифасидир.

Госсипол клатратларининг тузилиш ҳусусиятлари ва иссиқлик таъсирида ўзгариши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хонкелдиева Мухаббат Тургуновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
547. 656:548. 33:548. 737
Дата создания:
2018-05-17 12:06:24
Тадқиқотнинг мақсади госсиполнинг кристалл шакллари, полиморф ва клатратларининг тузилиш хусусиятлари ҳамда уларнинг термик хоссаларини аниқлашдан иборат.

Сульфатланган полисахаридлар синтези ва уларнинг тобамовирусларга қарши антивирус фаоллигини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухитдинов Бахтиёр Икромович
Год издания:
2018
Номер УДК:
547.51: 661.728.87
Дата создания:
2018-05-17 12:01:39
Тадқиқотнинг мақсади молекуляр катталиклари ва макромолекула конформацияси билан фарқ қилувчи полисахарид сульфат ҳосилаларини (сульфат целлюлоза ҳосилалари мисолида) синтези ҳамда уларнинг тобамовирусларига қарши антивирус ва элиситор фаолликлари, фаолликнинг молекуляр катталикларга боғлиқлигини аниқлашдан иборат.

Умумий кимё фанини ўқитишда LMS-MOODLE тизимидан фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.К.Очилова, М.Я.Эргашов
Дата создания:
2018-05-16 22:21:53
Мазкур мақолада ўқитишнинг замонавий технологияларидан ҳисобланган модулли ўқитиш, униг мазмун-моҳияти, академик лицейлардаумумий кимё фанидан LMS-MOODLE тизимидан фойдаланиб муайян мавзуларни модулва унинг элементларига бўлиб ўқтишнинг ўзига хос хусусиятлари ёритилган

Таълим самарадорлигини оширишда Модул технологиясининг ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.К.Очилова, М.Я.Эргашов
Дата создания:
2018-05-16 22:20:27
Ушбу мақолада талаба таълим самарадорлигини оширишда Модул технологиясининг ўрни ҳақида ёритиб берган

LMS-MOODLE тизимидан фойдаланиб "Оксидлар ва кислоталар" мавзусини ўтиш тажрибасидан


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.К.Очилова, М.Я.Эргашов
Дата создания:
2018-05-16 22:18:45
Мақолада LMS-MOODLE тизимидан фойдаланиб "Оксидлар ва кислоталар" мавзусини ўтиш тажрибасидан қай даражада фойдаланишни ёритган

Применение крахмала и его производных в качестве заугстителя


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Б.Б.Олимов, К.А.Равшанов
Дата создания:
2018-05-16 22:10:05
В данной статье дан обзор применение крахмала и его производных в качестве загустителя

Изучение физико-химические свойства полимерной композиции


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Б.Б.Олимов, М.Р.Амонов, Х.К.Раззоков
Дата создания:
2018-05-16 21:50:41
В данной статье дан обзор изучение физико-химические свойства полимерной композиции
Сообщить об ошибке Транслит