Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Махаллий хомашёлар асосида синтетик ювиш воситаларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эркаева Назокат Актамовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК. 661.333.1+661.185+549.057
Дата создания:
2020-09-07 18:08:36
Тaдқиқoтнинг мaқсaди нaтрий кaрбoнaт, углерод (II) оксиди вa вoдoрoд пeрoксиди aсoсидa нaтрий пероксикарбонат ва сeсквикaрбoнaт oлиш, улaрни қaйтa ишлаш орқали кукунсимон вa суюқ мaиший синтeтик ювиш вoситaлaри oлиш тexнoлoгиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Бентонит ва кўмир асосида модификацияланган адсорбентлар олиш ва уларнинг сорбция хусусиятларини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бойматов Исмоилжон Маматқулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК 541.183:543.421
Дата создания:
2020-08-25 10:57:43
Тадқиқотнинг мақсади Навбаҳор ишқорий бентонитини фаолланган кўмир билан модификациялаш орқали юқори самарадор угле-минерал адсорбентлар олиш ва уларнинг сорбцион хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Газ қазиб чиқариш ва қайта ишлашдан чиқадиган нордон ва қатлам сувларини водород сульфидидан тозалаш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шамсиев Шермат Джуракулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК 66.074.3 620.193: 665.511
Дата создания:
2020-08-25 10:52:36
Тадқиқотнинг мақсади газ қазиб чиқариш ва қайта ишлашдан чиқадиган нордон ва қатлам сувларини водород сульфидидан тозалаш технологиясини яратишдан иборат

Газ қазиб чиқариш ва қайта ишлашдан чиқадиган нордон ва қатлам сувларини водород сульфидидан тозалаш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шамсиев Шермат Джуракулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК 66.074.3 620.193: 665.511
Дата создания:
2020-08-25 10:48:08
Тадқиқотнинг мақсади газ қазиб чиқариш ва қайта ишлашдан чиқадиган нордон ва қатлам сувларини водород сульфидидан тозалаш технологиясини яратишдан иборат

Аскорбат хитозан Bombyx mori синтези, хоссалари ва қўлланиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пирниязов Қудрат Қадамбаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
563.6.086.83
Дата создания:
2020-08-20 21:07:00
Тадқиқотнинг мақсадиаскорбат хитозан Bombyx mori синтези, реакция кинетикаси, тузилиши ва биологик фаоллигини аниқлашдан иборатдир.

Полиакрилонитрил асосидаги янги анионитларнинг физик-кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шахидова Дилбар Нематовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
544.3: 544.4: 544.723
Дата создания:
2020-08-19 20:22:41
Тадқиқотнинг мақсади полиакрилонитрил асосида анионит, поликомплексонлар олиниши ва хоссаларининг физик-кимёвий жиҳатларини аниқлашдан иборат.

Сурхондарё вилояти тупроқлари таркибидаги цезий-137 ва стронций-90 радионуклидларини бета ва гамма нурланишлар асосида аниқлашнинг радиометрик-спектрометрик усулини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшкараев Садридин Чориевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
543.34:543.422.3
Дата создания:
2020-07-24 08:24:47
Тадқиқотнинг мақсади Сурхондарё вилояти тупроқларидаги цезий-137 ва стронций-90 радионуклидларини бета- ва гамма-нурланишлар асосида радиометрик-спектрометрик аниқлаш усулини ишлаб чиқиш ҳамда бу радионуклидларнинг Сурхондарё вилояти тупроқларидаги тарқалишини аниқлашдан иборат.

Мақсадли маҳсулот олиш учун қатор оксидловчиларнинг сувли муҳитдаги сульфидли бирикмалар билан ўзаро таъсир қонуниятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Расулова Ситорабону Нормуродовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
543.872
Дата создания:
2020-07-22 08:22:44
Тадқиқотнинг мақсадимақсадли маҳсулот олиш учун қатор оксидловчиларнинг сувли муҳитдаги сульфидли бирикмалар билан ўзаро таъсир қонуниятларни аниқлашдан иборат.

Караумбет ва Барсакельмас кўли хом-ашё манбаларини бишофит, магний гидрооксид, оксид ва натрий сульфатга комплекс қайта ишлаш технологиясини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тожиев Рустамбек Расулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎТ 661.424:3
Дата создания:
2020-07-21 08:13:36
Қорақалпоғистон кўллари рапаси ва қуруқ аралаш тузлари ва дистиллер суюқликни комплекс қайта ишлаш йўли билан бишофит, натрий сульфат, магний гидроксид (оксид) ва натрий хлорид олишнинг илмий асослари ва технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Полисахарид-кремнезем нанокомпозицияларнинг физик-кимѐвий хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Яркулов Ахрор Юлдашевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
541.1:544.723.2:577.114:661.682
Дата создания:
2020-07-16 22:59:11
Тадқиқотнинг мақсади золь-гель усулида олинган гибрид полисахарид-кремнезем нанокомпозицияларнинг термодинамик ва физик-кимѐвий хоссаларини аниқлашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит