Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Жанубий Оролбўйи чўл экотизими фонга оид кемирувчи турларининг биоэкологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шаниязов Усербай Бухарбаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
573.34 (575.172)
Дата создания:
2020-03-05 09:47:43
Тад.и.отнинг ма.сади: Жанубий Оролбўйи чўл экотизимлари кемирувчилари фон турларининг экологик хусусиятларини ани.лаш, уларни биотестлаш ва биоиндекация учун фойдаланиш имкониятларини ани.лашдан иборат.

Термиз шаҳри шароитида игнабаргли дарахтларнинг уруғ унувчанлигини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жўраев Турғунбой Тоғайназар ўғли
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
78
Дата создания:
2020-02-28 09:42:28
Термиз шаҳри шароитида баъзи игнабаргли ўсимлигининг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш. БМИ 61 бетда баён этилган бўлиб, кириш, 3 боб, хотима, хулосалар, амалий тавсиялардан иборат. Унда 16 та жадвал ва 19 та расмлар келтирилган. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 44 тадан иборат бўлиб, шундан 7 таси хорижий манбалардир.

Узун тумани шароитида сассиқ ковракнинг (Ferula assafoetida l.) ўсиши ва ривожланиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абдурахмонов Мухиддин Ҳазратқул ўғли
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
69
Дата создания:
2020-02-28 09:40:28
Узун тумани шароитида Ferula assafoetida ўсимлигининг биоэкологиясини ўрганиш. БМИ 56 бетда баён этилган бўлиб, кириш, 4 боб, хулосалар, амалий тавсиялардан иборат. Унда 9 та жадвал ва 12 та расмлар келтирилган. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 68 тадан иборат бўлиб, шундан 7 таси хорижий манбалардир.

Термиз шаҳри шароитида қоқиўтдошлар (Asteraceae) оиласига мансуб манзарали ўт ўсимликларнинг гуллаш биологияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Расулова Маржоной Добиловна
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
95
Дата создания:
2020-02-28 09:33:28
Термиз шаҳри шароитида Asteraceae оиласига мансуб кўп йиллик ўт ўсимлигининг биоэкологияси ва гуллаш биологиясини ўрганиш. Термиз шаҳри шароитида ўрганилган ўсимликларнинг кўп йиллик ўсимлик ўт сифатида ўсиш хусусияти унинг кенг экологик диапазонга эга эканлигидан далолат беради.

Termiz tumani atroflaridan yig`ilgan datura stramonium o`simligi alkaloidlari tadqiqoti


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Raximova Yulduz Eshmirza qizi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
60
Дата создания:
2020-02-28 09:06:42
Datura stramonium o`simligi o`zida tropan qatori alkaloidlarini saqlaydi. Ular tibbiyotda turli kasalliklarni davolashda keng qo`llaniladi. Masalan, atropine sulfatni me`da va o`n ikki barmoq ichak yaralarida, ichak va siydik yo`llarining spazmasida, shuningdek, xoletsistit, bronxial astma va boshqa kasalliklarni davolashda qo`llaniladi. U ko`z kasalliklarida diagnostika uchun ko`z qorachig`ini kengaytiruvchi modda sifatida ishlatiladi.

Mavsumda 190 tonna tirik pillani qayta ishlash quvvatiga ega bo’lgan PDI bazasining texnologik jarayonlarini loyihalashtirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xudoyshukurova Dilfuza Soatmurod qizi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
57
Дата создания:
2020-02-28 09:03:25
Tanlangan tirik pilla duragaylaridan quruq pilla ishlab chiqarish uchun texnologik uskunalarni tanlash, pilla quritish usullari, rejasi parametrlarini hisoblash va asoslash. Berilgan vazifaga muvofiq Mavsumda 190 tonna tirik pillani qayta ishlash quvvatiga ega bo’lgan PDI bazasining texnologik jarayonlarini loyihalash uchun Surxondaryo viloyati Angor tumanini tanladim.

Zamonaviy texnologiyalar asosida 80-90 tonna xom ipak ishllab chiqaradigan pillakashlik korxonasining texnologik jarayonlarini loyihalashtirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Nurmatova Nargiza G‘ayrat qizi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
57
Дата создания:
2020-02-28 09:00:19
Tanlangan pilla duragaylaridan O’zDSt 993-2011 yil mе'zonlariga mos xom ipak ishlab chiqarish uchun tеxnologik uskunalarni tanlash, pilla chuvish rеjasi paramеtrlarini hisoblash va asoslash. «Xitoy avtomat dastgohi bilan jihozlangan bir yilda 260-270 a saralangan pillani qayta ishlaydigan pilla chuvish korxonasining tеxnologik jarayonlarini loyihalash» mavzusi yuqori tеxnologiyalarga asoslanganligi, jahon bozori talablariga javob bеradigan raqobatbardoshi.

Antraxinon qatori organik bo`yoqlar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Davronova Mavluda Alisher qizi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
57
Дата создания:
2020-02-28 08:59:12
Sanoatda yangi tarmoqlarning payda bo`lishi va rivojlanish , yangi materiallarning paydo bo`lishi va bu esa yangidan- yangi bo`yoqlarni yaratilishini talab qiladi. Matolarning bo`yashning yangi usullari barpo qilinyapdi. Antrxinon asosida muhim bo`yovchi moddalar olishadi . Antraxinon moddasi sarg`ish rangli bo`lib , unga xotto bitta elektrodonor guruhi kiritlisa ham rangi keskin o`zgaradi .

Намликни пахта ва уни компонентлари ўртасида тақсимланиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Г.Джураев, Ш.Ш.Хакимов, Б.Э Қаршиев,. Б.Б Очилдиев
Дата создания:
2020-02-28 08:53:56
Тахлиллар пахтани умумий намлиги тола ва чигит намликларини тўлиқ характерлаб бермаслигини кўрсатди ва ушбу йўналишдаги илмий тадқиқот натижалари тола намлигини технологик жараёнларда оптималлаштириш масаласи хал этилмаганлигини англатади.

Arundo donax o`simligidan dimer tip indol alkaloidlarini ajratib olish va ularni tadqiq etish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rajapov Ulug`bek Botirovich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
48
Дата создания:
2020-02-28 08:39:32
Surxondaryo viloyati termiz tumani atroflarida o`suvchi Arundo donax L. o`simligining o`ziga xos xususiyatlaga ega alkaloidlarini sof toza holda ajratib olish; Ularning fizik-kimyoviy xossalarini, hamda spektr ma`lumotlarini o`rganish; Ajratib olingan ma`lum alkaloidlarni identifikatsiyalash; Ayrim alkaloidlarni fizik-kimyoviy usullar asosida tuzilishini aniqlash.
Сообщить об ошибке Транслит