Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Садриддин Айнийнинг Бухородаги жадидчилик ҳаракатида тутган ўрни ва ижтимоий фаолияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Темиров Фаррух Умедович
Год издания:
2020
Номер УДК:
9(58)(584,4):008(092)
Дата создания:
2020-01-14 12:43:20
Тадқиқотнинг мақсади. Садриддин Айнийнинг Бухородаги жадидчилик ҳаракатида тутган ўрни ва ижтимоий фаолиятини изчил ва тизимли асосда комплекс ҳолда тадқиқ этиш.

Ҳозирги ўзбек драматургиясида фольклор стилизацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турсунова Насиба Хамроевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
821.512.133-2’06:398.2(043.3)
Дата создания:
2020-01-14 11:12:59
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври ўзбек драматургиясида маросим фольклорининг поэтик трансформациясини ѐритиш, фольклор стилизацияси воситасида драматик асарда этномаданий контекст яратиш тамойилларини тавсифлаш, ҳозирги ўзбек кинодраматургиясидаги мифопоэтик тимсоллар бадиияти ва эпик сюжетлар стилизациясини тадқиқ этиш.

Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманов Фархад Фахриддинович
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512.133’33:008 (043.3)
Дата создания:
2020-01-13 17:24:54
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги турғун ўхшатишларни лингвомаданий жиҳатдан тадқиқ этиш орқали ўзбек миллатига хос бўлган лисоний манзарани тавсифлаш, миллий маданиятга хос бўлган қадриятлар тизимини асослашдан иборат.

Қорақалпоқ халқ афсоналарининг ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва сюжет таркиби


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бекимбетов Азамат Мирзабаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
398.2(=512.121)
Дата создания:
2020-01-13 17:20:23
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ афсоналарининг жанр хусусиятларини ёритиш, унинг халқ оғзаки насри жанрлар тизимида тутган ўрнини белгилаш, бу тип фольклор асарларининг шаклланиш тарихи ва генетик асосларини очиб бериш, туркий халқлар оғзаки насри контекстидаги типологик муштараклигини аниқлаш ҳамда афсоналарнинг сюжет таркиби ва образлар тизимининг поэтик табиатини ойдинлаштиришдан иборатдир.

Уголовно-правовые и криминологические аспекты легализации доходов, полученных от преступной деятельности


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Фазилов Фарход Маратович
Год издания:
2020
Номер УДК:
343(043.5) (575.1)
Дата создания:
2020-01-13 16:50:58
Цель исследования состоит в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства Республики Узбекистан в вопросах противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Бир неча жиноят ва бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Розимова Қундуз Юлдашевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
343.2 (043.5) (575.1)
Дата создания:
2020-01-13 16:48:06
Тадқиқотнинг мақсади бир неча жиноят ва бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш муаммоларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш юзасидан аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Биринчи тартибли эллиптик типдаги тенгламалар системаси учун Коши масаласи ечимининг pегуляризацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турсунов Фарҳод Рузикулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.946
Дата создания:
2020-01-13 16:02:18
Лаплас тенгламаси ва биринчи тартибли эллиптик типдаги тенгламалар системаси учун Коши масаласи ечими ва ечим ҳосиласининг чекли соҳаларда ошкор кўринишдаги регуляризациясини қуриш ва шартли турғунлик баҳосини олишдан иборат.

Давлат бошқаруви самарадорлигини баҳолаш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупов Аброр Багибекович
Год издания:
2020
Номер УДК:
323/327:351.881 (575.1)
Дата создания:
2020-01-13 14:47:52
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда давлат бошқаруви самарадорлигини баҳолаш тизимини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Истахрийнинг «Китаб ал-масалик вал-мамалик» асари (илмий-изоҳли таржима ва тадқиқот)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Худайберганов Равшан Турабович
Год издания:
2020
Номер УДК:
Дата создания:
2020-01-13 13:53:56
Тадқиқотнинг мақсади Истахрийнинг географияга оид «Китаб ал-масалик вал-мамалик» асари IX–X асрларда Марказий Осиёнинг тарихий географиясини ўрганишдаги муҳим бирламчи манба эканини очиб беришдан иборатдир.

Самарқанд шаҳрининг тарихий турар жойларини сақлаш ва қайта тиклаш йўлларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Айматов Анварбек Абдиҳолиқович
Год издания:
2020
Номер УДК:
72.036
Дата создания:
2020-01-13 11:31:54
Тадқиқотнинг мақсади. Самарқанд шаҳри тарихий турар жой биноларини сақлаш, қайта тиклаш ва модернизациялаш борасида илмий-назарий ҳамда амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит