Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қорақалпоқ романи поэтикаси: сюжет ва композиция (1970-2000 йиллар)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Нуржанов Пердебай
Год издания:
2020
Номер УДК:
82-311.2
Дата создания:
2020-06-19 09:43:34
Ушбу автореферат филология фанлари профессори ўқитувчилари, аспирантлар, студентлар учун қўлланма сифатида берилади.

Қорақалпоқ насрида детектив жанрнинг шаклланиши ва тараққиёт тадрижи


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алламуратова Зухра
Год издания:
2020
Номер УДК:
82-1/-9(575.172)
Дата создания:
2020-06-18 12:34:13
Ушбу автореферат филология фанлари профессор ўқитувчилари, аспирантлар, студентлар учун қўлланма сифатида берилади.

Ўзбек халқ тарихий насрида эпик сюжет ва образ эволюцияси (“Темурнома” мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сайитқулов Илҳом Абдусаламович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 398.223(=512.133)
Дата создания:
2020-02-17 14:28:57
Тадқиқотнинг мақсади “Темурнома” қиссасининг жанр хусусиятлари, композицион қурилиши, сюжет тузилиши ва унинг асосини ташкил қилувчи соҳибқиронлик тизими тадқиқи орқали асарнинг ўзбек фольклорида тутган ўрнини кўрсатиб беришдан иборат.

Бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Болтаева Шахло Тошпўлатовна
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
НавДПИ
Количество страниц:
144
Номер УДК:
Дата создания:
2020-02-14 14:16:44
Монографияда бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантириш, яъни: ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантиришнинг илмий-назарий асослари, йўллари ва самарадорлиги ѐритилган.

Қизиқмачоқларнинг жанрий табиати ва бадиияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Адизова Нигора Бахтиёровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК: 39 (575.1) (08)
Дата создания:
2020-02-12 18:04:14
Тадқиқотнинг мақсади қизиқмачоқларнинг жанрий белгилари, генезиси, мавзуий турлари, композицион, лингвопоэтик, ижро хусусиятлари, етакчи образлари, анъанавий мотивлари ва бадиий-эстетик вазифаларини аниқлашдан иборатдир.

Ўзбек халқ мифологик афсоналари (ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва образлар тизими)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ризоева Меҳринисо Абдуазизовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК:398.221(=512.133)(043.3)
Дата создания:
2020-02-12 17:59:21
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек халқ мифологик афсоналарининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш ҳамда архаик мифларнинг афсона жанри такомилида тутган ўрнини ёритиш асосида халқ насри жанрларининг генезисини ойдинлаштириш, мифологик афсоналарни мавзу типларига кўра таснифлаш ва образлар силсиласининг бадиий эволюциясини тадқиқ этишдан иборатдир.

Хоразм достонларининг поэтик тизими (банд, вазн ва қофия мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раимова Нилуфар Абдуллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК: 398.2(=221.13)
Дата создания:
2020-02-12 17:54:26
Тадқиқотнинг мақсади. Хоразм достонларидаги эпик шеърнинг ўзига хос хусусиятлари ва тараққиёт қонуниятларини ойдинлаштириш, эпик матн бадииятини қиёсий таҳлил қилиш ва воҳа эпик ижодиётига хос бўлган шеърий парчаларнинг халқ достонлари композицион қурилишидаги бадиий ўрнини ёритиш диссертация ишининг асосий мақсадини ташкил этади.

Chingiz Aytmatov asarlarida ma’naviy yetuklik va tubanlik masalasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xajiboev Kishin
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
66
Дата создания:
2020-02-12 15:47:21
Jahon adabiyotiga munosib hissa qo‘shgan adib Chingiz Aytmatov asarlaridagi ma’naviiy yetuklik va tubanlik masalasini o‘rganish, shunga bog‘liq umuminsoniy muammolarni tadqiq etish bitiruv malakaviy ishining asosiy maqsadi hisoblanadi.

Adabiyot darslarida didaktik o‘yinlardan foydalanish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Uzaqboyeva Muqaddas
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
59
Дата создания:
2020-02-12 15:45:37
"Mazkur bitiruv malakaviy ishning maqsadi umumta’m maktablari o‘quvchilarining adabiyot fanidan bilim olish samaradorligini oshirishda didaktik o‘yinlarni takomillashtirishga doir tavsiyalar ishlab chiqish va ta’lim jarayoniga tadbiq etish. Ishning vazifalari esa quyidagicha: -Tanlangan mavzuga oid ilmiy va ilmiy metodik adabiyotlar, jurnallardagi maqolalar, tajribali o‘qituvchilarning bu boradagi ish tajribalarini o‘rganish. -Olingan natijalarni tahlil qilish. -Tahlil natijalariga ko‘ra ishning bugungi holatiga baho berish va didaktik o‘yinlarni takomillashtirishga doir tavsiyalar tayyorlash. -Tavsiyalarni umumta’lim maktablarida sinab ko‘rish va samaradorligini aniqlash. "

9-sinfda Abdulla Oripov hayoti va ijodini o‘rgatish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Reyimbarganova Sabohat
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
64
Дата создания:
2020-02-12 15:42:15
Adabiy ta’limda yozuvchi ijodini o‘rganish, tadqiq qilish hamisha dolzarb masalardan biri sanalgan. Ijodkorning o‘ziga xos uslubini, timsol yaratish mahorati, so‘zga bo‘lgan e’tiborini kuzatish, tahlil etish orqali badiiy asarni idrok qilish, uning g‘oya va mazmunini to‘la tushunish, ayni paytda, satrlarga singdirilgan ma’no sirlaridan voqif bo‘lish imkoniyati yanada kengayadi. Shunday bo‘lsa-da, adib ijodini yangilangan pedagogik tafakkur asosida o‘rganish ishlari hali o‘z yakunini topgan emas. Tadqiqot ishimizning aynan shu mavzuga qaratilishi bu sohada yechimini kutayotgan masalalarga qaratilgani bilan xarakterlanadi.
Сообщить об ошибке Транслит