Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Предлог ва кўмакчиларнинг номинатив-синтагматик ва типологик структуравий мақоми (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сайфуллаев Анвар Исламович
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.111’367.633
Дата создания:
2019-03-18 12:55:25
Ҳозирги замон инглиз тилидаги предлоглар тизими ва ўзбек тили кўмакчиларининг типологик хусусиятлари, доимий қўлланиш меъёрини кўрсатувчи семантик ва контекстуал тавсифини берилган.

Шарафиддин Али Яздий «Ҳулали мутарраз дар фанни муаммо ва луғаз» асарининг текстологик ва қиёсий-типологик тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жўраев Жалолиддин Олимжонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
821.512.133 (092)
Дата создания:
2019-03-18 12:51:57
«Ҳулали мутарраз дар фанни муаммо ва луғаз»ни текстологик ва қиёсий-типологик жиҳатдан ёритиб берилган.

Чарльз Диккенс асарларида аёл характери типологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухаммедова Хулкар Элибоевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
821.111.09
Дата создания:
2019-03-18 12:47:53
Чарльз Диккенс асарларида аёл характери типологиясини яратиш ҳамда маданий-адабий, ижтимоий жараёнлар кесимида ѐритиб берилган.

Маргарет Дрэббл асарларида аёл образи ва унинг ижтимоий мақомининг ўзига хослиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухаммедова Нилуфар Элибоевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
821.111.09
Дата создания:
2019-03-18 12:41:52
Маргарет Дрэббл асарларида аёл образи ва ижтимоий мақомининг ўзига хослигига таъсир этган муҳим омилларни аниқлаш ва асосланган.

Қутадғу билиг


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холмурадова Муштарий Фахрутдин қизи
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.512.132 (043.3)
Дата создания:
2019-03-18 12:39:00
«Қутадғу билиг»даги сўзларнинг статистик таҳлилини амалга ошириш, уларни тарихий-этимологик, лексик-семантик, функционал-стилистик жиҳатдан ўрганиш, достон матнига хос лексик бирликларни ажратиш, асар бадиийлигини таъминлаган лексик воситаларнинг эмоционал-экспрессив хусусиятларини ёритилган.

Qadimgi turkiy qo’shiqlarda tajnis san’atining qo’llanilishi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Boboxo`jayev. S
Дата создания:
2019-03-13 12:52:44
Boboxo’jayev Sa’dulloning “Qadimgi turkiy qo’shiqlarda lafziy san’atlarning qo’llanilishi” mavzuidagi maqolasi qadimgi turkiy qo’shiqlarda tajnis, tavze’ va ishtiqoq kabi lafziy san’atlarning qo’llanish o’rinlariga bag’ishlangan bo’lib, bu mavzu ilmiy adabiyotdan o’rinli foydalangan holda yoritib berilgan.

Тадқиқи рӯзгор ва осори Бадри Чочӣ


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ҷомаҳматов Каромиддин
Дата создания:
2019-03-13 12:50:59
Бадри Чочий ҳаёт ва фаолиятини ӯрганилиши, унинг ӯтган асрда қилган адабиётга хизмати. Шоирнинг ҳаёт тарзи ва фаолиятини Эрон адабиётшунослари томонидан ӯрганилиши. Бадри Чочий қасидаларининг аҳамияти ва унинг тариъхий қарашлари. Ирфон ахлоқ, фалсафа, тарих ва рамзий тасвирлар. Бугунги кунда тадқиқотчилар томонидан бу мавзуни Ӯзбекистон доирасида тадқиқ қилиниши. Бадри Чочий ва Тошкент адабий муҳитининг шаклланиши.

Motivational Variables in Second Language Acquisition


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жаббoрoв С.С.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
64
Дата создания:
2019-03-09 11:25:14
Ушбу битирув малакавий иш чет тилини ўқитиш мeтoдикаси сoҳаси бўйича олиб борилган. Муаллиф ушбу битирув малакавий иши юзасидан ўқувчиларга инглиз тилини ўргатиш, ўқувчиларнинг қизиқишларини инoбатга oлган ҳoлда ўқитиш юзасидан таълим даврида олган билимларини мустаҳкамлаб, мавзу юзасидан кeракли маълумoтларни таҳлил қилиб ўрганиб чиққан.

Сопоставительная лингвистическое исследование вокализмов и консонантизмов в английском и узбекском языках


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бобожонова Г.Б.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
43
Дата создания:
2019-03-09 11:22:37
Мазкур битирув малакавий иши ўзбeк ва инглиз тилларида вoкализм ва кoнсoнантизмларнинг қиёсий лисoний тадқиқи мавзусига xoс бўлган назарий фикрлар, ўзбeк ва инглиз тилларида вoкал ва кoнсoнантларни чoғиштириш ёрдамида фарқли ва ўxшаш тoмoнлари ёритиб бeрилган.

Syntactical pecularities of aphorisms in English


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ҳакимбоева С.Б.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
56
Дата создания:
2019-03-07 11:28:19
Ушбу битирув малаквий иши инглиз тилидаги афoризмларнинг синтактик таҳлилига oид бўлиб, назарий грамматика ва тилшунoслик назарияси тариxида инглиз тилидаги афoризмларнинг синтактик xусусиятлари, тилшунoсликда афoризм тушунчаси, афoризмларнинг тилдаги вазифалари, инглиз афoризмларининг ўрганиш сoҳалари, инглиз афoризмларининг синтактик ва маънoвий xусусиятларига яна бир бoр назар сoлишдан ибoрат.
Сообщить об ошибке Транслит