Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Номинатив бирликларнинг семиологик ва лексикографик тавсифи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Равшанов Маҳмуд
Год издания:
2019
Номер УДК:
812.374. 2
Дата создания:
2019-10-02 10:08:32
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тилшунослигида тилнинг ижтимоий-маданий аҳамияти, унинг жамият тараққиёти билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган хусусиятларининг илмий талқини татбиқий лингвистика, компьютер лингвистикаси, корпус лингвистикаси, когнитив тилшунослик, лингвомаданиятшунослик каби парадигмаларнинг вужудга келиши замирида янада мукаммаллашди.

Содда гап синтактик шаклининг аппликатив модел доирасида кенгайиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Самандаров Рустам Дўсёрович
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.512.133.93’367
Дата создания:
2019-10-02 10:04:58
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тилшунослигида структур лингвистика муаммоларини ўрганиш бобида эришилган ютуқлар изоҳ талаб қилмайди. Бироқ бошқа фанлар қатори тилшунослик фани ҳам ҳар доим тараққиётдадир. Шу боис кечаги ютуқларимизни янада мустаҳкамлаш учун замон талабига мос ҳолда илмий кузатишлар олиб боришимиз ўз-ўзидан тадқиқотларимиз кун тартибига қўйилмоқда.

Тил функционал ривожланишининг социолингвистик таҳлили (ўзбек тили мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қўшоқова Барнохон Йўлдошевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
316.74:811.512.133
Дата создания:
2019-10-02 10:01:13
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тилшунос-лигининг муҳим масалаларидан ҳисобланган тил ва жамият ўртасидаги алоқа, тилнинг пайдо бўлиши, ривожланиши ва амалда қўлланилиши, жамиятнинг турли синфлар, гуруҳларга бўлиниши туфайли тилда рўй берадиган ижтимоий дифференциация ва турли халқларни ягона тил доирасига бирлаштирувчи интеграция ҳодисалари, тилнинг ижтимоий функциялари сони, уларнинг ривожланиши ва кенгайиши каби масалаларни тадқиқ этиш илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Baslawish klaslarda ana tilin oqıtıw metodikası pánınıń predmetı hám waziypaları


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Pırniyazova A. Pirniyazov Q, Bekniyazob Q
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
NMPI
Количество страниц:
142
Номер УДК:
Дата создания:
2019-09-30 16:55:07
Baslawish klaslarda ana tilin oqıtıw metodikası pániniń predmetı oqıwshılarǵa qaraqalpaq tilin uyretiw jollari hám qurallarin ana tilinde duris sóylewi oqıwdı, jazıwdı gramatika imlanı ózlestırıwı haqqındaǵı ılım/

Gastronomic words in the semantics of english phraseologicals units


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Умарова Сарвиноз Сардоровна
Дата создания:
2019-09-10 11:25:46
Ushbu maqolada Britaniya mamlakatining ovqatga doir so’zlarining ko’chma ma’nolarda ishlatilishiga doir bo’lgan holatlar ko’rib chiqilib, taxlil qilingan.

Чет тилларни ўқитишнинг интеграллашган курси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-07-24 14:48:42
The Integrated course of teaching foreign languages is an introductory course for students who have little or no previous English Language teaching experience. It may also be suitable for candidates with some experience but little previous training.

Хорижий тилни ўқитишда маданиятлараро мулоқотни шакллантириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-07-24 14:36:30
Хорижий тилни ўқитишда маданиятларао мулоқотни шакллантириш фани амалий бўлиб талабаларни касбий йўналиш доирасида тилнинг оғзаки ва ёзма шаклларини ўргатиш, уларнинг ижтимоий-маданий мулоқот малакаларини ривожлантириш, хусусан ўрганилаѐтган чет тилининг функционал шакллари ва услубларини, тил тўғрисидаги амалий ва назарий билимларини такомиллаштиради.

Ўқиш ва ёзиш амалиёти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-07-24 14:31:15
Ушбу услубий қўлланмада тестлар, машқлар, ёзма ишлар, оғзаки сўров, презентациялар ва матн таҳлили ўз ичига олган.

Назарий грамматика


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-07-24 14:23:57
Ушбу услубий қўлланмада тестлар, машқлар, ёзма ишлар, оғзаки сўров, презентациялар ва матн таҳлили ўз ичига олган.

A course in language teaching


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Penny Ur
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
1991
Издательство:
Cambridge university
Количество страниц:
388
Номер УДК:
4
Дата создания:
2019-07-24 14:09:43
This comprehensive training course provides a complete introduction to teaching for use-service or in-service settings.
Сообщить об ошибке Транслит