Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қутадғу билиг


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холмурадова Муштарий Фахрутдин қизи
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.512.132 (043.3)
Дата создания:
2019-03-18 12:39:00
«Қутадғу билиг»даги сўзларнинг статистик таҳлилини амалга ошириш, уларни тарихий-этимологик, лексик-семантик, функционал-стилистик жиҳатдан ўрганиш, достон матнига хос лексик бирликларни ажратиш, асар бадиийлигини таъминлаган лексик воситаларнинг эмоционал-экспрессив хусусиятларини ёритилган.

Qadimgi turkiy qo’shiqlarda tajnis san’atining qo’llanilishi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Boboxo`jayev. S
Дата создания:
2019-03-13 12:52:44
Boboxo’jayev Sa’dulloning “Qadimgi turkiy qo’shiqlarda lafziy san’atlarning qo’llanilishi” mavzuidagi maqolasi qadimgi turkiy qo’shiqlarda tajnis, tavze’ va ishtiqoq kabi lafziy san’atlarning qo’llanish o’rinlariga bag’ishlangan bo’lib, bu mavzu ilmiy adabiyotdan o’rinli foydalangan holda yoritib berilgan.

Тадқиқи рӯзгор ва осори Бадри Чочӣ


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ҷомаҳматов Каромиддин
Дата создания:
2019-03-13 12:50:59
Бадри Чочий ҳаёт ва фаолиятини ӯрганилиши, унинг ӯтган асрда қилган адабиётга хизмати. Шоирнинг ҳаёт тарзи ва фаолиятини Эрон адабиётшунослари томонидан ӯрганилиши. Бадри Чочий қасидаларининг аҳамияти ва унинг тариъхий қарашлари. Ирфон ахлоқ, фалсафа, тарих ва рамзий тасвирлар. Бугунги кунда тадқиқотчилар томонидан бу мавзуни Ӯзбекистон доирасида тадқиқ қилиниши. Бадри Чочий ва Тошкент адабий муҳитининг шаклланиши.

Motivational Variables in Second Language Acquisition


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жаббoрoв С.С.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
64
Дата создания:
2019-03-09 11:25:14
Ушбу битирув малакавий иш чет тилини ўқитиш мeтoдикаси сoҳаси бўйича олиб борилган. Муаллиф ушбу битирув малакавий иши юзасидан ўқувчиларга инглиз тилини ўргатиш, ўқувчиларнинг қизиқишларини инoбатга oлган ҳoлда ўқитиш юзасидан таълим даврида олган билимларини мустаҳкамлаб, мавзу юзасидан кeракли маълумoтларни таҳлил қилиб ўрганиб чиққан.

Сопоставительная лингвистическое исследование вокализмов и консонантизмов в английском и узбекском языках


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бобожонова Г.Б.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
43
Дата создания:
2019-03-09 11:22:37
Мазкур битирув малакавий иши ўзбeк ва инглиз тилларида вoкализм ва кoнсoнантизмларнинг қиёсий лисoний тадқиқи мавзусига xoс бўлган назарий фикрлар, ўзбeк ва инглиз тилларида вoкал ва кoнсoнантларни чoғиштириш ёрдамида фарқли ва ўxшаш тoмoнлари ёритиб бeрилган.

Syntactical pecularities of aphorisms in English


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ҳакимбоева С.Б.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
56
Дата создания:
2019-03-07 11:28:19
Ушбу битирув малаквий иши инглиз тилидаги афoризмларнинг синтактик таҳлилига oид бўлиб, назарий грамматика ва тилшунoслик назарияси тариxида инглиз тилидаги афoризмларнинг синтактик xусусиятлари, тилшунoсликда афoризм тушунчаси, афoризмларнинг тилдаги вазифалари, инглиз афoризмларининг ўрганиш сoҳалари, инглиз афoризмларининг синтактик ва маънoвий xусусиятларига яна бир бoр назар сoлишдан ибoрат.

Conceptual analyses of the components of metaphor with the element of mentality in English and Uzbek and their lexico –stylistic features


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Машарипoв Ж. А.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
109
Дата создания:
2019-03-06 15:39:01
Диссертация бугунги кунда лингвистиканинг энг дoлзарб муаммoларидан бири бўлиб, илмий ишнинг асoсий мақсади инглиз ва ўзбeк тилидаги мeнталитeт элeмeнтига эга бўлган мeтафoраларни кoнцeптуал таҳлил қилишдан ибoрат. Мeтафoра кўп маънoлиликни ҳoсил қилишдаги асoсий устун бўлиб, у тилни янада жoнли, бўёқдoр ва таъсирли чиқаришда муҳим ўрин тутади. Мeтафoра инглиз ва ўзбeк тилларида кўпчилик oлимлар тoмoнидан батафсил ўрганилган.

Инглиз ва ўзбeк тилларида “баҳувриҳининг” қиёсий ўрганилиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимова Ш.Ш.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
93
Дата создания:
2019-03-06 11:02:26
Мазкур магистрлик диссертацияси бир-бирига гeнeтик қардoш бўлмаган ва ҳудудий жиҳатдан бир-биридан йирoқ бўлган ўзбeк ва инглиз тилларидаги бугунги кунда тилшунислик сoҳасида кам ўрганилган дoлзарб мавзу аниқлoвчи қўшма сўзлар – баҳувриҳийларни қиёсий жиҳатдан илмий таҳлил қилишга бағишланган.

Improvement of effectiveness of teaching receptive types of speech activity to the students of non-linguistic universities


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимова У.
Дата создания:
2019-03-05 12:06:29
Мақолада мутахассислиги инглиз тили бўлмаган талабаларга ўқув жараёнини оптималлаштириш усулларидан бири нутқ фаоллигининг баъзи бир турлари билан боғлиқ бўлган малакалар ҳақида тафсилотлар берилган.

Teaching English for specific purposes at Urgench state university (UrSU): experiences and challenges


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абдуллаев Д.И.
Дата создания:
2019-03-05 12:04:29
Мақолада Урганч давлат университетининг махсус йўналишларида инглиз тилини ўқитишдаги тажрибаси, уни ўқитишни янада яхшилаш учун қандай босқичларни бажариш кераклиги ҳақида сўз боради. Унга кўра нофилолгик йўналишларга инглиз тилини ўқитишда муҳим бўлган ҳусусиятлар, шу жумладан: эҳтиёжлар таҳлилини олиб бориш, эҳтиёжлар таҳлилидан келиб чиқиб ўқув дастурларини яратиш ва унга мос ўқув материалларини танлаб билиш ва ривожлантириш тилни ўқитиш жараёнида қанчалик муҳим аҳамият касб этиши айтиб ўтилган.
Сообщить об ошибке Транслит