Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Воспитание координационных способностей у учащихся в процессе урока физического воспитания


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Ўсаралиев
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
29
Дата создания:
2017-10-20 15:14:55
Рассматривая мышечно-суставную чувствительность в качестве важнейшей предпосылки эффективности афферентной импульсации, следует отметить избирательность ее формирования в строгом соответствии со спецификой движений, техническим арсеналом конкретного человека

Ijtimoiy fanlarni o’qitish metodikasi


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Дата создания:
2017-08-16 14:04:56
DTS talabidan kelib chiqib, qator mavzular ixchamlashtirildi, soddalashtirildi, darslikdan chiqarildi yoki yangidan kiritildi. Darsliklar kompetensiyalarni shakllantirishga oid savol va amaliy topshiriqlar bilan boyitildi. Jahon tarixi fani VII va IX sinflarda 1-yarim yillikda haftasiga 2 soat, 2-yarim yillikda haftasiga 1 soat; O‘zbekiston tarixi fani VII va IX sinflarda 1-yarim yillikda haftasiga 1 soat, 2-yarim yillikda haftasiga 2 soat; VIII sinfda jahon tarixi fani 1 soat, O‘zbekiston tarixi fani 1 soat; VIII va IX sinflarda dunyo dinlari tarixi fani haftasiga 1 soatdan o‘qitiladi.

An’anaviy avgust kengashlarining sho‘ba va yalpi yig‘ilishlarini tashkil etish hamda o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar Ona tili


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Дата создания:
2017-08-16 13:40:23
An’anaviy avgust kengashlarining ona tili fani bo‘yicha sho‘ba yig‘ilishlarida Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli qarori mazmun-mohiyatini tushuntirish, kompetensiyaviy yonda¬shuvga asoslangan davlat ta’lim standartlari va o‘quv dasturlarini amaliyotga samarali joriy etish yuzasidan zarur tavsiyalar berish muhim. Shuningdek, Ilg‘or tajribalarni namoyish etish va omma¬lashtirish, bilimlar bellashuvi hamda fan olimpiadasi natijalari tahlili yuzasidan fikr-mulohazalar umumlashtirilib, tavsiyalar ishlab chiqilishi, kelgusidagi rejalar belgilab olinishi kerak. Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quv, ilmiy-metodik, ma’naviy-axloqiy tarbiya faoliyatida samarali natijalarga erishayotgan, kasbiy mahorati yuqori bo‘lgan o‘qituvchilarning ish tajribalarini aniqlash, o‘rganish, ommalashtirish maqsadida tashkil etilgan “Mahorat maktablari”da o‘quv yili davomida amalga oshirilgan ishlar, ilg‘or tajribalarning o‘rganilishi sho‘ba ishlari samaradorligini oshiradi.

Особенности развития агропромышленного комплекса Ресупблики


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Туребеков А
Дата создания:
2017-08-02 16:45:30
В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы формирование и развития рыночной инфраструктуры как инструменты модернизации национальной экономики, выявлены закономерности и особенности региональной рыночной инфраструктуры, рекомендован системный подход к иследованию развития рыночной инфраструктурой агропромышленного комплекса региона в условиях институциональных реформ

Korxona faoliyatida rejalashtirishning o’rni va ahamiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Tatu Uf 912-15 guruh talabasi Rajabov Sunnatbek
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-06-29 19:36:59
Rejalashtirish bozor bilan umuman mos kelmaydi, deb hisoblagan bozor munosabatlari tarafdorlari ham bugungi kunda o’zlarining avvalgi fikrlarida qattiq turmayaptilar. Vaqt va hayotning o’zi, xususan, ko’plab xorijiy kompaniya, firma va korxonalar tajribalari rejalashtirish va bashorat qilishning muhim ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydilar.

Xalq Ta’limi Vazirligining 2007-yil 20-yanvardagi 19-sonli buyrug’iga 2-ilova Ta’lim muassasalari sinf rahbari to'g’risida NIZOM


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2017-01-09 11:35:15
Umumiy o`rta ta’lim muassasalarida sinf rahbari faoliyati O`zbekiston Respublikasining “Ta’lim to`g`risida” gi Qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasidagi qarorlari, Xalq ta’limi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan tegishli me’yoriy xujjatlar va ushbu Nizom asosida tashkil etiladi.

Баркамол авлод тарбиясида маънавий мероснинг аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.Тўраева
Дата создания:
2016-11-26 10:25:54
Маълумки, маънавий-ахлоқий негизлар замирида умуминсоний ва миллий қадриятлар муштараклиги, кишиларнинг маънавий маданиятини шакллантиришга эришиш мақсади ётади. Зеро, шахс тафаккурини ўстирмай, унинг маънавий дунёсини бойитмай туриб, ижтимоий, иқтисодий, маданий жабҳалардаги вазифаларни бажариш, мустақиллик мафкурасини шакллантириш мумкин эмас. Айни чоғда, жамиятимиз ва давлатимиз ўзлигини англаган, ватанпарварлик туйғуси билан миллат, халқ манфаатлари, ижтимоий, меҳнат ва касб-кор кўникмалари, ишбилармонлик асосларини эгаллаган, руҳан соғлом, жисмонан етук, умуминсоний ва миллий хулқ-атвор нормаларини ўз онги ва фаолиятида мужассам этган маънавий етук инсонни тарбиялаб вояга етказишдан ғоят манфаатдордир.

Tinchlikparvarlik axloqiy tamoyili va uning yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishdagi o’rni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Husanov G’. (Ilmiy rah. Samadov A.R)
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
121
Дата создания:
2016-09-19 15:36:15
Insoniyat o’z hayot yo’lida turli urush va nizolarga boy tahlikali kunlarni kechirdi. Bugungi kunda ham bu jarayonlar jahon siyosatida uchrab turganligi har bir insonni hushyorlikga chorlaydi. Yadro urushlari havfi, ekstremizm, terrorizm va mintaqaviy mojarolar hali xanuz fuqarolar xavfsizligiga tahdid solib kelmoqda. Yurtboshimiz Islom Karimov 2015 yil 9 mаy kuni “Хоtirа vа qаdrlаsh kuni” munоsаbаti bilаn so’zlаgаn nutqidа tа’kidlаgаnidеk, “Biz dunyoning turli o’lkаlаridа dаvоm etаyotgаn ziddiyat vа qаrаmа-qаrshiliklаrni fаqаtginа siyosiy yo’l bilаn, tinchlik yo’li bilаn hаl etish tаrаfdоrimiz”

Талабаларга маънавий-ахлоқий тарбия бериш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Дилафрўз Фарсахонова
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2009
Издательство:
А.Қодирий номидаги Жиззах давлат педагогика институти
Количество страниц:
2
Дата создания:
2016-06-02 10:19:57
Мазкур ўқув-услубий қўлланмада талабаларга маънавий-ахлоқий тарбия бериш жараёнини ахборотлаштириш ва ундан амалий фаолиятда фойдаланиш ҳақида маълумотлар берилади. Шунингдек, талабаларга маънавий-ахлоқий тарбия беришни технологиялаштириш мақсадида ушбу жараённинг ахборот-коммуникацион технологиясини яратиш методикаси ҳам ёритилган. Унда талабаларнинг муносабатлари, ахлоқ категорияларига оид маълумотлар тизимлаштирилган ҳолда фойдаланилган.

Академик лицейлар физика курсида динамика ва сақланиш қонунларига оид масалалар ечиш методикаси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ғ.Самадов
Вид издания:
Характер издания:
Год издания:
2015
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
72
Номер УДК:
000
Дата создания:
2016-04-26 12:23:20
Ушбу ўқув қўлланма академик лицейлар физика курсида динамика ва сақланиш қонунларига оид масалалар ечиш методикасига бағишланган ва академик лицейлар ўқитувчилари ҳамда иқтидорли ўқувчилари учун мўлжалланган
Сообщить об ошибке Транслит