Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Фалсафа фанини ўқитишда инновацион таълим технологияларидан фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Қулдошев А.Т.
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти
Количество страниц:
88
Номер УДК:
Дата создания:
2020-03-16 10:53:49
Мазкур услубий қўлланма олий таълим тизимида «Фалсафа” фани ўқитишнинг мазмун-моҳияти, дарсга тайёрланишда ёки дарснинг ўзида юзага келадиган аниқ методик вазифаларни ҳал этиш усуллари, мавзуга оид инновацион технологияларни қўллашнинг аҳамияти кўрсатиб берилган.

Абу Ҳомид Ғаззолийнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сайфиллаева Дилфуза Кахрамоновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
304.215.340.121
Дата создания:
2020-02-25 18:41:06
Тадқиқотнинг мақсади. Абу Ҳомид Ғаззолий илмий меросининг ёшлар тарбиясидаги маънавий-маърифий ва ижтимоий-ахлоқий ўрнини асослаб беришдан иборат.

Самарқанд жадидларининг ижтимоий-сиёсий қарашлари (ХХ асрнинг биринчи)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ашурова Хуршида Сағдуллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
1(09):297
Дата создания:
2020-02-25 17:34:17
Тадқиқотнинг мақсади. Самарқанд жадидларининг Туркистон ўлкаси халқлари маънавий-маърифий, ижтимоий-сиёсий юксалишидаги ўрнини тарихий-фалсафий нуқтаи-назардан очиб беришдан иборат.

Ўзбек халқининг ҳозирги замон ижтимоий-маънавий ҳаётида миллатлараро толерантлик (ижтимоий-фалсафий тахлил)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мардонова Феруза Бахроновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
316 (075)
Дата создания:
2020-02-25 17:11:56
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек халқининг ҳозирги замон ижтимоий-маънавий ҳаётида миллатлараро толерантликнинг концептуал-методологик асосларини такомиллаштиришдан иборат.

Жадидчилик ҳаракатининг ижтимоий-сиёсий жиҳатлари ва ҳозирги замон


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдивоҳидов Сунатилло Абдинабиевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
1 (09):297
Дата создания:
2020-02-25 16:43:05
Тадқиқотнинг мақсади. Жадидлар маънавий меросининг миллий ва умуминсоний моҳиятини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан очиб бериш ҳамда бу ғояларнинг жаҳон фалсафий тафаккури ривожидаги ўрнини ёритишдан иборатдир.

Ўзбекистон ёшлари ижтимоий-маданий ҳаётида диний маърифатнинг аҳамияти (07.00.04)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саидова Сайёра Алишер қизи
Год издания:
2020
Номер УДК:
32.2. C-12
Дата создания:
2020-02-17 14:51:22
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий-маданий ҳаётида диний маърифатнинг намоён бўлиш хусусиятлари ҳамда унинг миллий ўзликни англашга таъсирини очиб беришдан иборат.

Ўзбекистонда етук кадрлар тайёрлашнинг этномаданий хусусиятлари ва тамойиллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Баратов Рашид Ўсарович
Год издания:
2020
Номер УДК:
378:392 (575.1)
Дата создания:
2020-02-05 13:17:48
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида етук кадрлар тайёрлашда этномаданий хусусиятларнинг аҳамиятига инновацион ёндашувнинг моҳиятини илмий асослашдан иборат.

Структурообразование локальных градостроительных территорий и узлов


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Назарова Динара Анваровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
711:72.025.5
Дата создания:
2020-01-20 12:00:56
Целью данного исследования является совершенствование методики градостроительного проектирования Узбекистана путем внедрения принципов формирования локальных городских территорий и узлов.

Хожамназар Ҳувайдо диний-мистик қарашларининг XVII-XVIII асрлар Марказий Осиё тасаввуфи ривожидаги ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рўзматзода Қодирқул Рузмат ўғли
Год издания:
2020
Номер УДК:
297:1:821 (09) ( Ҳувайдо) (584:4)
Дата создания:
2020-01-09 15:50:43
Тадқиқотнинг мақсади Хожамназар Ҳувайдо диний-мистик қарашларининг мазмуни ва моҳиятини очиш орқали унинг Марказий Осиё тасаввуфи ривожидаги ўрни ва ролини аниқлаш.

Ўзбекистонда фуқаролик жамияти шаклланишининг истиқболлари (ижтимоий-фалсафий жиҳатлари)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманов Марифджон Шакирович
Год издания:
2019
Номер УДК:
316.32(575.1)
Дата создания:
2020-01-07 15:53:28
Тaдқиқoтнинг мaқсaди Ҳaрaкaтлaр стрaтeгияси дoирaсидa мaмлaкaтдa амалга оширилаётган сиёсий-ҳуқуқий вa ижтимoий-иқтисoдий ислoҳoтлaр фaлсaфaсининг мoҳиятини oчиб бeриш ҳамда кучли вa aдoлaтли фуқaрoлик жaмиятини шaкллaнтириш, бaрқaрoр ривoжлaнишни тaъминлaшдa фуқаролик институтлaри рoли вa aҳaмиятини кучaйтиришнинг йўнaлишлaрини aниқлaш бўйичa тaклифлaр ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит