Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Махдуми аъзам косонийнинг маънавий мероси ва унинг ёшлар тарбиясидаги ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саматов Хуршид Улмасжонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
1 (09):297
Дата создания:
2018-05-25 10:38:18
Тадқиқотнинг мақсади Махдуми Аъзам илмий меросининг ёшлар тарбиясидаги маънавий-маърифий ва ижтимоий-ахлоқий ўрнини асослаб беришдан иборат.

Халқаро экологик ижтимоий-сиёсий муносабатларнинг глобаллашуви ва уни бошқариш хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қулдошев Аслиддин Турсунович
Год издания:
2018
Номер УДК:
1:316(575.1)
Дата создания:
2018-05-25 10:31:51
Тадқиқотнинг мақсади халқаро экологик ижтимоий-сиёсий муносабатлар глобаллашуви ва уни бошқариш институтлари тизимининг ижтимоий-фалсафий моҳиятини очиб беришдан иборат

Ўзбекистонда демократик жамият ривожида тинчлик ва барқарорликнинг ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бўтаев Усмонжон Хайруллаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
323:1 (09) (575.1)
Дата создания:
2018-05-22 15:08:13
Ўзбекистонда демократик жамият ривожида тинчлик ва барқарорликнинг ўрнини фалсафий жиҳатдан очиб бериш ҳамда ижтимоий-сиёсий хавфсизликни мустаҳкамлаш юзасидан таклиф-тавсиялар ишлаб чиқиш.

Шахс фаолиятида касбий ва ахлоқий маданият уйғунлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эрназарова Ёрқиной Оллабергановна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: 171:008(575.1)
Дата создания:
2018-04-20 16:35:56
XXI аср дунёда ҳаёт суръатларини жадаллаштириб, маданий турмушни тубдан ўзгартириб юборди. Жаҳонда рўй бераётган ижтимоий, иқтисодий, сиёсий воқеалар, бир томондан, янги муносабатлар ва қарашларни келтириб чиқарган бўлса, иккинчи томондан, ахлоқий маданиятни глобал инқироз ёқасига олиб келди.

Постноклассик илмий тафаккур тарзида ғоявий ворислик ва инновация муаммолари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Султанова Гулноза Сабировна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК 1:111(575.1)
Дата создания:
2018-04-16 12:14:21
Бугунги кунда жаҳон цивилизациясининг постиндустриал мамлакатлар ҳамжамиятига айланиб бориши, ахборотлаштириш, компьютерлаштириш ва турли маданиятлараро мулоқотнинг глобаллашуви инсон ҳаёти, илм-фан ва тафаккур тарзи жабҳаларида жиддий ўзгаришларга олиб келди. Фалсафа ва фан соҳаларида содир бўлаётган дифференциация ва интеграция жараёнлари эса, биринчи-дан, парадигмал инновацияларнинг, иккинчидан, янги типдаги фалсафий ва илмий тафаккур тарзининг вужудга келишига сабаб бўлмоқда.

Виртуалистикада постноклассик эпистемология ғоялари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нормаматова Махсуда Нурмаматовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК 1:16:165(575.1)
Дата создания:
2018-04-16 12:11:16
Жаҳонда ахборотлаштириш жараёнининг жадаллашуви “виртуалистика” деб аталган замонавий тадқиқот йўналишини юзага келтирди. ХХ асрнинг сўнгги ўн йиллигида шакллана бошлаган виртуалистиканинг тушунча ва тамойиллари, тадқиқот усуллари ўзининг аниқ изоҳларини талаб эта бошлади. Шу сабабли фалсафада виртуалистик билимларни замонавий постноклассик фан фалсафаси нуқтаи назардан ўрганиш эҳтиёжи туғилди.

Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти шароитида соғлом рақобатни ривожлантиришнинг маънавий, ахлоқий ва ҳуқуқий жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Негматова Шахзода Шухратовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 1:13(575.1)
Дата создания:
2018-04-16 12:07:43
Жаҳонда соғлом рақобат нафақат ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётининг ривожини таъминловчи омил, айни пайтда сиёсий муносабатларни тартибга солувчи восита, маънавий жараёнларни юксалтириш усули сифатида тан олинган. Айниқса, рақобатнинг дифференциал ва интеграл шакллардаамалга ошиши унинг айрим соҳаларда тармоқлашувини, аксарият ҳолларда жамиятнинг нисбатан ажратилган баъзи қисмларининг уйғунлашуви, бир-бирини тўлдириши борасида юз берадиган ижтимоий-иқтисодий муносабатларда намоён бўлмоқда.

Ўзбекистон ижро ҳокимиятида бошқарув маданиятининг ривожланиш жараёнлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Султонов Аслиддин Фазлиддинович
Год издания:
2018
Номер УДК:
321.1:342.4.008(575.1)
Дата создания:
2018-04-13 16:03:52
Мақсади ижро ҳокимиятида бошқарув маданиятининг ривожланиш тенденцияларини очиб бериш асосида давлат бошқаруви самарадорлигини оширишнинг омилларини аниқлаштириш.

Илмий билишда фанлараро ёндашувларнинг методологик муаммолари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ботирова Сайёра Якубжоновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 165+111
Дата создания:
2018-04-05 11:10:25
Бугунги кунда дунёда юзага келган мураккаб вазият глобал миқёсга эга воқеа-ҳодисаларни тадқиқ этиш заруратини юзага келтирди. Бундай жараёнларни тўғри тушунтиришга, яшаш шароитларини кенгайтиришга, ривожланиш йўлларини башорат этишга имкон берадиган билимларни эгаллаш ҳозирги замон файласуфларининг тадқиқот объектига айланди. Ҳозирги кунда юқоридаги вазифалар асосида фанда янгича ёндашиш муаммолари юзага келмоқда. Аммо олиб борилган тадқиқотлар ушбу муаммо айрим фан доирасида хал бўлмаслигини кўрсатди. Шунинг учун илмий билишда фанлараро ёндашувга эҳтиёж сезилди. Бу эса табиат, жамият ва инсон масаласига янгича қарашни талаб қилиб, инсоният олдидаги қатор муаммоларнинг ечим топишига хизмат қила бошлади ҳамда илмий билишда фанлараро ёндашувни қўллашга имкон яратди.

Антропология ва элитология ўзаро муносабатларининг фалсафий – методологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қурбонова Лолахон Абдулхадимовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
Дата создания:
2018-03-16 15:52:12
Тадқиқотнинг мақсади инсоннинг ижтимоийлашуви жараёнида баркамолликнинг элитар онгдаги ифодаси, элита, элитология, элитаризмнинг ўзаро алоқаси ва фарқини асослаш Тадқиқотнинг объекти инсоннинг антропологик ва элитар табиати тадқиқи Тадқиқотнинг предмети антропологик элитология ва элитар таълим шаклланишига таъсир қилувчи омиллар. Тадқиқотнинг усуллари ўзаро алоқадорлик, объективлик, тарихийлик, ворисийлик тамойиллари ва қиёсий таҳлил, синтез, тарихий аналогия, тизимли ёндашув методлари қўлланилган.
Сообщить об ошибке Транслит