Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

МИРЗАЧЎЛНИ ЎЗЛАШТИРИШ УЧУН АҲОЛИ КЎЧИРИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲВОЛИ (1946 – 1970 йй.)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
ХУШВАҚТОВ ҲУСАН ОЧИЛБОЙЕВИЧ
Год издания:
2019
Номер УДК:
314:323:342(584.4)
Дата создания:
2019-05-01 13:12:18
Тадқиқотнинг мақсади. Мирзачўл ҳудудларида янги ерларни ўзлаштириш учун 1946 – 1970 йилларда вилоятлардан аҳоли кўчирилиши жараёнлари, кўчирилган аҳолининг ижтимоий-иқтисодий аҳволи, маънавий-маърифий ҳаёти ҳамда бу ерда вужудга келган экологик муҳитни ўрганиш ва таҳлил қилишдан иборат.

Укув жараёнидаги таълимнинг мазмунини модернизациялаш омиллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
1
Дата создания:
2019-04-30 12:59:54
Мустакил Узбекистонимизда таълим жараёнини самарадорлигини ошириш, укувчилардаги билим ва ту шунчаларни шакллантириш, ижодий кобилЬятлари ва шахеий фазилатларини ривожлангиришда, уларни билим ва куникмаларини амалиётга тадбик эта олиш малакаларини такомиллаштиришда инновацион таълимнинг имкониятлари ва муваффаккиятларини урганиб чикиш, анъанавий таълимнинг ютукларидан фойдаланган холда таълим жараёнини мувофиклаштириш максадга мавофикдир.

ЎЗБЕКИСТОНДА МОДЕРНИЗАЦИЯ ШАРОИТИДА ЁШЛАРДА ИННОВАЦИОН ОНГ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ- ФАЛСАФИЙ МУАММОЛАРИ


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
ЭГАМБЕРДИЕВ АЗИЗБЕК АБДУМАЛИКОВИЧ
Год издания:
2019
Номер УДК:
301.1:323:328(575.1)
Дата создания:
2019-04-24 11:49:55
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда модернизация жараѐнида ѐшларда инновацион онг шаклланишининг маънавий ва праксиологик жиҳатларини ижтимоий-фалсафий таҳлил қилишдан иборат.

Falsafa


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-03-24 12:05:24
Ушбу ўқув қўлланмаси университетларнинг ўзбек филологияси талабаларига мўлжалланган бўлиб, унда ўзбек адабий танқидчилиги пойдеворига тамал тошини қўйган ва ҳозирги ривожида салмоқли ҳисса қўшаётган мунаққидлар ижоди ҳақида фикр-мулоҳаза юритилади. Қўлланмадан нафақат филолог ўқитувчи ва талабалар, балки адабиётшунослик илми билан шуғулланаётган ўқувчилар ҳам фойдаланишлари мумкин.

Бадиий-эстетик қадриятлар ва уларнинг ўзига хосликлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Б.Х.Каримова
Дата создания:
2019-03-19 10:52:15
Қадрият тушунчаси махсус фалсафий луғатда ХIХ асрнинг 60-йилларида пайдо бўлганлиги таъкидлаб ўтилган. Фалсафий луғатнинг 5-жилдида қадриятга қуйидагича таъриф берилган: «Қадрият фалсафий ва социологик тушунча. У биринчидан, бир объектнинг ижобий ва салбий қимматини, иккинчидан, ижтимоий онгнинг норматив белгиловчи-баҳоловчи жиҳатини ифода этади».

Фалсафада ҳақиқат муаммоси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-03-19 10:46:55
Инсоннинг комиллик даражаси бу шунчаки орзу эмас, балки унинг билим асосидаги эзгу фаолияти билан эришиш мумкин бўлган маънавий юксакликдир. Шундай экан, узлуксиз таълим бериш ва мақсадли тарбиялаш орқалигина комиллик сифатларига эга бўлган баркамол инсонларни вояга етказиш мумкин. Шу боисдан ҳам бугунги кунда мамлакатимизда баркамол авлодни тарбиялаш масаласи тобора давлат сиёсатининг ажралмас қисмига айланиб бормоқда

Талабаларда толерантлик маданиятини шакллантириш йўллари.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Саматов Дилшодбек
Дата создания:
2019-03-18 11:42:01
Мақолада узлуксиз таълим тизими муҳитини барқарорлаштиришда толерантлик тамоилини ривожлантириш масалаларининг аҳамияти ёритилиб, акдемик лицей ўқувчилари ва олий таълим талабаларида толерантликни ривожлантиришнинг шакл ва усуллари тақдим этилган.

Особенности духовности в контексте глобализации


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Фарида Юлдашева
Дата создания:
2019-03-18 11:41:10
в данной статье рассматриваются проблемы развития духовности в условиях глобализации и ее трансформации под влиянием глобальной культуры.

Инновациялар: инновацион онг ва инновацион фаолият


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.А. Эгамбердиев
Дата создания:
2019-03-18 11:40:22
Мақолада модернизация натижасида инновацияларнинг кириб келиши, жамиятда инновацион онг ва инновацион фаолиятнинг шаклланиши, креатив гуруҳларнинг хусусиятлари тўғрисида фикр юритилади.

Глобаллашув ва инсон аксиологик ориентациясининг ўзгариб бориши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Фарида Юлдашева
Дата создания:
2019-03-18 11:39:28
Мақолада глобаллашув шароитида маданиятлараро муносабатларнинг кенгайиши натижасида инсон моҳияти ва қадриятларининг ҳам ўзгариб бориши масаласи ўрганилади. Глобаллашув инсонининг хусусиятлари таҳлил этилади.
Сообщить об ошибке Транслит