Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Структурообразование локальных градостроительных территорий и узлов


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Назарова Динара Анваровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
711:72.025.5
Дата создания:
2020-01-20 12:00:56
Целью данного исследования является совершенствование методики градостроительного проектирования Узбекистана путем внедрения принципов формирования локальных городских территорий и узлов.

Хожамназар Ҳувайдо диний-мистик қарашларининг XVII-XVIII асрлар Марказий Осиё тасаввуфи ривожидаги ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рўзматзода Қодирқул Рузмат ўғли
Год издания:
2020
Номер УДК:
297:1:821 (09) ( Ҳувайдо) (584:4)
Дата создания:
2020-01-09 15:50:43
Тадқиқотнинг мақсади Хожамназар Ҳувайдо диний-мистик қарашларининг мазмуни ва моҳиятини очиш орқали унинг Марказий Осиё тасаввуфи ривожидаги ўрни ва ролини аниқлаш.

Ўзбекистонда фуқаролик жамияти шаклланишининг истиқболлари (ижтимоий-фалсафий жиҳатлари)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманов Марифджон Шакирович
Год издания:
2019
Номер УДК:
316.32(575.1)
Дата создания:
2020-01-07 15:53:28
Тaдқиқoтнинг мaқсaди Ҳaрaкaтлaр стрaтeгияси дoирaсидa мaмлaкaтдa амалга оширилаётган сиёсий-ҳуқуқий вa ижтимoий-иқтисoдий ислoҳoтлaр фaлсaфaсининг мoҳиятини oчиб бeриш ҳамда кучли вa aдoлaтли фуқaрoлик жaмиятини шaкллaнтириш, бaрқaрoр ривoжлaнишни тaъминлaшдa фуқаролик институтлaри рoли вa aҳaмиятини кучaйтиришнинг йўнaлишлaрини aниқлaш бўйичa тaклифлaр ишлаб чиқишдан иборат.

Мураккаб тизимларни моделлаштиришнинг замонавий парадигмалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ниязимбетов Марат Қудиярович
Год издания:
2019
Номер УДК:
111.1:1.510.67:327 (575.1)
Дата создания:
2020-01-06 16:27:25
Тадқиқотнинг мақсади мураккаб тизимларни моделлаштиришда ночизиқли-фрактал парадигмасининг методологик ролини ҳамда унинг жамият тараққиётини моделлаштиришдаги концептуал аҳамиятини асослашдан иборат.

Қорақалпоқ халқи маънавий-диний маданияти ривожига миллий ўзликни англашнинг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сапарова Гулбахар Айтбаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
398:297:008 (ҚҚ) 584.4
Дата создания:
2020-01-04 16:39:58
Қорақалпоқ халқи миллий ўзликни англашнинг ривожланиш жараёнини назарий-методологик ҳамда илмий-фалсафий тадқиқ этишдан иборат.

Ўзбекистон давлат бошқаруви тизимида хотин-қизлар фаолиятининг ижтимоий-фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нишонова Нодирахон Райимжоновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
340.12:1:323:070(575.1)
Дата создания:
2020-01-04 16:36:18
Ўзбекистон давлат вакиллик органида хотин-қизлар фаоллигини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан ўрганиш, улар фаоллигини юксалтиришни илмий асослашдан иборат.

Инглиз, ўзбек ва рус тилларида ранг ифодаланишининг когнитив-семантик тузилиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Базарбаева Альбина Мингалиевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.111.1:801.7
Дата создания:
2019-12-27 18:18:31
Тадқиқотнинг мақсади инглиз, ўзбек ва рус тилларидаги ранг ифодаловчи лексиканинг қиёсий-чоғиштирма тадқиқоти ва унинг когнитив-дискурсив аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Инглиз ва ўзбек халқ мақолларидаги градуонимик муносабатларнинг лингвопрагматик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Наргиза Эркиновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.111.1:811.512.133(575.1)
Дата создания:
2019-12-27 16:15:37
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек халқ мақоллари таркибидаги градуонимик муносабатларнинг лингвопрагматик жиҳатларини аниқлашдан иборат.

Абу Наср Форобийнинг маънавий-ахлоқий камолот ва шахс баркамоллиги ҳақидаги таълимоти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсубов Жалолиддин Қадамович
Год издания:
2019
Номер УДК:
18:17.7:329.007 (Форобий)
Дата создания:
2019-12-26 14:14:06
Тадқиқотнинг мақсади. Абу Наср Форобий ижодий меросида маънавий маданият ва шахс баркамоллиги муаммоларининг талқинига доир ахлоқий қарашларни илмий-фалсафий концепция сифатида таҳлил этишдан иборат.

Ўзбекистонда глобаллашув шароитида маънавий янгиланишнинг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашева Фарида Хужамкуловна
Год издания:
2019
Номер УДК:
17.022:323(575.1)
Дата создания:
2019-12-24 14:41:39
Тадқиқотнинг мақсади глобаллашув шароитида Ўзбекистонда маънавий янгиланишнинг ўзига хос хусусиятларини илмий асослашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит