Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ҳуқуқий маданият эндоген хусусиятларининг шахс ижтимоий фаоллигига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маматюсупов Б.У.
Год издания:
2018
Номер УДК:
09.00.02
Дата создания:
2018-12-12 13:07:28
"Ҳуқуқий маданият" тушунчаси ва унинг эндоген хусусиятларининг фалсафий моҳияти, ҳуқуқий маданиятнинг ривожланиш динамикаси, ички механизмлари, унга доир замонавий ёндашувлар, ҳуқуқдаги эндоген иновациялар ва ҳуқуқий маданиятнинг функционал таҳлилидан иборат

Миллий характер шаклланиши ва такомиллашувининг ижтимоий-фалсафий масалалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тошбоев Бобомурот Эшбоевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
1:008 (575.1)
Дата создания:
2018-12-06 16:00:33
Жаҳонда миллий ўзига хосликни асраб-авайлаш нафақат миллатларнинг яшаб қолишини таъминловчи омил, айни пайтда маънавий-ахлоқий муносабатларни тартибга солувчи восита, маънавий жараёнларни юксалтириш усули сифатида тан олинган. Бугунги кунда шиддат билан кечаётган маданий яқинлашув маънавий-ахлоқий қадриятларга, айниқса, халқларнинг миллий характерига таъсир кўрсатмоқда. Натижада, мазкур жараённи фаол бошқаришга интилаётган давлатлар ягона умумжаҳон маданиятини шакллантиришга уринмоқда.

Симметрия ва асимметрия (замонавий фалсафий таҳлил)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бекпўлатов Улуғбек Раҳматулла ўғли
Год издания:
2018
Номер УДК:
5:1(530.13)
Дата создания:
2018-12-06 15:55:59
Жаҳон цивилизациясининг ҳар қандай босқичида инсоният манфаатлари ўртасидаги симметрия ва асимметрия бирлигини таъминлаш барқарор тараққиёт учун асос бўлган. Инсоният этиёжлари кескин ортиб бораётган тараққиётнинг бугунги босқичида ҳам манфаатлар ўртасидаги симметрия ва асимметрия бирлигига эришиш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда. Бу эса, симметрия ва асимметрия бирлигини таъминлашнинг янги мезонларини ишлаб чиқиш ҳамда бу жараённи янги босқичга кўтариш заруратини юзага келтирмоқда.

Инсон маънавий борлиғига синергетик ёндашув


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муминова Зарифа Одиловна
Год издания:
2018
Номер УДК:
1.101.8(575.1)
Дата создания:
2018-12-06 15:50:29
Жаҳонда рўй бераётган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, демографик, экологик, ахлоқий бар-қарорлик ва беқарорликлар замирида инсон маънавий борлиғининг ҳилма-хиллиги ётади. Бугунги кунда инсоннинг эҳтиёжларини бундай хилма-хиллиги бир томондан, маънавий соҳадаги флуктуацияни билдирса, иккинчи томондан инсон маънавий борлиғининг мураккаб тизим эканлигидан келиб чиқмоқда. Бундай шароитда инсон феноменига мураккаб система сифатида қараш, уни ўрганишда синергетиканинг ночизиқлилик, ўз-ўзини ташкиллаш-тириш каби асосий тамойилларидан фойдаланиш, унинг моҳиятини янада чуқурроқ англаш, инсон маънавий борлиғини илмий-назарий таҳлил қилиш заруратини туғдиради.

Ислом ҳуқуқшунослигида табиий бойликлардан фойдаланиш тартиботи ва Ўзбекистон қонунчилиги (Бурхонуддин Марғинонийнинг “Ҳидоя” асари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жўраев Й.О.
Дата создания:
2018-12-05 14:11:32
"мақолада Бурхонуддин Марғинонийнинг “Ҳидоя” асаридаги зикр этилган “Ҳосилсиз ерларни ўзлаштириш” ҳамда “Ов қилиш ҳақидаги китоб”ларидаги Ислом ҳуқуқига оид нормалар билан Ўзбекистон Республикасининг ер, сув ва ҳайвонот дунёсидан фойдаланиш ва муҳофаза қилишга оид нормалар қиёсий талқин қилинган."

Замонавий шарқ фалсафасида экзистенциалистик ғояларнинг вужудга келиш диалектикаси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Шукуров А.
Характер издания:
Другой
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
67
Дата создания:
2018-12-05 11:20:07
Битирув малакавий ишида замонавий Шарқ фалсафасида экзистенциалистик ғояларнинг вужудга келишида ижтимоий-сиёсий, иқтисодий шароит ва маънавий омилларнинг таъсирини ўрганилган

Проблема свободы в философии плотина


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимджанова Д.
Характер издания:
Другой
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
72
Дата создания:
2018-12-05 11:17:28
Выпускная квалификационная работа посвящается к изучению к реконструрованию целостную концепцию свободы в системе Плотина.

Глобаллашув даврида ахлоқ ва дин ўртасидаги муносабатнинг фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алимов С
Характер издания:
Другой
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
95
Дата создания:
2018-12-05 10:01:40
Магистрлик диссертациясида ахлоқ ва дин ўртасидаги муносабатларнинг тарихий, тадрижий ривожи, глобаллашув даврида жамият маънавий ҳаётида ахлоқ ва диннинг тутган ўрни, уларнинг глобал жамиятдаги ўзаро таъсирлашувини назарий жиҳатдан тадқиқ этилган

Falsafa tarixi: Eng yangi davr G‘arb falsafasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Вид издания:
Характер издания:
Год издания:
Издательство:
Количество страниц:
Номер УДК:
Дата создания:
2018-12-04 11:42:29
"Ushbu o'quv qo'llanma falsafa tarixida XIX-XX asr alohida о‘rin o'lgan, g‘oyat murakkab va xilma-xil fikrlarga boy bо‘lgan, turlicha maktablar va qarashlarni о‘z ichiga olangan davrni qamrab oladi."

Фалсафа тарихи (Антик давр фалсафаси)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Шарипов М., Амиров А.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Тошкент
Количество страниц:
168
Дата создания:
2018-12-04 10:32:01
Ушбу маърузалар матнида Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети ижитмоий фанлар факультети фалсафаси йўналишида Фалсафа тарихи фани буйича ўқилаётган маърузаларнинг қисқа холдаги баёни берилган. Ушбу маъруза матнида Антик давр фалафасининг асосий қисми қамраб олинган
Сообщить об ошибке Транслит