Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Qurilish sohasining rivojlanishida qurilish materiallari sanoatining tutgan o`rni va ahamiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xusanov Rovshan
Дата создания:
2021-03-02 10:16:29
Mamlakatimizda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida milliy iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo`lgan qurilish sohasida ham katta o`zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Korxona qurilishini loyixalash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-02-17 23:21:28
Har qanday mustaqil ish kabi korxonalarni qurilishini loyihalash fanidan kurs loyixasini talabalar tomonidan fanni o'zlashtirish darajasini aniq bir masalalar kompleksini atroflicha hal etishi orqali baholash maqsadida belgilangan. Kurs loyihasi tushuntirish yozuvlari, chizmalar va ilova materiallaridan iborat boladi

Kosonsoy tumani sharoitida offset bosmaxona loyihasini yaratish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Z.Urisheva
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Наманган муҳандислик-технологик институти
Количество страниц:
55
Дата создания:
2021-02-11 16:28:55
Офсет босма усули ҳам ўзида босиш жараёнининг тадрижини намойиш этади: қуйилган бўёқ нашр кўринишига келиши учун офсет цилиндри оралиғидан асосий жараён кечади. Офсет босма усулида чоп этишнинг принципи тасвир аввал махсус кўринишида ишлов берувчи пластинага олиб борилади, кейин эса офсет цилиндр ёрдамида бевосита тарқатувчига узатилади. Тўла рангли тасвир тўрт асосий рангдан иборатдир: ҳаворанг, сариқ, қирмизи ва қора. Сўнггисида лакланган ҳолатда бўлиши ҳам мумкин

Текст лекций по дисциплине "АРХИТЕКТУРА"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
доц.Гончарова Н.И.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Ферганский политехнический институт
Количество страниц:
152
Дата создания:
2021-02-02 13:18:17
Тексты лекций (I часть) по дисциплине Архитектура предназначены для подготовки студентов по направлению 5580200 «Строительство зданий и сооружений» и имеют целью обеспечить системность приобретения знаний применительно к зданиям и их элементам. Тексты лекций составлены в полном соответствии с типовой (№ БД 5340400-3.11.2018й 26.05) и рабочей программами.

Учебное пособие по русскому языку для студентов, обучающихся по направлению "Архитектура"


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Нурмурадова Ш.И.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухарский инженерно-технологический институт
Количество страниц:
202
Номер УДК:
Дата создания:
2021-01-27 14:21:59
Предметом изучаемых материалов являются оригинальные тексты на русском языке об архитектуре как виде искусства. Пособие состоит из двух частей, каждая из которых включает в себя темы и задания, предусматривающие совершенствование речевой деятельности студентов, изучающих архитектуру.

Ўзбекистон архитектура ёдгорликларини таъмирлаш ва қайта тиклашнинг асосий тамойиллари (Самарқанд шаҳри мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдураимов Шерзод Мураткулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
725.731(575.1)
Дата создания:
2020-12-15 14:19:47
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон архитектура ёдгорликларини сақлаш, таъмирлаш ва қайта тиклашнинг замонавий тамойилларини яратиш ва уларни амалиётда қўллаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистоннинг ўтмишдаги тасаввуф масканлари – хонақоҳлар архитектурасини ўрганиш ва улардан самарали фойдаланиш асосларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маҳматқулов Илҳом Турдимуродович
Год издания:
2020
Номер УДК:
725.731(575.1)
Дата создания:
2020-12-15 14:19:59
Тадқиқотнинг мақсади тасаввуф масканларининг Ўзбекистон архитектураси тарихидаги ўрнини аниқлаш, уларнинг тасниф-тизими, архитектурасини ёритиб бериш, хонақоҳларни сақлаш ва улардан самарали фойдаланиш бўйича таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Шаҳарлар композициясини шакллантиришда вертикал иншоотлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Яхяев Абдулла Абдужабборович
Год издания:
2020
Номер УДК:
72.036:72
Дата создания:
2020-12-15 14:20:11
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистоннинг қадимий шаҳарсозлигида доминант вазифасини бажарган шаҳар силуэтидаги вертикал иншоотларнинг композицион тузилишини ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Ўзбекистон меъморчилигида тасвирий ва бадиий воситаларни уйғунлаштириш йўллари (анъанавийлик ва замонавийлик)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Султонова Дилшода Намозовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
72.03
Дата создания:
2020-12-08 16:11:50
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон меъморчилигида тасвирий ва бадиий воситаларни меъморий-ҳажмий муҳит ва шаҳар муҳити билан ўзаро уйғунлаштиришнинг анъанавий йўлларини аниқлашдан иборат.

Muhandislik grafikasi, arxitektura va qurilish cizmachiligidan tasvirli qisqacha ruschao` zbekcha-inglizcha lug`at


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
ERKIN ISKANDAROVICH RO`ZIYEV; SHAVKAT SAFAROVICH SHARIPOV
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
208
Номер УДК:
Дата создания:
2020-10-16 16:25:38
Ushbu lug‘at odatdagi texnika va muhandislik grafikasi yo‘nalishlaridagi lug‘atlardan undagi deyarli barcha atama (termin)lar hammaga tushunarli bo‘lgan, xalqaro amaliyotda qabul qilingan grafik, sxema, chizma va rasmlardan tashkil topgan grafika tilida keltirilgan tushuntirishlarda berilganligi bilan farqlanadi. Texnik atamalarda, shuningdek arxitektura va qurilish chizmachiligida chet tillardan o‘zlashtirilgan so‘zlarning ko‘pligi, mavjud o‘quv adabiyotlarida bu so‘zlarning mazmunini ochib berishga kam e’tibor qaratilganligi sababli lug‘atda ular alohida bo‘limlarda, o‘zbekcha atamalarga qo‘shimcha qilib ularning mazmuni, tuzilishi va ishlatilish sohalari kabi asosiy ma’lumotlar qisqa tarzda keltirildi. Lug‘at oliy ta’lim muassasalarida muhandislik grafikasi va arxitektura fanlarini o‘rganayotgan talabalarga, yosh mutaxassislar hamda umumiy o‘rta ta’lim maktablarining chizmachilik fani o‘qituvchilariga mo‘ljallangan.
Сообщить об ошибке Транслит