Фильтры

Polimer ishlab chiqarish mashina va apparatlari hamda korxonalarning loyihalash asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.O.Yusupov, Z.Dexkanov
Дата создания:
2022-01-08 15:04:52
Kuzаtishlаr vа pedаgоgik аdаbiyotlаrni tаhlil qilish shu nаrsаni tаsdiqlаydiki, tаlаbаlаrning fikrlаsh qоbiliyatini rivоjlаntirishning muhim оmili – o’qituvchining ulаrgа vа tаlаbаlаrning birbirigа berаdigаn sаvоllаridir.

Йўналишга кириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Л.Гиясидинов, М.О.Юсупов
Дата создания:
2022-01-08 15:03:17
Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурининг талаблари доирасида таълим мазмунини янада бойитишда, уларни услубий жиҳатдан таъминоти барча таълим муассасаларини замон талабларига жавоб берувчи ўқув адабиётлари билан таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Шу боис фан-техника ва технология ривожланишининг ҳозирги замон талабларига ва Давлат таълим стандартлари дастурига мос келадиган ўзбек тилида ёзилган дарсликларга эҳтиёж кун сайин ортиб бормоқда.

Bog’lovchi moddalar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
I.Axmedov
Дата создания:
2021-12-21 18:06:19
Qadim zamonlarda parchalangan va butun toshlarni bir-biriga zich joylashtirib yoki band, qavs bilan qisib inshootlar qurishgan. Biroq bunday usulda katta inshootlar qurish qiyin edi, shuning uchun odamlar toshni bir-biriga biriktirishning boshqa yo‘llarini izlay bosh-ladilar. Ular dastlab gildan foydalanishgan, birok gil qurigan vaqtda kichrayadi, bu esa ravshanki, yoriqlar xosil bo‘lishiga olib keladi. Bundan qutilish maqsadida qumtuprokdan foydalana boshladilar, mustaxkamligini oshirish uchun esa turli xil tolasimon moddalar qushdilar, eramizdan taxminai 3-4 ming yil avval quydirish yo‘li bilan olinadigan bog‘lovchi moddalar paydo buldi. Ulardan eng birinchisi gips edi.

Патентшунослик, лицензиялаш ва сертификатлаш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ж.М.Курбонов
Дата создания:
2021-12-18 16:50:38
“Патентшунослик, лицензиялаш ва сертификатлаш” фанини ўрганувчи талабалар аудиторияда олган назарий билимларини мустаҳкамлаш ва кўникма ҳосил қилиш учун мустақил таълим тизимига асосланиб, кафедра ўқитувчилари раҳбарлигида, мустақил иш бажарадилар. Улар қўшимча адабиётларни ўрганиб ҳамда интернет сайтларидан фойдаланиб рефератлар ва илмий докладлар тайёрлайдилар, амалий машғулот мавзусига доир уй вазифаларини бажарадилар, кўргазмали қуроллар ва слайдлар тайёрлайдилар.

Исследования процесса канверсии сулфьфата калия из пыли флотационного хлорида калия и сульфата натрия


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Х.Б.Рахматов, Ф.У. Суванова, Ш.Д. Джураева, С.Р. Рустамов
Дата создания:
2021-07-25 13:55:00
Сульфат калия (K2SO4) широко применяется в различных отраслях промышленности, а также в качестве ценного минерального удобрения.

Гексин-1-ол-3 синтези жараёнларини оптималлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.Зокиров З.Дехканов М.Солиев
Дата создания:
2021-02-10 13:51:39
Мақола маҳаллий хомашёлар асосида физиологик фаол моддалар синтези жараёнларини оптималлаштиришга қаратилган. Реакция жараёнига таъсир этувчи факторлар; ҳарорат, эритувчи табиати, катализатор миқдори, реакция давомийлиги ва автоклавдаги ацетилен босимини реакция унумига таъсири ўрганилган. Синтез жараёни учун оптимал шароит аниқланган.

Озиқ овқат махсулотларининг сифат экспертизаси услубий курсатма


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-10-20 14:07:30
Озиқ овқат махсулотларининг сифат экспертизаси услубий курсатма

Texnologik va fizik kimyoviy nazorat


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-10-20 13:22:14
Texnologik va fizik kimyoviy nazorat uslubiy qo'llanma

Paxta xom ashyosini tayyorlash saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-10-19 11:10:10
Paxta xom ashyosini tayyorlash saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi fanidan o'quv uslubiy qo'llanma

Nооrganik mоddalar fizik-kimyosi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Saparbayeva Nasiba Komilovna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
99
Дата создания:
2020-10-19 10:27:10
Noorganik moddalar fizik kimyosi fani barcha turdagi noorganik moddalarni o’rganishda ilmiy asоs hisоblanib, u bоy nazariy va ekspеrimеntal tajribalarga tayanadi. Хоzir silikatlar fizik kimyosi fani yirik mustaqil tarzdagi fan bo’lib u o’zining rivоjlanish davrida misli ko’rilmagan aхbоrоtga ega bo’lgan turli хil usullar asоsida bоyib bоrdi. Bu usullarga rеntgеnоgrafiya, elеktrоnоgrafiya, оptik va elеktrоn mikrоskоpiya, diffеrеntsial - tеrmik taхlili, infrakizil spеktrоskоpiya, elеktrоn mikrоskоpiya va bоshqalar kiradi.
Сообщить об ошибке Транслит