Фильтры

Қандли диабет билан оғриган беморларда қуруқ кўз синдромини комплекс даволашнинг оптималлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Набиева Ирода Файзуллаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
617.711-004.4:616.16
Дата создания:
2021-09-28 11:31:05
Тадқиқотнинг мақсади қандли диабет билан хасталанган беморларда қуруқ кўз синдромини клиник кечишнинг ўзига хосликлари ҳисобга олган холда мажмуавий даволаш самарадорлигини оширишдан иборат.

Соматотроп гипофиз аденомаларида нур билан даволашнинг эрта ва кечки натижалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Иссаева Саодат Сайдуллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.432-006.55:615.849.114
Дата создания:
2020-02-20 14:07:51
Тадқиқотнинг мақсади гипoфиз сoмaтoтрoп aдeнoмaсида нур билан даволашнинг эрта вa кечки нaтижaлaрини аниқлаш ҳамдa нур билан даволаш фонида кaсaллик нaтижaлaрини башорат қилишдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси бўйича ўтказиладиган скрининг ҳисоботлари асосида бирламчи гиперальдостеронизмнинг клиник – биокимёвий таснифи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Далимова Гузаль Абдурашитовна
Год издания:
Номер УДК:
616.453-008.61-074/.078 (575.1)
Дата создания:
2020-02-20 13:33:17
Тадқиқотнинг мақсади ѐмон сифатли гипертония билан оғриган беморларда БГА скринингини ўтказиш ва кардиоваскуляр хавф ривожланишини прогнозлаш моделини ишлаб чиқиш учун мақсадли аъзолар зарарланишининг частотасини баҳолашдан иборат.

Диффуз токсик бўқоқни тотал ва субтотал тиреоидэктомия усули билан даволаш натижаларининг яқин ва келгусидаги оқибатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Акбутаев Алишер Милтикбаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.441-008.61-089.87
Дата создания:
2019-12-27 11:15:47
Тадқиқотнинг мақсади тотал тироидэктомия (ТТ) ва субтотал (Dunhill) операциясидан сўнг ДТБ (1, 5 ва 10 йил) учун яқин ва узоқ муддатли даволаш натижаларини баҳолашдан иборат.

Эрта адренархe, унинг касалликни прогноз қилишда клиник-генетик, гормонал ва метаболик жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шариксиева Мухлиса Аброловна
Год издания:
2019
Номер УДК:
618.1:612.621.31:616.45
Дата создания:
2019-12-19 12:16:03
Тадқиқотнинг мақсадини: эрта адренархе ташхисли қизларда клиник, гормонал, метаболик ва молекуляр-генетик кўрсаткичларни баҳолаш т ашкил этади.

Ўзбек популяциясидаги 2-тур қандли диабетда диабет ретинопатияси бўлган эркакларда ace, vegf ва tgf генлари полиморфизмини аниқлашнинг клиник аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Акрамова Гулзода Гайратуллаевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.379-008.64:575-05.1:617.735-06
Дата создания:
2019-12-18 11:19:31
Тадқиқотнинг мақсади: ўзбек популяциясидаги 2-тур ҚД бўлган диабет ретинопатияли эркакларда ACE, VEGF, TGF генлари полиморфизмини аниқлашнинг клиник ва ахборотли аҳамиятини аниқлашдан иборат.

Соматотропиномалар: клиник-эпидемиологик жиҳатлари, асоратларининг учраш даражаси, ўзбекистон республикаси бўйича даволаш самарадорлигини баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холикова Адлия Омонуллаевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
577.17-006-07-036.22-08(577.1)
Дата создания:
2019-12-09 12:01:38
Тадқиқот мақсади акромегалияда касаллик ва унинг асоратларининг клиник-эпидемиологик қирраларини назарда тутган ҳолда Ўзбекистон Республикаси доирасида касалликни даволаш ва беморларни кузатиш ҳамда узоқ келажакда назорат олиб боришни мукаммаллаштиришдан иборат.

Фертил ёшидаги аёлларда гиперпролактинемиянинг клиник-генетик параллеллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Адхамова Негина Пўлатовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.454:577.1.175.328-008.61-036:575.1:628.1-056.7
Дата создания:
2019-06-26 13:12:04
Тадқиқотнинг мақсади фертил ёшдаги аёлларда гиперпролак-тинемияни клиник ва генетик полиморфизмлар асосида ташхислаш ва башоратлаш параметрларини оптималлаштиришдан иборат.

Ўзбекистон республикасида кушинг синдроми эпидемиологияси, ташхислаш, даволаш ва мониторинги


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Наримова Гулчехра Джуманиязовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.453-008.61-036.22-007-08
Дата создания:
2018-12-21 14:33:32
Мамлакатимизда КС беморларини эрта ташхислаш ва самарали даволаш тизимини такомиллаш¬тиришдан иборат.

Гипофиз аденомаси бўлган катта ёшлиларда ўсиш гармони танқислиги (клиника ва ташхислаш)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шакирова Мухлиса Юнусовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.432-006.55:57.017.6-007.1-053.8
Дата создания:
2018-12-21 14:24:31
Гипофизнинг турли ўсмалари билан оғриган беморларда ЎГЕнинг ўзига хослигини ва генинженерияда ўсиш гармони ёрдамида даволашда гипофизни селектив аденоэктомиясидан сўнг беморларнинг ҳаёт сифатини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит