Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Dastaki yoyli payvandlash usulida yeyilgan yuzalarni qayta tiklash uchun elektrod tanlash va tadqiqod qilish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xaydarov D.B.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Andijon mashinasozlik instituti
Количество страниц:
89
Дата создания:
2021-09-23 14:08:43
Yeyilgan detallarni geometrik o`lchamlarini qoplama qoplab tiklash tez yeyiladigan detallarni yangilarini tayyorlashga bo`lgan extiyojni qisqartiradi. Detallarni qayta tiklash usullari ichida dastaki yoyli usulda qoplama qoplash eng keng tarqalgan usuli bo`lib, bir qator xususiyatlarga ega.

The Role Of Innovation In Scientific Creation


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Muhitdin Nazarov
Дата создания:
2021-09-23 14:05:36
The article describes the phenomenon of innovation, its place in scientific creativity, the method of innovation in scientific and technical research and its heuristic basis. As a socio-cultural phenomenon focused on innovation, innovation is interpreted as a product of the creative-theoretical and practical activity of the subject.

The Essence Of Effectiveness Of Family Buisness


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Taylyaqova Feruza Sultanovna
Дата создания:
2021-09-23 14:04:07
The article provides a scientific analysis of the essence of family business, as an important aspect of economic development. The social functions and efficiency of family business are described on the basis of statistics

Саноат корхоналарини ривожлантиришда "тежамкор ишлаб чиқариш " тизимининг ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мирзаев С.А.
Дата создания:
2021-09-23 14:01:33
Ушбу маколада саноат корхоналарини ривожлантиришда "тежамкор ишлаб чиқариш " тизимининг ўрни ҳақида сўз боради.

Ғовакли антификцион материалларни ишлаб чиқариш технологияларининг замонавий холати


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ф.Р.Норхуджаев
Дата создания:
2021-09-23 13:57:02
Ушбу мақолада Ғовакли антификцион материалларни ишлаб чиқаришда ҳрм ашёни тайёрлаш,буюмларни қолиплаш ва буюмларни қиздириб пишириш технологиялврини замонавий холати келтирилган.

Деловая этика


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Г. Подопригора
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
Andijon mashinasozlik instituti
Количество страниц:
111
Дата создания:
2021-09-23 13:44:08
Данное пособие содержит базовые сведения по современной деловой этике. Его цель – дать студентам теоретические знания и практические навыки сознательного применения нравственных общечеловеческих и профессионально-ориентированных принципов при анализе возникающих вопросов и проблем в сфере бизнеса и профессиональной деятельности.

Payvandlash jarayonlarining nazariyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abralov M.A., Abralov M.M
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
Andijon mashinasozlik instituti
Количество страниц:
272
Дата создания:
2021-09-23 13:41:57
Dаrslikdа pаyvаndlаshdа qo’llаnilаdigаn аsоsiy issiqlik mаnbаilаri hаqidа qiskаchа mа`lumоtlаr kеltirlgаn hаmdа issiqlik tаrqаlish nаzаriyasi vа ulаrni pаyvаndlаsh jаrаyonlаridа qo’llаnishigа misоllаr kеltirilgаn. Pаyvаndlаshdа mеtаllurgik jаrаyonlаrni tushunish uchun kеrаk bo’lgаn kimyoviy tеrmоdinаmikа, fizikаviy kimyo vа diffuziyalаr hаqidа eng аsоsiy mа`lumоtlаr bеrilgаn. Sаnоаtdа vа ishlаb chiqаrishdа kеng qo’llаnilаdigаn kоnstruksiоn mаtеriаllаrning pаyvаndlаnuvchаnligining аsоsiy mаsаlаlаri ko’rib chiqilgаn.

“Iqtisоdiyot” ta'lim yo'nalishi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-09-23 13:38:21
Mazкur o'quv qo'llanma bugungi aхbоrоt коmmuniкatsiya tехnоlоgiyalari va alоqa tizimi jadal rivоjlanayotgan sharоitdagi talablardan кеlib chiqib tayyorlangan. Hоzirgi кunda Ta‘lim to'g‘risidagi Qоnun va Кadrlar tayyorlash Milliy dasturi‖ asоsida Оliy ta‘lim sоhasida кеng islоhоtlar amalga оshirilmоqda. Jumladan, хоrij adabiyotlaridan samarali fоydalanish hisоbiga zamоnaviy o'quv qo'llanmalarni yaratish, o'quv jarayonlarida yangi pеdagоgiк tехnоlоgiyalarni, uslublarni qo'llash, ayniqsa, talabalarni mustaqil fiкrlash кo'niкmalariga o'rgatish.

Talabalarni darsdan tashqari sport mashg'ulotlarini tashkil qilish va o'tkazishda umumrivojlantiruvchi va maxsus mashqlardan foydalanishning yangi usullari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-09-23 13:15:35
Ushbu uslubiy qo’llanmada, talabalarni darsdan tashqari sport mashg’ulotlarini tashkil qilish va o’tkazishda umumrivojlantiruvchi va maxsus mashqlardan foydalanishning yangi usullari, shug’ullanuvchilar ko’nikma va malakalarini shakllantirish, mashqlar yordamida talabalarning hayotiy muhim harakatlarini faollashtiruvchi vositalarni qo’llanish uslubi va amaliy ahamiyati ochib berilgan.

O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi.Fuqarolik jamiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Andijon mashinasozlik instituti
Количество страниц:
225
Дата создания:
2021-09-23 13:11:35
Mustaqillikka erishganimizdan keyin bozor iqtisodiyotiga asoslangan mustaqil demokratik davlat barpo etish, inson manfaatlari, huquq va erkinliklari, qonun ustuvorligi hamda mamlakatimiz barcha fuqarolari uchun qonun oldida tenglik ta‘minlanadigan fuqarolik jamiyatini shakllantirish strategik maqsad sifatida belgilangan.
Сообщить об ошибке Транслит