Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Gyotе shе’riyati pоetikаsi vа uning o’zbеkchа tаrjimаsi.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rahmatova Z.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
56
Дата создания:
2019-12-05 10:48:12
Bitiruv malakaviy ishda buyuk nemis adibi, shoir va mutafakkir Iohann Volfgang Gyote she'riyati poetikasi va uning tarjimaviy talqini borasida fikr yuritiladi. Malakaviy ishda dastlab Gyote hayoti va ijodi tavsiflanib, undagi she'riyatning shakllanishi tadrijiy tavsiflanadi. So‘ngra she'riy asnoda yaratilgan asarlari xususiyatlari va tarjimadagi talqini borasida tahliliy mulohalar bayon qilinadi. Ishda shoirning “Tungi sayyoh” lirik she'rining poetikasi va tarjimada qayta yaratilishiga munosabat beriladi. Olib borilgan kuzatishlardan amaliy xulosalar va tavsiyalar keltiriladi

Fonetikа vа fonologiyaning o`zаro munosabatlari tаhlili.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Kamalova N.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
60
Дата создания:
2019-12-05 10:46:37
BMIda fonologik tasnif va tahlilda fonemalar paradigmatik va sintagmatik jihatdan o’rganilgan. Fonemalarni paradigmatik planda o’rganish orqali qiyoslanayotgan fonemalarning farqlovchi (differentsial) va farqlanmaydigan (nodifferentsial) belgilarini aniqlash ishlari olib borilgan. Paradigmatik munosabat orqali fonemalarning qanday belgilardan tashkil topgan umumlashma ekanligi belgilangan.

Ta’limda axborot texnologiyalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O.Shukurova, T.Jo‘rayev va F.Shodiyev
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
80
Номер УДК:
Дата создания:
2019-12-05 10:36:32
Ushbu uslubiy ko`rsatmalar O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligining 2018 yil 25-avgustning 744-sonli buyrug’I bilan tasdiqlangan “Ta’limda axborot texnologiyalari” fanining o`quv dasturiga muvofiq tayyorlandi. Mazkur uslubiy ko’rsatma pedagogika sohasining barcha bakalavriat ta’lim yo’nalishlari uchun mo’ljanlangan bo’lib, qo’llanmada fanning laboratoriya mashg’ulotlarini bajarish usullari va tartibi, mustaqil bajarish uchun topshiriqlardan tashkil topgan.

Modalwoerter und modalverben im deutschen.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Avazova Z.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
61
Дата создания:
2019-12-05 10:29:22
In dieser Magisterarbeit geht die Rede über die Besonderheiten des Deutschen Garammatikunterrichts in der Anfangs Stufe. Die Autorin beschreibt zuerst die Geschichte und die Herstellung des Problems Grammatik im fremdsprachlichen Deutschunterricht, analysiert verschiedene Hinsichten und Meinungen der berühmten Wissenschaftler über die Rolle und die Funktion der Grammatik, zeigt die Einstimmungen mit Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, gibt ihre Vorschläge aus eigene Erfahrungen in usbekischen Schulen

Informatika va axborot texnologiyalari fanidan Laboratoriya ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O.P.Shukurova va F.Yu.Shodiyev
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
78
Номер УДК:
Дата создания:
2019-12-05 10:27:01
Birinchi prezidentimiz I.Karimov ta‘biri bilan aytganda,―Bugun biz tez sur‘atlar bilan o‘zgarib boraytgan, insoniyat hozirga qadar boshidan kechirgan davrlardan tubdan farq qiladigan o‘ta shiddatli va murakkab bir zamonda yashamoqdamiz. Davlat va siyosat arboblari, faylasuflar va jamiyatshunos olimlar, sharhlovchi va jurnalistlar bu davrni turlicha ta‘riflab, har xil nomlar bilan atamoqda. Kimdir uni ogi‘rliksak texnologiyalar zamoni desa, kimdir tafakkur asri, yana birov yalpi axborotlashuv davri sifatida izohlamoqda. Bugungi kunda zamonaviy axborot maydonidagi harakatlar shu qadar tig‘iz, shu qadar tezkorki, endi ilgarigidek, «ha, bu voqea bizdan juda olisda yuz beribdi, uning bizga aloqasi yo‘q», deb beparvo qarab bo‘lmaydi. Ana shunday kayfiyatga berilgan xalq yoki millat taraqqiyotdan ko‘p yillar orqada qolib ketishi hech gap emas.

Abdulla Qahhor hikoyalaridagi olmoshlar tarjimasi.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdubannayeva Sh.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
54
Дата создания:
2019-12-05 10:27:00
Malakaviy ishda nemis va o‘zbek tillaridagi olmoshlar o‘zbek adibi Abdulla Qahhor hikoyalarining nemis tilidagi tarjimalari bilan qiyoslash asosda yoritiladi. Muallif dastlab Abdulla Qahhor hikoyalarida olmoshlarning ishlatilishi hamda ularning nemis tiliga tarjima qilish usullariga munosabat bildirib, o‘zbek-nemis olmoshlarining o‘ziga xos va farq qiluvchi jihatlarini ko‘rsatib beradi. Qiyosiy tahlil natijalariga ko‘ra buyuk o‘zbek adibi qo‘llagan olmoshlarni nemis tiliga o‘girganda sodir bo‘ladigan o‘zgarishlar ko‘rsatib beriladi. Malakaviy ish so‘ngida olib borilgan ish natijalaridan kelib chiqadigan foydali tavsiyalar beriladi.

Операциялар тадқиқоти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Хуррамов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
81
Дата создания:
2019-12-05 10:24:49
Юқорида кўриб ўтдикки, заҳирани бошқариш масаласида ҳаражат функция (мақсад функция) қуйидаги кўринишда бўлади. Ct(xt,it)=Ct(xt)+ht(it) бу ерда Ct(xt) 0, Ct(0); ht(it) 0, ht(0)=0, Ct(xt)- ишлаб чиқариш, ht(it)- заҳирани сақлаш ҳаражатларини билдиради. Бундан ташқари мувозанат тенгламаси it=it-1+xt-Dt, бўлиб i0=0 ва Dt0 шартлари бажарилиши керак. Агар Ct(xt), ht(it) лардан маьлум шартлар талаб қилинса, масалани ечиш анча енгиллашиши мумкин. Бундай шартлардан бири, уларнинг қавариқ бўлишлигидир.

Qayta tiklanuvchan energiya manbalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.А.Вардиашвили
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
202
Дата создания:
2019-12-05 10:23:33
Insoniyat hayoti davomida tabiat tomonidan minglab yillarda tо‘plangan energiyadan foydalanib kelinmoqda. Bunda ushbu energiyadan foydalanish usullari, undan maksimal samaradarlik olish maqsadida doimo takomillashib bormoqda. Energetika insoniyat hayotida muhim rol о‘ynaydi. Inson faoliyatining barcha turlari energiya sarfi bilan chambarchas bog‘liqdir. Masalan inson о‘zining evolyutsion rivojlanishining navbatdagi о‘rami shamol va suv energiyasidan foydalanishga olib keldi, natijada birinchi suv va shamol tegirmonlari, suv charxpalaklari, о‘z harakati uchun shamol kuchidan foydalanuvchi yelkanli kemalar paydo bо‘ldi.

“Alpomish” dostonining lingvokulturologik xususiyatlari.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yo'ldosheva D.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
84
Дата создания:
2019-12-05 10:22:51
Namangan davlat universiteti 5A 120102 – Lingvistika (o’zbek tili) yo’nalishi magistranti Yo’ldosheva Dildoraning “Alpomish” dostonining lingvokulturologik xususiyatlari” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida til vositalarining milliy-madaniy xususiyatlarni aks ettirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Dostondagi leksik birliklar, o’xshatish va metaforalarning lingvokulturologik jihatlari yoritib beriladi.

Leksemalarda pragmatik sema va baho munosabati.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sattarov B.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
58
Дата создания:
2019-12-05 10:20:56
Namangan davlat universiteti 5A120102-Lingvistika (o'zbek tili) mutaxassisligi 2-kurs magistratura talabasi Sattarov Boqijon Abdumalik о‘gaining "Leksemalarda pragmatik sema va baho munosabati" mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida til sathlarida pragmatik sema va bahoning o’rni, badiiy asarlarda va turli xil nutqiy vaziyatlarda ularning fonetik, leksik, frazeologik birliklar asosida yuzaga kelishi hamda ularning kontekst yoki nutqiy jarayonlar bilan bog’liq jihatlari til - nutq zidlanishi asosida yoritib berilgan.
Сообщить об ошибке Транслит