Фильтры

Йўлдош етишмовчилигининг турли формаларини патологоанатомик ташхислаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саноев Бахтиёр Абдурасулович
Год издания:
2021
Номер УДК:
618.36-008.64-08-07
Дата создания:
2021-09-14 12:02:44
Тадқиқотнинг мақсади йўлдош етишмовчилигининг бирламчи ва иккиламчи шаклларининг морфологик белги ва морфометрик кўрсаткичларини баҳолашни оптималлаштиришдан иборат.

Неонатал сепсисда лимфа тугунларнинг морфологик ва морфометрик ўзгариши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аллаберганов Дилшод Шавкатович
Год издания:
2021
Номер УДК:
616-053.35:616.94:616.42:576.31-07
Дата создания:
2021-09-14 11:59:19
Тадқиқотнинг мақсади неонатал сепсис даврлари бўйича лимфа тугунларнинг асосий морфофункционал майдонларида ривожланадиган морфологик ва морфометрик ўзгаришларни баҳолаш ва такомиллаштиришдан иборат.

Бош мия жароҳатида церебрал ва экстрацеребрал танатогенез


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Машарипов Азамат Сабирович
Год издания:
2020
Номер УДК:
617.51-001.4-06:616.831-005.4
Дата создания:
2020-06-10 23:22:13
Тадқиқотнинг мақсади бош мия жароҳати ва бош мияга соматик қон қуйилишларда церебрал ва экстрацеребрал ўлим механизмини баҳолашда бош мия ва ички аъзолардаги ўзига хос патоморфологик ўзгаришларни ташхислашни такомиллаштиришдан иборат.

Тажрибавий термик куйишда иммун тизимининг морфофункционал тавсифи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ражапов Адилбек Анварбекович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616-001.17-085.355:577.152.34-092.9
Дата создания:
2020-02-14 15:54:20
Тадқиқотнинг мақсади тажрибавий термик куйиш ва уни ўстирилган аллофибробластлар билан даволашда иммун тизим марказий ва периферик аъзоларининг патоморфологик ўзгаришларини ҳамда иммунологик кўрсаткичларини такомиллаштиришдан иборат.

Меъда malt-лимфомаси диагностикаси ва даволаш тактикасини танлашнинг замонавий жихатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маллаев Махсуд Мухаммадиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.33-006.441:579.835.12
Дата создания:
2019-12-23 12:37:18
Тадқиқотнинг мақсади:мукоза-ассоцирланган лимфоид тўқима лимфомасининг ташхислаш ва даволаш тактикасини такомиллаштиришдан иборат.

Болаларда ва катталарда қорин соҳаси аъзоларининг топографик анатомияси


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жўраев А
Год издания:
2011
Дата создания:
2018-02-21 10:12:44
Рефератда қорин бўшлиғи юқори аъзоларининг топографик анатомияси, қорин бўшлиғи пастки қават аъзоларининг топографик анатомияси, қорин парда ортки аъзоларининг топ анатомияси, қорин бўшлиғи аъзоларида ўтказиладиган асосий операциялар хақида умумий тушунчалар берилган.

Кул ва оёклардаги фасция ва клетчатка бушликлари, Н.И.Пироговнинг фасция ва клетчатка бушликлари тугрисидаги таълимоти


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
АНАТОМИЯ, ОПЕРАТИВ ЖАРРОХЛИК ВА ТОПОГРАФИК АНАТОМИЯ КАФЕДРАСИ
Год издания:
2017
Дата создания:
2017-05-01 15:10:42
Поликлиника шароитида жаррохлар хамма анатомик хосилалар ичида куп холларда кул ва оёк жаррохлиги билан шугулланадилар. Айникса, кул очик ва асосий ишчи аъзо булганлиги учун хам, куп жарохатларга учрайди. Бу жарохатлар купинча йирингланиш жараёнига тортилади ва таркалиб кетиш хавфига дучор булади. Йирингланиш жараёни ва унинг таркалишида (айникса, кул ва оёкларда) фасциялар, клет¬чатка бушликларининг ахамияти каттадир. Чунки йиринг фасцияларнинг йуналиши ва тукималар аро бушликлар оркали таркалади. Одам кисмларини бир-бирига туташтириб туришда хам фасци¬ал гилоф ва тукималараро бушликларнинг ахамияти каттадир. Фасциал хосилалар инсон организмида каттик скелет-суякларнинг вазифасини тулдиради ва куп аъзолар томирлар, нервлар учун таянч функциясини бажаради. Агар фасциал хосила юмшок, говак ва кон томирларга бой булса, бу холда шу фасциал хосиланинг яллигланиш жараёнига тортилиши тез булади, бу хосиланинг катта юзаси бу жараёнда катнашади ва яллигланиш жараёнининг чегараланиши суст равишда кечади. Н.В.Коваленконинг (1934) фикрига кура фасциал хосилалар, айникса, оёкларда кон айланишида катта ахамиятга эга булади. Фасция кушувчи тукимадан тузилган парда булиб, мушакларни, уларнинг пайларини, кон томирлар ва нервларни хамда аьзоларни коплаб туради. Фасция узининг тузилиши жихатидан хар хил таъсирларга чидамли ва эластик булади. Унинг бу хоссалари коллаген ва эластик толаларнинг узига хос узаро жойлашуви хамда тузилишига боглик булади.

Сезги аъзолари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ АНАТОМИЯ, ОПЕРАТИВ ЖАРРОХЛИК ВА ТОПОГРАФИК АНАТОМИЯ КАФЕДРАСИ
Год издания:
2017
Дата создания:
2017-05-01 15:08:21
Сезги аъзолари ёки анализаторлар деб шундай тузилмаларга айтиладики, улар воситасида нерв тизими ташқи мухитда ва организмнинг ўзидан қитиқланишларни олиб, қитиқланишларни сезги шаклида қабул қилади.

Суякларнинг бирлашувлари ҳақида умумий маълумот. Тана суякларининг бирлашувлари. Елка камари суякларининг бирлашувлари.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ АНАТОМИЯ, ОПЕРАТИВ ЖАРРОХЛИК ВА ТОПОГРАФИК АНАТОМИЯ КАФЕДРАСИ
Год издания:
2017
Дата создания:
2017-05-01 15:02:04
Анатомия фанининг суяклар бирлашувларига бағишланган бўлими артрология (artrologia) ёки синдесмология (syndesmologia) деб аталади. Суяклар бирлашуви скелет суякларини бирлаштиради ва бутун бирлигини таъминлайди. Улар суякларни бир-бирига яқин ушлаб туради ва уларни озми-кўпми ҳаракатчанлигини таъминлайди. Суяклар бирлашувлари ҳар-хмл тузилишга эга. Ва мустахкамлик, таранглик, ҳаракатчанлик каби сифатларга эга. Бу сифатлар уларнинг бажарадиган вазифаларига боғлиқ. Суяклар бирлашувларининг дастлабки шакли, сувда яшовчи тубан умуртқали ҳайвонларда қўшувчи тўқима ёки тоғай ёрдамида бирлашувлар бўлган. Лекин суякларнинг бундай ялпи бирлашувлари, ҳаракатни чегаралаб қўяди. Суяк ричаглари шаклланиши, суяклар оралиғида ёриқ ва бўшлиқлар пайдо бўлиши муносабати билан, суяк бирлашувларининг янги тури, узлукли бирлашувлар, бўғимлар юзага келди. Эмбриогенезда суяк бирлашувлари икки босқични босиб ўтади. Авваламбор скелет муртаклари мезенхима қавати ёрдамида узлуксиз бирлашувлар ҳосил қилади. Кейинчалик мезенхимадан қўшувчи тўқимага айланади. Қўшувчи тўқима кейинчалик бойламларга айланади. Агар бирлашувчи суялар атрофидаги қўшувчи тўқима ялпи шаклда бўлса, узлуксиз суяк бирлашувлари, синартрозлар, synarthrosis юзага келади. Агар уларнинг ичида қўшувчи тўқиманинг сурилиб кетиш жараёни рўй берса, бўшлиқ пайдо бўлади ва суяк бирлашувларнинг иккинчи тури, диатрозлар, diarthrosis юзага келади.

Сил касалликлари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯ, ПАТОЛОГИК ФИЗИОЛОГИЯ ВА СУД ТИББИЁТИ КАФЕДРАСИ
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-01-10 09:54:23
Сил - сурункали инфекцион касаллик булиб, унда гранулематоз яллигланиш бошланади ва инсон организмини хамма аъзолари (купинча упкаси) зарарланади. Сил этиологисини 1882 йилда немис олими Р.Кох аниклаган. Кох таёкчаси ёки сил микобактериси деб аталади. Сил микобактериясини бир неча типи: инсонга хос(m.tuberculosis), корамолга хос(m.bovinis), ва оралик тури (m.africanum) типлари мавжуд. Инсонларга инсонларга ва корамолларга хос типлари патогендир.
Сообщить об ошибке Транслит