Фильтры

Xirurgik kasalliklar bilan og‘rigan va intensiv terapiyani o‘tayotgan bemorlarda hamshiralik parvarishi


  
- 1 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Ziyayeva M
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Niso-poligraf
Количество страниц:
272
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-31 14:13:21
O‘quv qo‘llanma xirurgiya va intensiv terapiyani o‘tayotgan bemorlarda ham shiralik parvarishiga oid ma’lumotlar to‘liq yoritilgan. Jarrohlik ishini tashkil qilish, xirurgiya va intensiv terapiya haqida tushuncha, bo‘limlarning tuzilishi, jihozlanishi, vazifalari va shoshilinch yordam ko‘rsatish chora-tadbirlari tushunarli tilda yozilgan. Ushbu o‘quv qo‘llanma tibbiyot kollejlari «Нamshiralik ishi» yo‘nalishi o‘quv chilari va amaliyotda ishlayotgan hamshiralаr uchun mo‘ljallangan.

Umumiy mikrobiologiya


  
- 1 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
.B. G'anixo'jayeva va boshq.
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Ilm-ziyo
Количество страниц:
368
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-31 13:59:49
Darslik, asosan, sog'liqni saqlash tasarrufidagi tibbiyot kollejlarining tibbiy profilaktika ishi yo'nalishi feldsher-laborant va tibbiy profilaktika ishi feldsheri ixtisosliklarining mikrobiologiya fanidan hozirgi kunda tez-tez uchrab turadigan yuqumli kasalliklarga aniq tashxis qo'yish maqsadida tayyorlandi. Darslikda yuqumli kasalliklarga sababchi bo'lgan mikroorganizmlarning barcha xossalari, ularning tashxis usullari yoritilgan.

Qariyalarda hamshiralik parvarishi


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
M.Ziyayeva
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Niso-poligraf
Количество страниц:
184
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-31 11:17:51
Respublikаmiz mustаqillikkа erishgаndаn keyin xаlq xo‘jаligining hаmmа jаbhаlаridа, shu jumladan, tа’lim va tibbiyot sоhа lаrida hаm tub islоhоtlаr аmаlgа оshirilmоqdа. O‘zbekistоn Respublikаsining «Tа’lim to‘g‘risidа»gi qоnuni, «Kаdrlаr tаyyorlаsh Milliy dаsturi», «Sоg‘liqni sаqlаsh tizimini islоh qilish Dаvlаt dаsturi», «Fuqarоlаr sоg‘lig‘ini sаqlаsh to‘g‘risidа»gi qоnunlаrining qаbul qilinishi hаm tа’lim va tibbiyot tizimi rivоjigа kаttа tа’sir ko‘rsаtdi.

Pediatriyada hamshiralik ishi


  
- 1 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Q. Inomov, M. G‘aniyeva
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Ilm-Ziyo
Количество страниц:
312
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-30 17:21:59
Darslikning nazariy qismida uchastka hamda oila tibbiyot hamshiralarining funksional vazifalari, bolalarning anatomofiziologik xususiyatlari, tekshirish usullari, bolalarni ovqatlantirish, bolalarda uchraydigan somatik va yuqumli kasalliklar haqida ma’lumot berilgan. Darslikning amaliy qismida esa, bolalarni tekshirish, davolash va parvarish qilish jarayonida bajariladigan amaliy ko‘nikmalar va shoshilinch holatlarda bolalarga yordam ko‘rsatish chora-tadbirlari yoritilgan.

Ovqatlanish fiziologiyasi asoslari, sanitariya va gigiyena


  
- 1 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Maksumova M.A., Mo‘minova M.N., Mansurova N.B.
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
„VORIS-NASHRIYOT“
Количество страниц:
120
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-30 16:44:45
Ushbu o‘quv qo‘llanmada ovqatlanish fiziologiyasi asoslari, sanitariya va gigiyena, mikrobiologiya fanlaridan kasb-hunar kollejlarining o‘quv dasturi bo‘yicha rejalashtirilgan asosiy ma’lumotlar keltirilgan. Mazkur o‘quv qo‘llanmada o‘quvchi yoshlarga inson sog‘lom hayot kechirishi uchun ovqatlanish, mehnat qilish va dam olish rejimini to‘g‘ri tashkil qilishi, oziq-ovqat mahsulotlari va ovqatlardan zaharlanmaslik uchun amal qilish kerak bo‘lgan sanitariya-gigiyena qoidalari haqidagi bilimlar yoritilgan bo‘lib, undan oilashunoslik darslarida ham foydalanish mumkin.

Ҳамширалик иши


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Д.И.Ахмедова, Р.Н.Тахирова, О.С.Грунина, И.И.Грунина
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
IQTISOD-MOLIYA
Количество страниц:
473
Номер УДК:
616-053.2(9075.8)
Дата создания:
2017-11-07 14:48:54
Мазкур дарслик Давлат таълим стандартлари асосида олий маълумотли хамширалар йўналиши учун яратилган бўлиб “Хамширалик иши” фанининг янги ўқув дастурига ва шу таълим йўналишига мос равишда керакли бўлган тўлиқ маълумотларга эга хамда, хамширалик иши фанининг барча талабларига асосланиб тузилган. Дарслик 2та бўлимлардан иборат: яъни “Хамширалик иши назарияси” ва “Клиник амалиёт”. Дарсликнинг 1-бўлими хамширалик иши назариясига бағишланган. Дарсликнинг II-бўлими асосан клиник амалиётга бағишланган бўлиб, орган ва тизимларнинг анатомо-физиологик хусусиятларига боғлик холда соғлом ва бемор болаларни субъектив ва объектив текшириш, ЖССТ (ЮНИСЕФ) ўсиш ва риожланиш стандартлари бўйича жисмоний тарақиётни бахолаш усуллари, асб-рухий ривожланишнинг ёшига мос равишда ўзгариб бориши ва бахолаш усуллари тўлиқ ёритиб берилган. Барча орган ва тизимлар бўйича учрайдиган касалликлар симптом ва синдромларини ўрганиш ва уларга хамширалик ташхисини қўйиш эса китобда алохида ўрин эгаллайди. Дарликда ҳамширалик ташҳиси. ҳамширалик касаллик тарихи бобида талабалар беморларга хамширалик ташхисини қўишда ва касаллик тарихини ёзишда тўлиқ маълумот оладилар. Дарслик мазмуни талабаларнинг осон қабул қилиши учун тушунарли юқори савияда, равон тилда ёзилган. Дарслик 436 бетдан иборат бўлиб, 2та бўлим, 16та боб, 88та расм, жадвал ва иловадан иборат.

Современные методы исследования крови


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Андижанский государственный медицинский институт Кафедра факультетской терапии
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-02-20 13:55:24
Появление любой принципиально новой методики всегда означает расширение возможностей исследователя и создание предпосылок для освещения проблемы с новой стороны.Метод неинвазивного определения формулы крови и более ста регуляторных параметров жизнедеятельности человека в течение 3-10 минут, реализованный в аппаратно-программном комплексе, несомненно, открывает горизонты перед исследователями.

Сестринский уход за пациентами с инфекционными заболеваниями


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Р.Э. ГИЯСОВА, С.А. МИРЗАЕВА
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ILM ZIYO
Количество страниц:
91
Номер УДК:
614.446.3(075)
Дата создания:
2016-10-24 16:55:25
Учебное пособие составлено согласно типовой учебной программе, содержит сведения о современной диагностике в сестринском уходе за пациентами с основными инфекционными заболеваниями. В книге предоставлено описание современных дополнительных методов обследования, позволяющих получить объективную информацию о состоянии организма человека.

Сестринский уход в материнстве


  
- 1 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
У.П. ШУКУРОВА, М.Р. СОБИРОВА
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ILM ZIYO
Количество страниц:
183
Номер УДК:
618.6.-089.168.1-083.94(075)
Дата создания:
2016-10-24 16:53:10
Данное учебное пособие составлено согласно учебной программе и содержит сведения по современной диагностике, сестринском уходе просновных заболеваниях женских половых органов. В пособии представлено описание современных дополнительных методов исследования, позволяющих получить объективную информацию о состоянии организма матери и плода.

Сестринский уход за взрослыми (терапевтические заболевания и клинические обследования)


  
- 1 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
М.Ф. ЗИЯЕВА, М.Д. ХОДЖАШЕВА
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ILM ZIYO
Количество страниц:
187
Номер УДК:
616.083(075)
Дата создания:
2016-10-24 14:24:53
Учебное пособие написано в соответствии с образовательным стандартом и знакомит с сестринским уходом за пациентами с основными заболеваниями внутренних органов.
Сообщить об ошибке Транслит