Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Технология 4 синф


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
И. А. Маннопова, Р. А. Мавлонова, Н. Р. Ибрагимова
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
O’zbekiston milliy ensiklopediyasi
Количество страниц:
112
Номер УДК:
УУТ: 37.035.3=222.8(075.2)
Дата создания:
2017-09-18 09:14:17
Китоби дарсй барои синфҳои 4-уми мактабҳои таълими миёнаи умумй Нашри дуюми такмилёфта ва пуррашуда

Технология 1 синф


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
И. Маннопова, Р. Мавлонова, Н. Ибрагимова
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
O‘qituvchi
Количество страниц:
80
Номер УДК:
УУТ: 37.035.3:371.381=222.8(075.2)
Дата создания:
2017-09-18 09:08:58
Вазорати таълими халқи Республикаи Ӯзбекистон тасдиқ намудааст

O’zbek tili 4-sinf


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
A. Rafiyev. G. Muhammadjonova
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
O‘qituvchi
Количество страниц:
128
Номер УДК:
УУК, 811.512.133
Дата создания:
2017-09-15 17:54:23
Ta'lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 4-sinfi uchun darslik

Мусиқй 4 синф


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
О.Иброқимов, Ҷ.Иброх.имов, Б.Саидкаримов
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Ғафур Ғулам
Количество страниц:
112
Номер УДК:
УУК: 78.(075)
Дата создания:
2017-09-15 17:48:49
Ҳар як халқ оҳангу наво ва таронаҳои дилангези худ, яъне мусиқии миллии худро дорад. Мусиқии халқӣ сарвати маънавиамон мебошад, ки аз санҷишҳои зиёди чандинасра гузашта, дар қалби мо ҷой гирифтааст.

Мусиқй 1 синф


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
К.Нурматов, Н.НорхӮҷаев
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Ғафур Ғулам
Количество страниц:
64
Номер УДК:
УУК: 78 (075)
Дата создания:
2017-09-15 17:40:51
Барои дуруст иҷро кардани суруд аввал онро бо диққат гуш кардан лозим аст. Сурудро дар ҳолати қоматро рост нигоҳ доштан, рост истода ё ки нишаста хондан лозим аст. Пеш аз сурудхонӣ саросема нашуда нафас гирифтан ва китфонро набардоштан лозим аст.

Тарбияи ҷисмони 4 синф


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
К. Маҳкамҷонов, Ф. ХӮчдев
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
O‘qituvchi
Количество страниц:
176
Номер УДК:
УӮК: 372.879.811.222.8
Дата создания:
2017-09-15 17:34:46
Бачаҳои азиз, шумо дар бораи он варзишгарони сершуморе, ки дар миқёси дунё машҳур гашта, байрақи Ӯзбекистонро баланд бардоштаанд, шунидаед ё оид ба онҳо филмҳои ҳуҷҷатй дидаед.

Тарбияи ҷисмони 1 синф


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
К.Махкамҷонов.Ф. Хуҷаев
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Социально-экономический
Год издания:
2017
Издательство:
O’zbekiston
Количество страниц:
64
Номер УДК:
УӮК: 796 (075)
Дата создания:
2017-09-15 17:23:07
Ta'lim tojik tilida olib boriladigan umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinf o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma

Технология 4-сынып


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
И. А. Маннапова, Р. А. Мавланова, Н. Р. Ибрагимова
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
O’zbekiston milliy ensiklopediyasi
Количество страниц:
112
Номер УДК:
УУТ: 37.035.3=512.122(075.2)
Дата создания:
2017-09-15 17:13:28
Сен «Технология» оқулығыныћ кемегімен теменгі сыныптарда алған білім, дағды жђне тђжірибелерді пысықтаған књйде ђр тњрлі материалдардан бұрынғыдан да ђдемі бұйымдар, ойыншықтар, модельдер жасау технологиясын њйренесіћ, енерлі шеберлердіћ бұйым жасау ђдістерімен танысасыћ. Оқулықта берілген тапсырмаларды орындау нђтижесінде мђліметтерді іздеу, орындау тђртібін еске тњсіру, ақпараттардан пайдалану, љзара сыныптастармен жђне ересектермен пікірлесу жђне бір-біріће кљмек беру, келісіп жұмыс істеуді њйренесіћ.

Табиғаттану 4-сынып


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Акбар Бахрамов. Шавкат Шарипов. Манзура Набиева
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Шарк
Количество страниц:
121
Номер УДК:
УУК: 502.2.(075) 372.85
Дата создания:
2017-09-15 17:04:13
Жазғы демалыста рақаттанып демалдыћ. Жаз езіне тђн ғажайып мезгіл болып табылады. Бұл мезгілде књн узақ, ал тњн қысқа болады. Књн сђулесі љлкеміз аумағына тіктеу тњседі. Сондықтан књн ыстық, аспан бултсыз болады. Жаз — балалардыћ ећ сњйікті мезгілі. Жазда балалар љз тећдестерімен ойнайды, шомылады, табиғат игіліктерінен нђр алады. Жазда егін даласы мен бау-бақшада ећбек қыза тњседі. Егіндердіћ тњбі қопсытылады, тыћайтқыш салынады, суарылады, зиянкес жђндіктерден тазартылады. Зиянкестерді жоюда қара тамақ боз торғай, қара торғай, қарлығаш, шымшық, сары шымшық сияқты қустар њлкен кљмек береді

O’zbek tili 4-sinf


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
A. Rafiyev. G. Muhammadjonova
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
O‘qituvchi
Количество страниц:
128
Номер УДК:
УУК, 811.512.133
Дата создания:
2017-09-15 16:55:10
Та ііт яогоя (ііісіа оііЬ Ьогііасіідап такІаыагпіпд 4- біпіі исџип сіагвіік
Сообщить об ошибке Транслит